1 december 2006 |

Yttrande om kärnavfallsavgifter för 2007

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lämnat två yttranden angående kärnavfallsfinansiering under hösten. Båda yttranden gäller nivåer på kärnavfallsavgifter som Statens kärnkraftsinspektion, SKI, föreslår för 2007. I båda fallen höjs avgiften, vilket MKG menar är bra, men MKG menar att det finns ytterligare skäl att höja avgifterna och att detta bör göras.

Varje år tar regeringen beslut om nästa års kärnavfallsavgifter på elproduktion med kärnkraft. Avgifterna går till Kärnavfallsfonden för att sedan användas för att hantera kärnavfallet. Statens Kärnkraftinspektion, SKI, tar emot ett förslag från kärnkraftsindustrin och föreslår sedan regeringen en avgiftsnivå. SKI föreslår att avgifterna ska höjas för 2007, främst eftersom avlastningen på fonden medel förväntas bli lägre.

Svenska Naturskyddsföreningen, SNF, och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning har gjort en gemensamt yttrande till regeringen över SKI:s förslag. Yttrandets sammanfattning:

"Det är bra att kärnavfallsavgifterna för 2007 höjs avsevärt (från i genomsnitt 0,8 till 1,8 öre per producerad kWh) jämfört med avgifterna för 2006. Höjningen är en bit på vägen till den höjning Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, föreslog i sitt yttrande över avgifterna för 2006.

Likväl är de avgifter och säkerhetsbelopp som Statens kärnkraftinspektion föreslår för 2007 fortfarande för låga. Det finns tre huvudskäl för detta:

1. Det finns stora osäkerheter i den svenska kärnkraftsindustrins slutförvarsprojekt för använt kärnkraftsbränsle. Det är oklart om metoden kommer att klara en miljöprövning av den långsiktiga säkerheten. Det har dessutom visat sig att det kan finnas alternativa metoder och alternativa val av plats som kan vara långsiktigt miljömässigt bättre . Detta innebär att kärnkraftsindustrins planering och de därtill kopplade kostnadsberäkningarna kan vara helt fel. En förändring av val av metod eller lokalisering leder till en ökade kostnader och risken för detta motiverar en ytterligare höjning av avgiften.

2. En omfattande olycka i en kärnkraftsreaktor med samma grundkonstruktion som någon av de svenska kärnkraftsreaktorerna kan ge krav på en snabbavveckling av kärnkraften. Detta kan ge lägre än planerade intäkter till kärnavfallsfonden. Risken för detta motiverar en höjning av kärnavfallsavgiften.

3. Det är snarare regel än undantag av kostnaderna för större byggprojekt, som slutförvarsprojektet, underskattas i förväg. Dessutom kan det komma att bli oväntade kostnadsökningar under driftsskedet av slutförvarsprojektet. Risken för kostnadsunderskattningar gäller speciellt om underlaget för kostnadsberäkningarna tas fram av en part som tjänar på att underskatta kostnaderna. Detta är fallet i slutförvarsprojektet där kärnkraftsindustrin står för uppskattningarna. Risken för en underskattning av bygg- och driftskostnaderna motiverar en höjning av kärnavfallsavgiften.

Dessutom tillkommer som skäl för en ytterligare höjning av avgiften att rivningskostnaderna för kärnkraftsreaktorerna kan vara för lågt skattade och att inga medel för närvarande avsätts för långsiktigt övervakning av ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle för att förhindra kärnvapenspridning (safeguards/fysiskt skydd).

I ett bredare perspektiv kan det dessutom etiskt principiellt vara av vikt att se till att det finns medel för kommande generationer att ändra slutförvarsmetod eller vid behov kunna modifiera eller reparera slutförvaret.

Svenska Naturskyddsföreningen, SNF, och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser regeringen bör besluta att höja kärnavfallsavgifterna med mer än den av SKI föreslagna höjningen. Till en början kan avgifterna höjas till de nivåer som i reella termer som rådde för drygt tio år sedan, dvs till ca 3 öre/kWh."

Tidigare under hösten har MKG lämnat ett yttrande över 2007 års avgifter som ska täcka rivning och avfallshantering vid Studsvik och andra tidiga kärntekniska anläggningar.

Regeringen beslutade strax innan jul om kärnavfallsavgifterna för 2007. Regeringen gick tyvärr mot SKI:s mening och genomförde bara ungefär halva höjningen. Som skäl anges att en ny finansieringslag för kärnavfall ska börja gälla från och med 2008 och att innan den träder i kraft gör regeringen bedömningen att en något lägre höjning är befogad.

   SNF:s och MKG:s yttrande om kärnavfallsavgifter för 2007 >>

  MKG:s yttrande om Studsviksavgifter för 2007 >>

Miljödepartementets remiss om kärnavfallsavgifter för 2007 >>

SKI:s yttrande om kärnavfallsavgifter för 2007 >>

SKI-PM 06:18 (Obs! 4,8 MB!) >>

SKB:s Plan 2006 >>

Regeringsbeslut >>


Se även nyheten om yttrande över Studsviksavgifter för 2007 >>

Logga in