10 februari 2006 |

Länsstyrelserna i Uppsala och i Kalmar län har framfört synpunkter på kärnavfallsbolagets (SKB) underlagsrapporter för samråd

Kärnavfallsbolaget höll under november månad 2005 vad de kallar de sista samrådsmötena innan ansökan för inkapslingsanläggningen ska lämnas in för granskning enligt kärntekniklagen. Länsstyrelserna i Uppsala och Kalmar län har lämnat synpunkter på kärnavfallsbolagets underlag.

Länsstyrelsen i Kalmar län konstaterar att inkapslingsanläggningen utgör en del av hela systemlösningen för slutförvar av använt kärnbränsle. Det innebär att inkapslingsanläggningen endast kan komma till stånd om ett slutförvar enligt KBS-metoden kan genomföras och tvärtom kan bara slutförvaret komma till stånd om inkapslingsanläggningen kan tillåtas. Därför, menar länsstyrelsen i Kalmar, är det viktigt att MKB:n för inkapslingsanläggningen inte bara beskriver konsekvenserna av denna utan av hela KBS-systemet. Länsstyrelsen påpekar särskilt att miljökonsekvenserna för hela systemet beskrivs dåligt i underlaget och konstaterar därmed att ”underlaget inte utgör ett komplett samrådsunderlag i enlighet med 6 kap. 7§ miljöbalken för ett djupförvarssystem enligt KBS-3-metoden”.

Uppsala län instämmer i länsstyrelsen i Kalmars läns uppfattning om att det ska vara en samlad MKB för hela konceptet.

Båda länsstyrelserna efterlyser en mer omfattande alternativredovisning. Länsstyrelsen i Uppsala nämner att det är deras bedömning att ”det är viktigt att uppnå en stor bredd i denna redovisning, bland annat för att påvisa vad som uppfyller kraven in de allmänna hänsynsreglerna, om krav på bästa möjliga teknik samt lämplig lokalisering som innebär minsta intrång för människors hälsa och miljön, i 2 kap. 3 och 4 §§ miljöbalken”.

Läs mer i länsstyrelsernas meddelande respektive yttrande.

  Meddelande från länsstyrelsen i Kalmar län 2005-12-13 >>

  Yttrande från länsstyrelsen i Uppsala län 2006-01-31 >>

Även Oskarshamns kommun har yttrat sig i frågan. Läs kommunens yttrande här.

  Yttrande från Oskarshamns kommun 2006-01-16 >>

MKG har 2006-12-05 >> presenterat material om samråden i november 2005.

Logga in