16 december 2009 |

Svenskt borrhålsprojekt (SDDP) får rejäl finansiering

Leif Bjelm, professor i teknisk geologi vid Lunds Tekniska Högskola, har fått ett större anslag från Vetenskapsrådet för att köpa in ett komplett system för djup kärnborrning. Utrustningen ska nå 2,5-3 kilometers djupt och användas av forskare för att lösa geovetenskapliga frågeställningar av vitt skilda slag, från att testa om bergsmassan klarar lagring av CO2, och kärnavfall till att kartlägga meteoritnedslag och ta reda på hur långt ner det finns liv.

Intresseorganisationen Svenska Djupborrningsprogrammet, Swedish Deep Drilling Project, SDDP, bildades våren 2007. Satsningen involverar idag sex vetenskapliga projekt där omkring 40 svenska forskare och lika många utländska forskare ingår. Vetenskapsrådet (VR) har tidigare gett projektet planeringsanslag men satsar nu större pengar på projektet i och med att rådet beviljat medel för inköp av en borrigg. Beloppet är inte offentliggjort för att inte störa upphandlingen, men det handlar of flera tiotals miljoner kronor.

Leif Bjelm, professor i teknisk geologi vid Lund universitet, blir ansvarig för borrutrustningen och han säger i ett pressmeddelande från Lunds universitet:

Man kan säga att satsningen består av ett naturvetenskapligt och ett tillämpat paket. Naturvetarna är intresserade av att t ex ta reda på hur det ser ut på djupet i anslutning till unga förkastningar eller vilka fysikaliska egenskaper som råder i djupet i en meteoritkrater eller hur en bergkedja bildas. Teknikforskarna vill provborra berggrunden för att se om bergsmassan är lämplig för att klara lagring av CO2 och kärnavfall eller ta reda på hur grundvattnet beter sig och är beskaffat på stora djup. Andra praktiska frågeställningar handlar om malmprospektering på stora djup och att utveckla befintlig borrteknik.
Vanliga håldjup för djup kärnborrning är mellan 500 och 1 000 meter. Kolidioxid måste lagras djupare än 1 000 meter medan kriterierna för lagring av kärnavfall i berggrunden ännu inte är kända.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ser med intresse på projektet och på de möjligheter som projektet har för att undersöka de hydrologiska och bergstekniska egenskaperna som finns på djupet i den svenska berggrunden. Det behövs en kunskapsuppbyggnad för att förstå förutsättningarna för att genomföra slutförvaring av kärnavfall i djupa borrhål.

MKG kan konstatera att både Strålsäkerhetsmyndigheten och Kärnavfallsrådet under hösten betonat vikten av att kärnavfallsbolaget ytterligare undersöker djupa borrhålo som ett alternativ till bolagets KBS-metod. Tyvärr har bolaget en inställning att all kunskap som behövs för att avfärda metoden är känd. Denna inställning anser MKG vara oacceptabel så länge det finns stora osäkerheter med de tekniska barriärerna av koppar och lera i KBS-metoden och det dessutom kan vara så att metoden djupa borrhål skulle kunna ge en större långsiktig miljösäkerhet än ett fungerande KBS-slutförvar.

Pressmeddelande om finansiering av SDDP på Lunds universitets hemsida >>

Swedish Deep Drilling Program, SDDP:s, hemsida >>

Nyhet om att SSM i sitt yttrande till regeringen över komplettering avforskningsprogrammet Fud-07-K anser att den alternativa metoden djupa borrhål måste redovisas bättre >>

Nyhet om att Kärnavfallsrådet i sitt yttrande över komplettering avforskningsprogrammet Fud-07-K till regeringen vill att industrin genomför seriös forskning om djupa borrhål >>

Nyhet på MKG:s hemsida med MKG:s remissyttrande på SKB:s komplettering av forskningsprogrammet Fud-07 (med länk till kompletteringen Fud-07-K) >>

MKG yttrar sig till Kärnavfallsrådet under sommaren 2009 över en borrhålsrapport skriven av professor Karl-Inge Åhäll >>

Mer om djupa borrhål på MKG:s hemsida >>

Logga in