13 juni 2016 |

Internationellt möte om djupa borrhål i Storbritannien

Den 13-15 juni deltog Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s kanslichef Johan Swahn på en internationell konferens i Sheffield, Storbritannien, om slutförvarsmetoden djupa borrhål. På konferensen deltog all den expertis som finns inom området och det fanns en optimism om framtiden för metoden, särskilt eftersom det pågår fölrberedelser för en pilotstudie i USA. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har begärt att se mer redovisningar av djupa borrhål som alternativ metod i ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Sverige. 

Uppdatering: Det finns en s.k. Post-Workshop Position Statement från mötet. Den kan laddas ner nedan och där finns även en länk till presentationerna på mötet.

Forskningsgruppen om Deep Borehole Disposal (DBD) vid Sheffields universitet i Storbritannien anordnade den 13-15 juni ett internationellt möte om djupa borrhål som metod för slutförvar av högaktivt radioaktivt avfall, inklusive använt kärnbränsle. Syftet med mötet var att erbjuda ett forum för diskussioner med representanter från industrin, myndigheter, akademiska institutioner, konsulter, samt icke-statliga organisationer. Målet med konferensen var att dra slutsatser om metodens tillämplighet, samt att formulera riktlinjer och rekommendationer om användningen av djupa borrhål. Konferensens arrangörer har sammanfattat resultatet av konferensen på konferensens hemsida i några ”key points”:

  • Research into DBD [Deep Borehole Disposal] continues to show that the method has promise as a flexible, cheap and safe way to store nuclear waste from reactors.
  • Further development and pilot demonstrations are required to provide governments and national waste management programmes with more options.
  • The basic technologies are now available for DBD but some refinement is needed in tools such as drilling and excavation.

Man skriver dessutom:
“The next steps will be to form an international working group to develop, public, government and regulatory confidence in DBD as a disposal solution.

This group will promote deep borehole disposal development and implementation, building on the success of the conference in Sheffield meeting by calling for future series of meetings covering scientific, technical, political and socio-economic aspects of DBD.”

Av stort intresse på konferensen var det planerade pilotprojektet i USA där det amerikanska energidepartementet har inlett ett arbete med att utvärdera möjligheterna att använda djupa borrhål för slutförvaring av radioaktivt kärnavfall. Eftersom det pågår arbete i vissa delar av amerikanska kongressen att åter väcka liv i projektet att slutförvara det amerikanska använda kärnbränslet i Yucca Mountain i Nevada så pratades det från amerikansk sida lite politiskt försiktigt om att slutförvara använt kärnbränsle i djupa borrhål. Men pilotprojektet omfattar två hål varav det största är stort nog för att hantera använt kärnbränsle. Projektet har under 2016 misslyckats med att hitta en plats för att genomföra projektet. Lokala befolkningar samhällen i North och South Dakota har två gånger sagt nej till projektet. Kontraktet med företaget Batelle har därför sagts upp och en ny upphandling av projektgenomförare görs under hösten.

I metoden djupa borrhål förvaras använt kärnbränsle i kapslar 3-5 km ner i djupa borrhål i berget till skillnad från metoden som det svenska kärnavfallsbolaget SKB ansökt om, som är placerat på 500 meters djup och där kapslarna placeras med hjälp av robotstyrda fordon. Kärnavfallsbolaget har valt att inte redovisa djupare jämförelser med metoden djupa borrhål i sin ansökan om ett slutförvar, något som Naturskyddsföreningen och MKG kritiserat i prövningen hos domstol och myndighet.

 

Länkar:

Om konferensen på arrangörens hemsida >> 

Information och program >>

Post-workshop Position Statement >>

Länk till presentationerna från mötet >>

Workshop om djupa borrhål i Washington D.C., 151012 >> 

Djupa borrhål som tema på workshop i Berlin, 150606 >>

 

Logga in