1 november 2006 |

Kärnkraftsindustrin nekar miljöorganisationerna tillträde till viktigt informationsmöte

Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB AB håller den 1 november mellan 9-17 ett informationsmöte om säkerhetsanalysen SR-Can för ett slutförvar av högaktivt kärnavfall. SR-Can är ett viktigt och omfattande dokument där industrin ska visa att den metod den valt för slutförvar av långlivat och högaktivt kärnkraftsavfall i form av använt kärnbränsle ska vara säkert i 100 000 år.

Inbjudna till mötet är myndigheterna Statens kärnkraftinspektion, SKI, Statens strålskyddsinstitut, SSI, Östhammars och Oskarshamns kommuner och Statens råd för kärnavfallfrågor, KASAM. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att även miljörörelsen är en tung granskande aktör och borde ha blivit inbjudna till denna typ av informationsmöte. Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, MILKAS, och Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, SERO, som liksom MKG erhåller medel från Kärnavfallsfonden för att granska kärnavfallsprojektet stödjer MKG:s syn i denna fråga.

Det är kärnkraftsindustrin som har bjudit in till mötet och det är industrin som väljer vilka aktörer de vill bjuda in. När MKG bad om en inbjudan svarade kärnkraftsindustrin med att i stället bjuda in miljöorganisationerna till ett separat möte i samma lokal klocka 17, dvs direkt efter informationsmötet. Detta anser inte MKG är tillfredställande och föreningen gjorde därför en skrivelse till de aktörer som var inbjudna till informationsmötet. Med med brevet markerade MKG sitt starka missnöje med att miljöorganisationerna inte får tillträde till informationsmöten där dokument som är viktiga för granskningen av industrin kärnavfallsprojekt presenteras. MKG sökte stöd hos myndigheter, kommuner och KASAM för att det aktuella mötet ska öppnas även för miljöorganisationerna och att de ska bli inbjudna till liknande möten i framtiden.

Miljöorganisationer har i Århuskonventionen, svensk miljölagstiftning och lagstiftningen som reglerar finansieringen av hanteringen av kärnavfall stöd för att de har en viktig roll som granskande aktör i kärnavfallsfrågan. Det är då en självklarhet att de bjuds in till
informationsmöten av den typ som industrin anordnar den 1/11.

På mötet den 1/11 presenteras säkerhetsrapporten SR-Can. Dokumentet innehåller enligt tidigare uppgifter från både industrin och myndigheter information som är viktig för att kunna granska industrins kärnavfallsprojekt. MKG vill få tillgång till information som gör det möjligt att bedöma förutsättningarna för att industrin på ett långsiktigt miljömässigt sätt ska kunna genomföra en slutförvaring av högaktivt kärnavfall. En mycket viktig fråga som dokumentet ska belysa är om slutförvaret klara en kommande istid. En annan viktig fråga är om det finns scenarier för läckage från ett slutförvar där myndigheternas gränsvärden för dos till människa och miljö överskrids.

Kärnkraftsindustrin har i en skrivelse 061031 svarat på MKG:s kritik. MKG har studerat skrivelsen och konstaterar att det saknas andra skäl än möjlig platsbrist för att inte bjuda in miljöorganisationerna till mötet. Detta konstaterar MKG samma dag i en kommentar som skickats till de övriga aktörerna inom kärnavfallsområdet.

SKI och KASAM har svarat på MKG:s ursprungliga skrivelse. I svaren konstaterar de helt korrekt att det är kärnkraftsindustrin som styr vilka som ska bjudas in till industrins möten. MKG vidhåller att det är viktigt att alla granskande aktörer får samma tillgång till information och att miljöorganisationerna skulle ha varit inbjudna till mötet.

  Läs MKG:s skrivelse till de inbjudna aktörerna >>

  Se inbjudan till mötet >>

  Se inbjudan till separat möte
för miljöorganisationerna >>


  Se SKB AB:s skrivelse 061031 >>

  Se MKGs kommentar till SKB AB:s skrivelse 061031 >>

  Se skrivelse från SKI >>

  Se skrivelse från KASAM >>
Logga in