19 februari 2010 |

Interpellation i riksdagen om ny kärnkraft och slutförvar av kärnavfall

Riksdagsledamoten Peter Jeppsson (S) har lämnat en riksdagsinterpellation till miljöminister Andreas Carlgren. Där frågar han om hur en upphävning av förbudet mot nybyggnation av kärnkraft påverkar planeringen av slutförvaringen av kärnavfall.

Med anledning av lagrådsremissen "Kärnkraften - ökat ansvar och förutsättningar för generationsskifte" har riksdagsledamoten Peter Jeppsson (S) lämnat en interpellation till miljöminister Andreas Carlgren. Peter Jeppson sitter i försvarsutskottet, som har hand om kärnavfallsfrågor. I interpellationen beskriver han hur långt Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, kommit i sin ansökningsprocess om slutförvar för dagens och framtida 30 års kärnavfall. Peter Jeppsson förklarar att om förbudet mot nybyggnation av kärnkraft upphävs så blir följden att kärnavfallet ökar mer än vad man tidigare har beräknat. Hur denna ökande mängden avfall ska tas om hand är något som inte berörs i lagrådsremissen. Frågan blir slutligen: "Jag vill därför fråga miljöministern hur han bedömer att överenskommelsen att upphäva förbudet mot nybyggnation av kärnkraften påverkar planeringen av slutförvaret vad gäller hantering av mängden avfall samt säkerheten."

Sista svarsdatum för interpellationen är satt den 12 mars 2010.

Länk:

Nyhet om lagrådsremissen "Kärnkraften - ökat ansvar och förutsättningar för generationsskifte. >>

Interpellationen på riksdagens hemsida >>

Logga in