6 mars 2014 |

Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2014: Forskningsdebatt, alternativ och beslutsfattande

Kärnavfallsrådet lämnade den 6 mars in sin kunskapslägesrapport till miljöministern Lena Ek. En central punkt för rapporten är den vetenskapliga oenighet som rådet fortfarande anser pågår kring kopparkorrosionsforskning. Rapporten beskriver också kunskapsläget för den alternativa metoden djupa borrhål.

Regeringens rådgivande vetenskapliga organ i kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, har i uppdrag att varje år överlämna en kunskapslägesrapport till miljöministern om det aktuella läget inom kärnavfallsområdet. Syftet med rapporten är att ”belysa de frågor som Kärnavfallsrådet anser särskilt relevanta, och klargöra Kärnavfallsrådets synpunkter i dessa”. Årets kunskapslägesrapport överlämnades till miljöministern Lena Ek den 6 mars.

Rapporten inleds med ett resonemang kring den vetenskapliga kontrovers
som finns kring frågan om koppar korroderar i syrgasfritt vatten. Den bygger på en analys i ett senare kapitel om kopparkorrosionsfrågan.

Kopparkorrosionsfrågan är en viktig fråga för den långsiktiga säkerheten i den metod, KBS-metoden, som kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB ansökt om att få använd för slutförvaring för använt kärnbränsle. Den vetenskapliga kontroversen mellan SKB och en växande del av forskarvärlden jämförs med två andra exempel på kontroverser i slutförvarsrelaterade frågor och slutsatsen i resonemanget landar på att allt handlar om tolkning av forskningsresultat. Rapporten färgas här av rådets ovilja att acceptera att det kan finnas bra och dålig forskning. Som Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, nyligen visat i ett öppet brev till Uppsalaforskarna som utför kopparkorrosionsforskning åt kraftindustrin, krävs det noggrannhet när försök görs om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten. Något som Uppsalaforskarna inte visat att de haft.

Rådet verkar dra slutsatsen att det kanske inte kommer att gå att få tillräcklig kunskap i den kontrovers om kopparkorrosion som finns. MKG delar inte den ståndpunkten utan har föreslagit vilka försök som behövs göras. Nedan finns en länk till en nyhet om det öppna brevet.

Kunskapslägesrapporten ger också en redovisning av läget kring den alternativa slutförvarsmetoden djupa borrhål. I denna metod är det tänkt att det använda kärnbränslet förvaras i kapslar i 3-5 km djupa borrhål, istället för på 500 m djup som i KBS-metoden. Djupa borrhål har enligt rapporten många fördelar kopplade till de gynnsamma geologiska och hydrologiska förhållandena på detta djup, samt att bränslet blir oåtertagbart för människan. Rådet ser många fördelar med att använda djupa borrhål men konstaterar, liksom MKG att det återstår att visa ännu mer i detalj att metoden är säker och att deponering av avfallet kan göras på ett säkert sätt.

Andra frågor som rapporten tar upp är frågor kring återvinning av kärnbränsle, långsiktig säkerhet, samhällsvetenskaplig forskning i ett internationellt perspektiv, det kommunala vetot och finansieringen av kärnkraftens restprodukter. Rapporten finns för nedladdning nedan.

Kunskapslägesrapporten kommer att presenteras på två seminarier. Den 19 mars i Östhammars kommun och den 20 mars i Oskarshamns kommun. Se länk om seminarierna nedan. 

Under 2013 har Kärnavfallsrådet, Strålsäkerhetsmyndigheten och övriga remissinstanser haft möjlighet att lämna ytterligare synpunkter på kompletteringsbehovet av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Synpunkterna har skickats till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Kärnavfallsrådet har skickat in synpunkter den 31 oktober 2012 och 27 september 2013. Kärnavfallsrådet anordnade också den 20-21 november ett internationellt symposium om de tekniska barriärerna och oenigheten kring forskningen av slutförvarsmetoden. I länkarna nedan kan du hitta nyheterna om yttrandena och symposiet.

 

Länkar:

Kärnavfallsrådets Kunskapslägesrapport 2014, 140306 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att MKG skriver ett nytt öppet brev till Uppsalaforskare, 140224 >>

Information om Kärnavfallsrådets seminarier i Oskarshamn och Östhammar på Kärnavfallsrådets hemsida >> 

Pressmeddelande på regeringens hemsida >> 

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida: 

Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2013 >> 

Kärnavfallsrådet efterfrågar många kompletteringar i domstolsprövningen av slutförvarsansökan, 130927 >>

Kärnavfallsrådets yttrande om komplettering av slutförvarsansökan skickad till domstolen, 121031 >> 

Kärnavfallsrådets internationella symposium om de tekniska barriärerna, 131120 >>

Mer om kopparkorrosion på MKG:s hemsida >> 

Mer om metoden djupa borrhål på MKG:s hemsida >>

Logga in