18 februari 2010 |

Lagrådsremiss om atomansvar och nya kärnreaktorer

Det förbud som, sedan folkomröstningen, funnits mot att bygga nya kärnkraftsreaktorer kommer att upphävas, enligt ett lagförslag från regeringen som skickats till lagrådet. Samtidigt vill regeringen skärpa reaktorägarnas ekonomiska ansvar vid eventuella olyckor.

Enligt lagrådsremissen vill man upphäva förbudet mot nybyggnation av kärnreaktorer. Eventuellt nya kärnreaktorer kommer endast få byggas på de orter där det idag redan finns kärnkraftverk i drift, dvs. Forsmark, Ringhals och Oskarshamn. Lagen föreslås börja gälla i augusti 2010. Det kommunala vetot kommer ge kommunerna möjlighet att säga nej till eventuell kärnkraftutbyggnad, en möjlighet som kommunerna inte har i frågan om ett slutförvar av kärnavfall. I remissen saknar Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning, MKG, mer ingående diskussioner om den ökade mängd kärnavfall som blir konsekvensen av utbyggnad av kärnkraftsproduktionen.

En lagrådsremiss är den sista hanteringen av ett förslag till ny lag innan en proposition skickas till Riksdagen. Tidigare har en utredning presenterat förslaget och det har varit ute på remiss. Utredningen, remissen och Naturskyddsföreningens och MKG:s yttranden över remissen finns nedan. Utredningen har gjorts av Ingvar Persson, samma utredare som utreder en samordnad lagstiftning på kärnteknik- och strålskyddsområdet, Strålsäkerhetslagsutredningen.

Regerringen planerar att skicka propositionen till Riksdagen den 22 mars. Omröstning kan i så fall ske senare i vår.

Länk:

Lagrådsremissen Kärnkraften – ökat ansvar och förutsättningar för generationsskifte >>

Lagrådsremissen på Regeringens hemsida. >>

Pressmeddelande från regeringen. >>

MKG:s synpunkter på utredningen om nya reaktorer och atomansvar >>

Naturskyddsföreningens synpunkter på utredningen om nya reaktorer och atomansvar. >>

Remissen från Miljödepartementet om utredningen och nya reaktorer och atomansvar. >>

Utredningen om ny kärnkraft och ökat skadeståndsansvar (SOU 2009:88). >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att utredningen om en samordnad reglering på kärnteknik- och strålskyddsområdet fått ett tilläggsdirektiv om att utreda lagstiftning för nya kärnkraft och för atomansvar. >>

Strålsäkerhetslagsutredningens hemsida. >>

Logga in