10 december 2009 |

Östhammar får mer medel ur kärnavfallsfonden

Östhammars kommun får enligt beslut från regeringen nästan 1,7 miljoner kronor utöver de 5 miljoner de sökt för via Strålsäkerhetsmyndigheten. Kommunen sökte pengarna eftersom att de anser att nu när slutförvarsfrågan går in i ett nytt skede behöver än mer information och mer kunskapsuppbyggande bland Östhammars kommuns befolkning och förtroendevalda. Dessutom behövs resurser för att skriva remissyttranden på MKB:n och för att granska ansökan så småningom.

Regeringen skriver i sitt beslut om beviljade medel till Östhammars kommun:
I juni 2009 offentliggjorde Svensk Kärnbränslehantering AB sin avsikt att ansöka om att få uppföra ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark i Östhammars kommun. Utpekandet som plats för slutförvaret innebär stora krav på kommunen. Regeringen anser det befogat att Östhammars kommun får ersättning ur kärnavfallsfonden för att kunna möta det behov av information gentemot beslutsfattare och allmänhet som kan förväntas i samband med arbetet att följa utvecklingen av kärnbränsleprogrammet.

Kommuner som varit involverade i kärnavfallsprocessen har möjlighet att söka pengar ur Kärnavfallsfonden genom Strålsäkerhetsmyndigheten. Sedan 2008 har den maximala summa en kommun kan erhålla denna väg varit 5 miljoner per år. De 1,7 miljoner som regeringen beslutat om kommer även de tas ur Kärnavfallsfonden men är utöver de 5 miljoner som Strålsäkerhetsmyndigheten beslutar om.

De extra medlen är behövliga för kommunen eftersom det under 2010 både kommer behövas kapacitet för att yttra sig över Miljökonsekvensbeskrivningen och över ansökan som industrin räknar med är färdig hösten 2010.

Regeringens beslut 091210 >>

Logga in