21 januari 2010 |

Naturskyddsföreningens yttrande över ny kärnkraft och atomansvar

Naturskyddsföreningen har lämnat sina synpunkter på förslag till ny kärnkraftslagstiftning, ”Kärnkraft – nya reaktorer och ökat skadeståndsansvar” SOU 2009:88.

Naturskyddsföreningens synpunkter kan sammanfattas så här:

• Naturskyddsföreningen motsätter sig bestämt att förbudet mot ny kärnkraft i kärntekniklagen rivs upp. Nya kärnkraftsanläggningar strider mot folkomröstningsresultaten från 1980. Sedan åttiotalet har inga omständigheter tillkommit som förändrar bilden av kärnkraft som en riskfylld och miljöfarlig energikälla. Däremot har förnybara energislag visat sig tillitliga och lönsamma ha en stor potential. Föreningen anser därför att ett legaliserande av ny kärnkraft är djupt ansvarslöst.

• De villkor som ska gälla för uppförande av nya kärnkraftverk bör kompletteras med att för driften nödvändiga delar av den gamla reaktorn måste avlägsnas eller demonteras. Naturskyddsföreningen anser också att nya kärnkraftsverk inte får byggas så att saneringen efter de gamla försvåras.

• Naturskyddsföreningen är starkt kritisk till att regeringen i icke överklagbara beslut ska få ensam makt att besluta att upp till 10 nya ersättningsreaktorer ska kunna lokaliseras till ett eller flera av de befintliga platserna i Ringhals, Oskarshamn och Forsmark.

• Naturskyddsföreningen stödjer förslaget på införandet av ett obegränsat ansvar för atomolyckor. Det är en grundläggande princip i miljöpolitiken och i EU-rätten att förorenaren ska betala för uppkomna skador.

• Naturskyddsföreningen är kritisk till de föreslagna begränsningarna i hur stora försäkringar och säkerheter som ska krävas av kärnkraftsbolagen. Beloppen är alltför små och täcker inte mer än några procent av en allvarlig kärnkraftsolycka. Detta utgör en subvention av kärnkraften som är direkt oförenlig med en av huvudpunkterna i energiöverenskommelsen. Naturskyddsföreningen vill att kärnkraftsbolagen i ett första steg måste kunna uppvisa säkerheter för att de kan betala minst 30 miljarder kronor vid en atomolycka. Detta bör åtminstone vara ett villkor för nya reaktorer.

• Begränsningarna blir direkt anstötliga med tanke på att det statsägda bolaget Vattenfall ställt sig bakom säkerheter för dotterbolagens olyckor i Tyskland till långt större värden än de som nu föreslås. De säkerheter som skadelidande i Sverige skulle få ersättning ur vid en olycka vid Vattenfalls svenska kärnanläggningar är betydligt snålare tilltagna, och skulle fort ta slut om det värsta inträffade. Även i Sverige borde moderbolagen kunna göras betalningsskyldiga för atomskador deras dotterbolag gjort sig skyldiga till.

Hela Naturskyddsföreningens yttrande finns nedan.

Länk:

Naturskyddsföreningens remissvar på delbetänkandet ”Kärnkraft – nya reaktorer och ökat skadeståndsansvar”, 2010-01-21 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om MKG:s yttrande till utredningen om ny kärnkraft och atomansvar, 2009-12-31 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att utredningen är klar, 2009-11-02 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om lagrådsremissen ”Kärnkraften – ökat ansvar och förutsättningar för generationsskifte”, 2010-02-18 >>

Logga in