Komplettering och sakgranskning

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, granskar ansökan om ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2. Som en del av granskningen skickar SSM ut ansökan på remiss för insamling av synpunkter samt anlitar externa experter att undersöka utvalda frågor. Här hittar du inkomna remissvar och SSM:s sammanställda rapporter (se högermenyn).  

Detta har hänt: 
Drygt tre månader efter inlämnandet av ansökan om ett nytt slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, skickade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, den 1 april 2015 ut ansökan på remiss. SSM valde att efterfråga både synpunkter på kompletteringsbehov och synpunkter i sak. SSM har även kontinuerligt skickat kompletteringsbegärande direkt till sökande SKB.

Den 4 maj 2016 meddelar regeringen att SFR 2 ska prövas som om det vore en "ny" anläggning. 

Den 1 juli 2016 lämnar SKB in sin komplettering och svar på remissinstansernas synpunkter till SKB. Bolaget medger att det nya slutförvaret ska betraktas som en ny anläggning och kompletteringen innehåller därför ett antal bilagor som i större utsträckning behandlar alternativ metod och lokalisering. Kompletteringen innebär dock inte att bolaget ändrar sina planer på något sätt utan endast att det tillförs efterkonstruktioner för att motivera det val som gjorts med förhoppningen om att få det nya slutförvaret godkänt i en enklare process som en ”utökad verksamhet” vid befintliga slutförvaret för kortlivat driftsavfall, SFR. 

28 september 2016 skickade SSM ytterligare kompletteringskrav till SKB och den 15 maj 2017 skickade SKB in sitt svar. Kärnavfallsbolaget anser nu att ansökan kan anses vara komplett och föreslår att ansökan kungörs. 

Den 11 december 2017 kungjorde Strålsäkerhetsmyndigheten och mark- och miljödomstolen ansökan om SFR-2. Eftersom SSM är remissinstans i prövningen hos mark- och miljödomstolen har även SSM yttrat sig till mark- och miljödomstolen. Detta gjordes den 17 januari 2019. Mer om domstolsprövningen går att läsa om här >>

 

Länkar: 

SSM meddelar domstolen att ansökan om SFR 2 kan tillstyrkas enligt miljöbalken, 190117 >>

SSM beviljas förlängd remisstid hos domstolen för SFR 2, 180326 >> 

Domstolen och SSM kungör SFR 2-ansökan, 171211 >>

SKB kompletterar ansökan om SFR 2 för andra gången, 170515 >> 

SFR 2: SSM vill ha ytterligare kompletteringar av SKB, 161028 >> 

SFR 2 domstolen vill ha synpunkter på om ansökan behöver kompletteras ytterligare, 160712 >>

SKB kompletterar ansökan om SFR 2, 160701 >> 

SFR 2 ska prövas av regeringen som om det vore en "ny" anläggning, 160504 >> 

SSM yttrar sig om kompletteringsbehovet för ansökan om SFR 2, 151216 >> 

SSM skickar ut förfrågan om kompletteringsbehov för SFR 2-ansökan, 150401 >> 

Logga in