4 december 2006 |

KASAM startar genomlysningsprojekt

Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, har påbörjat ett projekt för att genomföra en genomlysning av kärnavfallsfrågan.

Kärnkraftsindustrins planer för ett slutförvar av använt kärnkraftsbränsle ger ett behov genomlysning av beslutsprocess och beslutsunderlag på kärnavfallsområdet. Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, har därför påbörjat ett projekt för genomlysning av beslutsprocess och beslutsunderlag på kärnavfallsområdet.

Projektet är tänkt att bidra till en tydlig genomlysning av beslutsprocess (regelsystem och olika aktörers roller) respektive beslutsunderlag (kärnkraftsindustrins arbete samt andra aktörers bedömningar av industrins arbete) inför kommande tillståndsprövningar av ett slutförvar för använt kärnbränsle. Genomlysningen kommer att innefatta en kunskapsuppbyggnad genom seminarier, utfrågningar och liknande verksamhet som bidrar till att stärka KASAM:s roll som rådgivare till regeringen.

Projektet har startats med en förstudie under hösten 2006. Till denna förstudie har Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, i två dokument bidragit med frågeställningar som föreningen anser viktiga att lyfta upp för genomlysning, bland annat:

  • Det samhälleliga ändamålet med slutförvarsprojektet
  • Alternativa metoden djupa borrhål
  • Alternativ lokalisering i ett inströmningsområde inåt landet
  • Påverkan på ett slutförvar under istider
  • Återtagbarhet eller långsiktig miljösäkerhet
  • Safeguards/fysiskt skydd för ett slutförvar
  • Scenarier för avsiktliga och spekulativa intrång
  • Koppling mellan val av metod och långsiktiga risker för kärnvapenspridning
  • Koppling mellan slutförvar av använt kärnkraftsbränsle och långsiktiga globala energiframtider
  • Förändrat miljötänkande kopplad till syn på slutförvarsfrågan

 MKG:s input till KASAM:s genomlysningsprojekt >>

 MKG:s beslutsprocessfrågor av fortsatt intresse >>

 

Projektbeskrivning för KASAM:s genomlysningsprojekt >>

Mer information genomlysningsprojektet finns på KASAM:s hemsida >>

Logga in