1 juni 2006 |

Alternativ metod och plats - nytt informationsblad från MKG

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) har tagit fram ett informationsblad som ger MKG:s syn på alternativ metod och plats när det gäller slutförvar av använt kärnbränsle.

En alternativmetod till kärnkraftsindustrins KBS-metod kallas djupa borrhål och innebär att kärnkraftsavfallet deponeras i borrhål på 3 till 5 kilometers djup (se figuren). MKG menar att metoden djupa borrhål har förutsättningar att ge ett betydligt bättre långsiktigt skydd för människa och miljö än kärnkraftsindustrins metod. Fördelen med djupa borrhål ligger bland annat i att grundvattnet på 3-5 kilometers djup ligger orörligt i miljontals år och därmed skulle ett läckage inte nå jordytan. Ytterligare en fördel är att när de djupa borrhålen väl är tillslutna så är det mycket svårt att komma åt den använda kärnbränslet. På så vis minskar risken för att det plutonium som finns i avfallet används i kärnvapen.

Om ändå KBS-metoden väljs går det dock att placera ett slutförvar så att ett läckage fördröjs innan det når biosfären (se figuren). Om ett slutförvar enligt KBS-metoden placeras på rätt plats och rätt djup i inlandet kommer ett läckage att följa med grundvattenströmmen ner i berget för att nå markytan, till exempel vid kusten, upp till 50 000 år senare. Läggs däremot slutförvaret vid kusten kan ett läckage transporteras upp till biosfären på omkring 50 år. En miljömässigt bättre plats för ett slutförvar enligt KBS-metoden kan därför vara i inlandet.

MKG uppmanar regeringen att klargöra för kärnkraftsindustrin att deras val av metod och plats för slutförvar inte kommer att godkännas förrän det finns bättre underlag för jämförelser med alternativa metoder och platser.


 

Skiss av Djupa borrhål och KBS-metoden med vattenströmning:
Metod
KBS-metoden är den metod som kärnkraftsindustrin vill använda för att slutförvara det använda kärnbränslet. Kärnavfallet ska placeras i gruvgångsliknande tunnlar på 500 meters djup i berggrund med rörligt grundvatten som har kontakt med jordytan. Den alternativa metoden djupa borrhål innebär att avfallet placeras på 3-5 kilometers djup. Avfallet placeras i berg där grundvattnet inte har kontakt med människa och miljö.

Plats
En placering av ett KBS-slutförvar vid kusten innebär att ett läckage snabbt kommer att nå jordytan. Om ett KBS-slutförvar placeras i inlandet i ett inströmningsområde för grundvatten kan ett läckage ta tiotusentals år innan radioaktiva ämnen når människa och miljö.

Oavsett om placeringen av slutförvaret blir vid kusten eller i inlandet kan djupa borr hål vara en miljömässigt bättre metod. Om KBS-metoden ändå väljs är en placering som inte är vid kusten att föredra.
Läs mer:

  Informationsbladet >>

  MKG:s rapport digitalt >>

  MKG:s SIFO-undersökning om alternativ metod >>

Nyhet om SIFO-undersökning från 060601 >>

Mer information om Djupa borrhål på MKG:s hemsida >>

  Pressmeddelande 060601 >>

Läs MKG:s debattartikel på DN Debatt >>

Logga in