6 februari 2013 |

Korrosions- och kapselfrågor på SSM:s fjärde avstämningsmöte i sak med SKB

Den 2 februari höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, det fjärde avstämningsmötet om sakfrågor med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB under tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Syftet med mötet var att gå igenom SKB:s inskickade svar på SSM:s begärda kompletteringar om kopparkorrosion och kapselfrågor. Svaren uppfyller inte myndighetens förväntningar. 

Den 11 september 2012 skickade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fyra begäranden om komplettering till kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB med kapselfrågor. Kortfattat handlar begärandena om:

1. Degraderingsprocesser för kapseln
2. Kapselns mekaniska integritet
3. Kontroll och provning av kapsels initialtillstånd
4. Tillverkningsaspekter för ingående delar i kapseln

Länk till nyhet om denna begäran finns nedan.

Den 20 december 2012 skickade kärnavfallsbolaget SKB ett svar till SSM. SKB skriver som svar för de flesta av frågorna att de ”bedöms vara så detaljerade att utförliga svar inte borde behöva lämnas förrän i samband med att PSAR [Preliminary Safety Analysis Report] lämnas in.” SKB vill alltså att informationen som SSM begär inom prövningen ska komma in i granskningsprocessen först efter att de fått beslutet om tillstånd enligt kärntekniklagen. Som svar på några av frågorna, främst de om kopparkorrosion skriver också SKB att arbete pågår och att svar kommer mot slutet av 2013. 

Länk till nyhet om svaret från kärnavfallsbolaget SKB finns nedan.

På det fjärde avstämningsmötet, den 2 februari 2013, går SKB och SSM igenom det inskickade svaret om kapseln. SSM förtydligar på mötet att svaret inte motsvarade myndighetens förväntningar. På mötet redovisar SKB uppdateringar av sina svar. Mötets minnesanteckningar och SKB:s uppdaterade svar finns att ladda ner nedan. I sin uppdatering hänvisar bolaget till projekt som beräknas vara klara 2013/2014. Vissa svar har dock fortfarande kvar hänvisningar till den slutgiltiga säkerhetsanalysen, PSAR. 

SSM förtydligade att ”osäkerheten i SSM yttrande till regeringen är avhängigt hur många frågor avseende processer i slutförvarsmiljön som kvarstår vid tidpunkt för SSM´s yttrande. För de kompletteringar som SKB inte kan lämna slutligt svar på anser SSM att SKB bör lämna en tydlig strategi tillsammans med en förväntad tidplan för hur kvarvarande kompletteringsfrågor kommer att lösas.

Ett uppföljande möte för fortsatt dialog gällande kompletteringar av kapselfrågor bestämdes till 28 augusti. Syftet med detta möte blir att gå igenom SKB:s redovisningar av kompletteringar som lämnats in fram till juni 2013. 

Tidigare har tre avstämningsmöten om sakfrågor ägt rum, om kriticitet, om granskningsprocessen och om kopparkorrosion i syrgasfri miljö. Länkar till nyheter om dessa finns nedan.

Dessutom hålls det övergripande avstämningsmöten mellan SSM och kärnavfallsbolaget två gånger per år.

 

Länkar:

Protokoll från det fjärde avstämningsmöte i sak om kapselfrågor, 130206 >> 

Bilaga, SKB:s uppdatering av komplettering >>

Nyhet om att SSM begärt kompletteringar om kopparkapseln 120913 >>

Nyhet om att SKB lämnat in plan för svar på kompletteringar om kopparkapseln 121220 >>

På MKG:s hemsida kan du följa diarienumret SSM2011-2426, där du kan ladda ner SSM:s begäranden om kompletteringar samt SKB:s svar >> (SSM:s begäranden om kapseln, se handlingarna 56-59, SKB:s svar, se handling 93)

Tidigare avstämningsmöten

Första mötet om Granskningsprocessen, 120328 >>

Andra mötet om Kopparkorrosion, 120703 >> 

Tredje mötet om Kriticitet, 121115 >> 
 

Tidigare övergripande avstämningsmöten

Nyhet på MKG:s hemsida om det första övergripande avstämningsmötet, 120312 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om det andra övergripande avstämningsmötet, 121128 >>

Logga in