10 oktober 2006 |

SIFO-mätning: Svenska folket underkänner industrins kärnavfallsförvar

Svenska folket tror inte på den slutförvarsmetod som kärnkraftsindustrin avser att söka tillstånd för om en månad. En SIFO-undersökning som genomförts på uppdrag av miljörörelsen visar att sju av tio i stället skulle välja den alternativa metoden djupa borrhål. Ännu fler anser att säkerhet för hälsa och miljö är avgörande för hur och var avfallet ska tas om hand. Det kan visa sig att djupa borrhål är långsiktigt miljömässigt säkrare än den metod industrin föreslår. Därför måste industrin närmare undersöka detta alternativ.

Föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har bett SIFO genomföra en opinionsundersökning för att undersöka hur svenska folket ser på slutförvaring av det använda kärnkraftsbränslet. Detta högstrålande kärnavfall måste isoleras från människa och miljö i hundratusentals år. Kärnkraftsindustrins metod, som benämns KBS, innebär att kärnkraftsavfallet placeras ytligt på 500 m djup i grundvattenförande berg vid Östersjökusten. MKG har i en rapport publicerad tidigare i år argumenterat för att slutförvaring i djupa borrhål på 3-5 km djup skulle kunna vara långsiktigt säkrare och därför måste utredas ytterligare.

I SVT:s debattprogram Agenda den 8 oktober kritiserade Svenska Naturskyddsföreningens, SNF:s, ordförande Mikael Karlsson kärnkraftsindustrins KBS-metod för att vara omodern och inte leva upp till dagens miljömål. SNF är en av medlemsorganisationerna i Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG.

MKG:s SIFO-undersökning visar att 71 procent av svenska folket föredrar djupa borrhål och endast 4 procent tror på industrins KBS-metod. I samma undersökning svarade 85 procent att miljömässigt långsiktig säkerhet ska vara avgörande i valet av plats och metod.

– Kärnkraftsindustrin måste lägga betydligt större resurser på att utreda alternativa metoder. Undersökningen visar att svenska folket prioriterar långsiktig säkerhet. Att lägga kärnavfall i tunnlar som genomströmmas av grundvatten i kontakt med jordytan är inte ansvarsfullt mot kommande generationer, säger Catharina Lihnell Järnhester, ordförande i Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG.

  Pressmeddelandet som PDF >>
  Informationsblad om SIFO-undersökning om metoder >>
  Informationsblad om SIFO-undersökning om avgörande aspekter >>
  SIFO-data >>

Mer information om Djupa borrhål på MKG:s hemsida >>

Logga in