13 juni 2012 |

Internationell granskningsgrupp redovisade sin granskning av slutförvarsansökan

Den 13 juni anordnade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett seminarium där den internationella granskningsgruppen, utsedd av kärnenergibyrån OECD/NEA, presenterade sin slutrapport samt svarade på frågor om sin granskning av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Expertgruppen är till stor del positiv till ansökan men pekar även på vissa säkerhetsfrågor som måste besvaras, bland annat om kopparkorrosion, d.v.s. risken för korrosion och läckage från de kopparkapslar industrin ansöker om att få använda. 

Den 13 juni presenterade den internationella granskningsgruppen sin slutrapport i Stockholm för särskilt inbjudna. Samma presentation kommer även att ges dagen efter, den 14 juni, för allmänheten i Gimo. Expertgruppen skriver i sin slutrapport att fler försök är nödvändiga för att besvara frågor om kopparkapslarnas pålitlighet. Detta är i linje med Naturskyddsföreningens och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, krav på kompletteringar som framförs i föreningarnas nyligen inlämnade yttrande Strålsäkerhetsmyndigheten och mark- och miljödomstolen. Det behövs omfattande studier för att visa att de barriärer av koppar och lera som ska garantera den långsiktiga miljösäkerheten fungerar.

MKG anser att den i övrigt övervägande positiva slutrapporten från den internationella granskningen beror på att gruppen fokuserat på att endast läsa kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan och ställa frågor till bolaget. För att finna brister i ansökan måste angreppssättet vara mycket bredare. Detta innebär att granskningsgruppen från det internationella kärnkraftorganet OECD/NEA har dragit för tidiga slutsatser i stället för att koncentrera sig på att föreslå kompletteringar. När dessa kompletteringar är gjorda går det att dra mer övergripande slutsatser om att ansökan kan godkännas eller ej.

I länkarna nedan finner du den internationella granskningens slutrapport och föreningarnas pressmeddelande. Det går även att se på presentationen och den efterföljande diskussionen på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.

Ansi Gerhardsson, SSM, Michael Sailer, Öko-Institute, Claudio Pescatore, University of Illinois, Björn Dverstorp, SSM, John Kessler, University of CaliforniaAnsi Gerhardsson, SSM, Michael Sailer, Öko-Institute, Claudio Pescatore, University of Illinois, Björn Dverstorp, SSM, John Kessler, University of California

 

Bakgrund

Den 17 maj 2011 inledde en expertgrupp tillsatt av OECD:s kärnenergibyrå Nuclear Energy Agency, NEA, en granskning av den inlämnade svenska ansökan rörande ett slutförvarssystem. Gruppen är tillsatt för att stödja Strålsäkerhetsmyndigheten i granskningsarbetet. Gruppen består av experter inom bland annat områdena geologiska och hydrologiska förhållanden, kopparkorrosion, buffetfrågor och forsknings- och utvecklingsprogram inom kärnavfallsområdet. Arbetet leds av Michael Sailer som kommer från det tyska forskningsinstitutet Öko-Institut. Mer information om granskningsgruppen finns i länkarna nedan.

 

Länkar:

Den internationella granskningens slutrapport, 110613 >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s pressmeddelande, 110613 >> 

Inbjudan och program för slutrapportering av OECD/NEA:s internationella expertgranskning >>

Nyhet på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida >>

Nyhet om Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande med krav på kompletteringar till Strålsäkerhetsmyndigheten och mark- och miljödomstolen 120601 >>

Information om den internationella granskningen på MKG:s hemsida >>

Logga in