9 december 2009 |

Kärnavfallsrådet höll seminarium om kärnavfallsargumentation

Kärnavfallsrådet genomförde ett seminarium om argumentation i kärnavfallsfrågan den 9 december. På seminariet diskuterades en rapport framtagen av Orla Vigsø vid Örebro universitet.

Rapporten är en studie av argumentationen under tre av kärnavfallsrådets utfrågningar i genomlysningsprojektet. Efter en inledande presentation av rapporten följde en panelutfrågning aktörerna inom kärnavfallsområdet. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, representerades av Kenneth Gunnarsson. På eftermiddagen följde olika föredrag.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, vill att ytterligare medel ur fonden tillförs myndigheten för att starta ett särskilt forskningsprogram för finansiering av från industrin fristående forskning. MKG har uppfattat att det saknas från kärnavfallsbolaget SKB fristående medel för forskning inom kärnavfallsområdet. Detta kan ha lett till att frågeställningar som inte industrin vill undersöka inte har erhållit nödvändiga resurser för fristående undersökningar. Det gäller både problem med barriärerna i KBS-metoden och frågor som rör alternativa platser och metoder.

MKG har utrett denna fråga och fört samtal med myndigheten. MKG:s nuvarande syn är att det skulle vara önskvärt att Strålsäkerhetsmyndigheten skulle inrätta ett system där medel för från industrin frístående forskning inom kärnavfallsområdet skulle kunna sökas. Ett finansieringssystem som skulle fungera parallellt med den forskning och de utredningar som myndigheten själv initierar.

Mer om seminariet på kärnavfallsrådets hemsida >>

Logga in