Frågan om säkerheten för ett slutförvar under en istid

Under den tid avfallet i slutförvaret fortfarande är farligt för människa och miljö kommer det en ny istid. Enligt kriterierna ska slutförvaret klara en istid utan att börja läcka radioaktivitet även om istiden utsätter förvaret för stora påfrestningar. MKG har granskat hur myndigheterna (Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI) och kärnavfallsbolaget (SKB) har arbetat med flera frågor som kan påverka ett slutförvar av den typ som planeras i Sverige (KBS). Tidpunkten för att lämna in en ansökan om att få bygga ett slutförvar närmar sig snabbt. Trots det finns det flera frågor som rör säkerheten under en istid där bolaget inte har kunnat lämna tillfredställande svar.

MKG menar att det finns oklarheter om ett slutförvar kommer att klara av att inte börja läcka under nästa istid. Följande saker kan hända som påverkar slutförvaret negativt:

  • vatten med en hög salthalt kan tränga in i slutförvaret och skada den skyddande leran kring kopparkapslarna som innehåller det radioaktiva använda kärnkraftsbränslet
  • när inlandsisen drar sig tillbaka kan smältvatten med hög syrehalt tränga ner i slutförvaret och göra att kopparkapslarna skadas genom korrosion ("rost")
  • det kommer att bli många och stora jordbävningar när marken sjunker och reser sig igen under en istid. Dessa jordbävningar kan skada berget och kopparkapslarna.

Dessa problemställningar har varit kända länge och trots upprepade propåer från myndigheterna har inte kärnavfallsbolaget kunnat lämna tillfredställande svar som visar att ovanstående problem inte äventyrar slutförvaret. I dagsläget hänvisar bolaget till att svar kommer att lämnas i säkerhetsredovisningen SR Can som beräknas bli klar i månadsskiftet oktober-november.

MKG är oroad över att det officiella systemet för granskning av kärnavfallsbolagets arbete inte fungerar bra nog. Frågorna om säkerhet under en istid är mycket viktiga för miljöbedömningen av kärnavfallsprojektet. Betydligt större ansträngningar borde redan ha lagts på att klargöra att den långsiktiga säkerheten av ett slutförvar kan garanteras.

MKG kommer att fortsätta att granska myndigheternas och kärnavfallsbolagets arbete med de frågeställningar som är viktig för säkerheten av ett slutförvar under en istid.

Fråga ställd av MKG på MKB-forum Oskarshamn >>

Fråga ställd av MKG på Samråds-
och MKB-grupp Forsmark >>

Logga in