31 december 2009 |

MKG:s yttrande över ny kärnkraft och atomansvar

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lämnat sina synpunkter på förslag till ny kärnkraftslagstiftning, ”Kärnkraft – nya reaktorer och ökat skadeståndsansvar” SOU 2009:88. Synpunkterna begränsar sig till att gälla frågeställningar som rör kärnavfall.

I korthet kan MKG:s yttrande sammanfattas i följande punkter:

• Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att det är viktigt att det rådande läget inom kärnavfallsområdet tilläts en stor vikt i samband med tillståndsprövning av nya kärnkraftsreaktorer och stödjer utredningens förslag ändring av 5§ kärntekniklagen.

• MKG anser det även är viktigt att utredningen i författningskommentaren markerar (s 423) att även avfallshanteringen omfattas av krav på bästa möjliga teknik.

• MKG anser att det är viktigt att ansvaret för alla framtida kostnader för avfall producerad av tillståndshavaren för ett kärnkraftverk tas fullt ut och stödjer utredningens förslag ändring av 10 § 3 stycket kärntekniklagen.

• Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, stödjer slutligen inte utredningens förslag att komplettera 17 kap. 6 § miljöbalken för att begränsa det kommunala vetot inte bara för mellanlager och slutförvar av kärnavfall utan även för nya kärnkraftreaktorer.

Hela yttrandet finns att läsa nedan.

Länk:

MKG:s yttrande, 2009-12-31 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att utredningen är klar, 2009-11-02 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningens yttrande till utredningen om ny kärnkraft och atomansvar, 2010-01-21 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om lagrådsremissen ”Kärnkraften – ökat ansvar och förutsättningar för generationsskifte”, 2010-02-18 >>

Logga in