16 mars 2010 |

Svar på interpellation i riksdagen om ny kärnkraft och slutförvar av kärnavfall

Riksdagsledamoten Peter Jeppsson (S) har lämnat en riksdagsinterpellation till miljöminister Andreas Carlgren (C) där han frågar hur en upphävning av förbudet mot nybyggnation av kärnkraft påverkar planeringen av slutförvaringen av kärnavfall. Nu har miljöministern svarat på frågan och en interpellationsdebatt har ägt rum.

Med anledning av lagrådsremissen "Kärnkraften - ökat ansvar och förutsättningar för generationsskifte" lämnade riksdagsledamoten Peter Jeppsson (S) i februari in en interpellation till miljöminister Andreas Carlgren. Peter Jeppsson sitter i försvarsutskottet, som har hand om kärnavfallsfrågor. I interpellationen beskrev han hur långt Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, kommit i sin ansökningsprocess om slutförvar för dagens och framtida 30 års kärnavfall. Peter Jeppsson förklarade att om förbudet mot nybyggnation av kärnkraft upphävs så blir följden att kärnavfallet ökar mer än vad man tidigare har beräknat. Hur denna ökande mängden avfall ska tas om hand är något som inte berörs i lagrådsremissen. Frågan blir slutligen: "Jag vill därför fråga miljöministern hur han bedömer att överenskommelsen att upphäva förbudet mot nybyggnation av kärnkraften påverkar planeringen av slutförvaret vad gäller hantering av mängden avfall samt säkerheten."

Miljöministern lämnade i en debatt i Riksdagen den 16:e mars sitt svar på Jeppssons fråga och de två debatterade sedan frågan. Svaret och diskussionen handlade om hur ansvarsfördelningen för kärnavfallet ser ut i Sverige, om lämpligheten av att ta ett beslut om att tillåta nya reaktorer när kärnavfallsfrågan inte är löst samt om hur nära vi är en lösning av frågan.

Länk:

Hela debatten från Kammarens protokoll, 2010-03-16 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Jeppssons interpellation >>

Nyhet på MKG:s hemsida om lagrådsremissen "Kärnkraften - ökat ansvar och förutsättningar för generationsskifte" >>

Logga in