15 mars 2010 |

Strålsäkerhetsmyndigheten vill inte att Studsvikslagen upphävs

Lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m., den så kallade Studsvikslagen, kommer upphöra den 1 januari 2012 enligt nu gällande lag. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har sedan oktober 2009 haft i uppdrag från regeringen att utreda vilka framtida kostnader, osäkerheter och ansvar som skulle kunna uppstå för staten då lagen avskaffas. Utredningen visar att statens ekonomiska risk ökar om Studsvikslagen upphävs. SSM föreslår därför att lagen ska fortsätta gälla tills vidare.

Studsvikslagen finns för att se till att det finns nog med medel i Kärnavfallsfonden för att ta hand om kostnaderna av kärnavfallet från tiden innan kärnkraftverken byggdes. Det vill säga kostnaderna för rivning av försöks- och forskningsreaktorer samt för kärnavfall från den tidiga svenska civila och militära kärntekniska verksamheten. SSM har utrett vilka framtida kostnader, osäkerheter och ansvar som kan komma att uppstå då lagen upphävs. SSM skriver:

”I det material som myndigheten har tagit del av gör bland annat frånvaron av genomarbetade kostnadskalkyler och systematiska osäkerhetsanalyser att det i dagsläget inte går att bedöma hur stora osäkerheter som finns i kostnadsberäkningarna enligt Studsvikslagen. Därmed är det inte heller möjligt att kvantifiera vilken risk för underfinansiering som finns. Följaktligen går det inte heller att uppskatta vilken risk staten tar.”

SSM bedömer vidare att de framtida utbetalningarna dock kan förväntas bli högre än tidigare kostnadsberäkningar från 2009. De föreslår därför att Studsvikslagen inte ska upphävas samt att den revideras.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ansåg redan i oktober 2008, i sitt yttrande över avgiften enligt Studsvikslagen för 2009, att lagen inte skulle avskaffas. Föreningen ansåg att de framtida kostnadsberäkningarna so då redovisades var mycket osäkra och även att avgiften borde höjas.

Länk:

Strålsäkerhetsmyndighetens utredning, 2010-03-15 >>

Nyhet på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida, 2009-10-29 >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Regeringen ger i uppdrag åt Strålsäkerhetsmyndigheten att utreda effekter av Studsvikslagens upphävande, 2009-10-29 >>

Riksdagen har förlängt Studsvikslagen och infört nya transportregler, 2009-04-22 >>

MKG:s yttrande över avgiften enligt Studsvikslagen 2008-10-31 >>

Logga in