15 mars 2021 |

Kärnavfallsrådet i möte med miljöorganisationer: LOT-projektet och mera

De 15 mars anordnade Kärnavfallsrådet, regeringens vetenskapliga rådgivande organ i kärnavfallsfrågor, ett runda-bordsmöte med miljörörelsen. På mötet deltog representanter från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) och Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas) samt deras medlemsföreningar. 

På mötet presenterade organisationerna och rådet aktuella händelser och frågeställningar. Därefter visade MKG:s kanslichef Johan Swahn en presentation om kärnavfallsbolaget SKB:s LOT-försök. Han tog upp problemet med att bolaget inte redovisat kopparkorrosionsresultaten från de nyligen upptagna 20-åriga försökspaketen på ett vetenskapligt sätt och att Strålsäkerhetsmyndigheten SSM godkänt detta. Rådsmedlemmen Ingmar Persson redogjorde för rådets syn på LOT, varpå en diskussion följde. Under nästa punkt gav rådets juridiska sakkunnige Ingvar Persson en redogörelse för de juridiska tillståndsprocesserna kring utökningen av kapaciteten i mellanlagret för använt kärnbränsle Clab. Avslutningsvis diskuterades miljöorganisationernas finansiering och organisationernas syn på nuvarande och fortsatt deltagande i beslutsprocesser för kärnavfallsförvar. Tyvärr räckte inte tiden till för dagordningens sista punkter om minnesbevarande och förvaret för långlivat medelaktivt radioaktivt avfall, SFL.

 

Länkar: 

[pdf] Kärnavfallsrådets protokoll från mötet 15 mars >>

Bilagor:
[pdf] MKG:s presentation om aktuella frågor >>
[pdf] MKG:s presentation om LOT >>

Logga in