21 juni 2017 |

Kärnavfallsrådet har lämnat sitt yttrande över Fud-16

Kärnavfallsrådet har den 21 juni lämnat in sitt yttrande till regeringen över kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskning- och utvecklingsprogram, Fud-16. Rådet rekommenderar bl.a. regeringen att uppmana kärnavfallsbolaget att snarast planera och genomföra brister i den säkerhetsrelaterade forskningen gällande de tekniska barriärerna – framför allt om kopparkapseln och dess kontroversiella korrosionsproblematik.

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB ska enligt kärntekniklagen var tredje år lämna ett forskning- och utvecklingsprogram (Fud) för sitt kärnavfallsarbete till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Efter en bred remisshantering, samt yttranden från SSM och regeringens rådgivande organ i kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, beslutar regeringen om programmet uppfyller kraven i kärntekniklagen.

Den 21 juni lämnade Kärnavfallsrådet sitt yttrande över Fud-16 till regeringen. Rådet anser att bolagets Fud-program inte i alla avseenden uppfyller de krav som föreskrivs enligt 11 § kärntekniklagen. Istället menar rådet att vissa avsnitt i programmet behöver förtydligas och att forskning behöver genomföras för att visa att forsknings- och utvecklingsverksamheten möjliggör säker avveckling och slutförvaring. Kärnavfallsrådet rekommenderar därför regeringen att uppmana kärnavfallsbolaget att i samband med den fortsatta forskningsverksamheten se till att Fud-programmet blir mer allsidigt och tydligt. I den bemärkelsen bör enligt rådet bolaget framförallt beskriva omfattningen av forskningsprogrammen i tidplan och budget, men också vilka val av samarbetsparters som gjorts och varför.

Kärnavfallsrådet rekommenderar också regeringen att uppmana bolaget att åtgärda de av rådet identifierade bristerna i Fud-16 senast inför Fud-program 2019 även om regeringen skulle komma att ge tillstånd till ett slutförvar för använt kärnbränsle. Rådet menar att det är särskilt angeläget att kärnavfallsbolaget snarast planerar och genomför brister i den säkerhetsrelaterade forskningen gällande de tekniska barriärerna – framförallt om spänningskorrosion, kopparkrypning, samt blåsprödhet. Dessutom anser rådet att regeringen ska uppmana bolaget att fortsatt forskning finns med i Fud-programmet. Detta är viktigt eftersom det kan komma ett beslut om att kärnavfallsbolaget får tillstånd att uppföra och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle, trots att mycket forskning återstår, innan Fud-19 publiceras.

I Kärnavfallsrådets yttrande finns också ett särskilt yttrande av rådets ledamot Mikael Karlsson, fil.dr., miljöforskare, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm. Karlsson vill med detta särskilda yttrande understryka det problematiska i att rapporten inte uppfyller lagens krav. Han poängterar att vissa brister är så oroande ur ett säkerhetsperspektiv att de bör åtgärdas före Fud-program 2019. Gällande punkterna om de tekniska barriärerna som rådet särskilt anfört, anser Karlsson att bristerna i Fud-16 är så stora att regeringen, på motsvarande sätt som regeringen gjorde 2007, bör ställa som villkor att Fud-program 2016 kompletteras.

De andra brister som Karlsson lyfter fram gäller den alternativa metoden djupa borrhål och den kontroversiella forskningen angående kopparkorrosion i rent syrgasfritt vatten. Enligt Karlsson bör regeringen uppmana kärnavfallsbolaget att redovisa den vetenskapliga oenigheten gällande kopparkorrosionsproblematiken i ett komplement till Fud-16, inklusive de slutsatser bolaget drar och varför, samt hur bolaget ser att den vetenskapliga osäkerheten ska hanteras ur ett säkerhetsperspektiv. Avslutningsvis anser Karlsson att regeringen bör ställa som villkor att Fud-16 kompletteras med dels en utförlig och förutsättningslös redovisning av den alternativa metoden djupa borrhål, dels en redovisning av vilka Fud-insatser som bolaget avser genomföra under tiden fram till nästa Fud.

Under senhösten tar regeringen sitt beslut om forskningsprogrammet uppfyller de krav som ställs i 12 § i kärntekniklagen. Regeringen kan som tillägg ställa villkor för den fortsatta forsknings- och utvecklingsverksamheten.

Nedan hittar du, förutom Kärnavfallsrådets yttrande, länkar till nyheter om SSM:s yttrande över Fud-16 samt Naturskyddsföreningens och MKG:s gemensamma yttrande över Fud-16. I nyheten om föreningarnas yttrande finner du också länkar till samtliga remissvar som lämnats till SSM.

 

Länkar:

Kärnavfallsrådets yttrande över Fud-16 >>

Yttrandet på Kärnavfallsrådets hemsida >>

Pressmeddelande på regeringens hemsida, 170621 >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

SSM yttrar sig om Fud-16 till regeringen, 170329 >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande över Fud-16, 170307 >>

SKB har lämnat in Fud-16 till SSM, 160929 >>

Mer om Fud-processen på MKG:s hemsida >> 

Logga in