Kärnavfallsrådets seminarium om beslutsprocessen i kärnavfallsfrågan – 2006

Kärnavfallsrådet (tidigare KASAM) höll i november 2006 ett seminarium om “Slutförvaring av använt kärnbränsle – regelsystem och olika aktörers roller under beslutsprocessen”. Syftet med seminariet var att dels tydliggöra regelsystemet och olika aktörers roller under beslutsprocessen inför tillståndsgivningen, dels att identifiera eventuella oklarheter under denna beslutsprocess.

MKGs kalenderinformation om seminariet 2006-11-15
Kärnavfallsrådets seminarium om ”Slutförvaring av använt kärnbränsle – regelsystem och olika aktörers roller under beslutsprocessen”

Nyhet om mötet av MKG 2006-11-15
MKG deltog i Kärnavfallsrådets seminarium om beslutsprocessen i kärnavfallsfrågan

Logga in