1 juni 2006 |

MKG har ställt kärnkraftsindustrins KBS-metod mot den alternativa metoden djupa borrhål i en SIFO-undersökning

MKG har låtit låtit opinionsinstitutet SIFO undersöka opinionsläget i fråga om val av metod för att slutförvara det svenska använda kärnkraftsbränslet.. Undersökningen visar att 71% väljer den alternativa metoden djupa borrhål men bara 4% väljer den av kärnkraftsindustrin framtagna KBS-metoden.

Deltagarna i undersökningen har spontant fått svara på frågan om de föredrar att borra djupa hål och placera kärnavfallet på 3 kilometers djup där det inte finns cirkulerande grundvatten, jämfört med att placera kärnavfallet i tunnlar i grundvattenförande berg på 500 meters djup.

MKG ställde följande fråga:

Vilket av följande tre sätt att slutförvara det mest radioaktiva kärnkraftsavfallet tycker du är bäst? I samtliga tre fallen är kärnkraftsavfallet även inkapslat i ett skyddande hölje.

  1. Att placera det i tunnlar i grundvattenförande berg på 500 meters djup
  2. Att ha det placerat under bevakning i torra bergrum nära markytan
  3. Att borra djupa hål och placera det på 3 kilometers djup där det inte finns cirkulerande grundvatten
  4. Tveksam, vet ej


De olika svarsalternativen fick följande svarsfrekvens;

  1. 4%
  2. 15%
  3. 71%
  4. 10%


Svarsalternativ 1 representerar den metod, KBS-metoden, som kärnkraftsindustrin för närvarande planerar att genomföra. Undersökningen visar att svenska folket spontant anser att denna metod inte är attraktiv. Svarsalternativ 3 representerar den alternativa metoden djupa borrhål vilken miljörörelsen menar kan vara miljömässigt bättre på lång sikt. Undersökningen visar att svenska folket spontant anser att denna metod är attraktiv.

Svarsalternativ 2 representerar övervakad mellanlagring som inte för närvarande anses vara en acceptabel slutförvarsmetod eftersom den innebär att ansvaret för avfallet skjuts över på kommande generationer.

Opinionsundersökningen baseras på 1000 telefonintervjuer utförda mellan 26 oktober och 1 november 2005


Mer information:

  MKG:s SIFO-undersökning om "metodval" >>

Mer information på MKG:s hemsida om den alternativa metoden djupa borrhål:

Nyhet från 060601, Rapport om djupa borrhål >>

Nyhet från 060601, Nytt informationsblad från MKG >>

Information om Djupa borrhål på MKG:s hemsida >>

Logga in