M2018/00217/Me - Regeringsprövning enligt Miljöbalken

Här kan du direkt ladda ner de diarieförda handlingarna som du är intresserad av i ärende M2018/00217/Me om yttrandet från mark-och miljödomstolen hos regeringen. 

Innehållsförteckning, 201130 >>

Handlingar [pdf:er]:

145. Protokoll från uppvaktningen av Östhammars kommun, 201125 >>

144. Regeringens svar på skrivelsen från Östhammars- och Oskarshamns kommun, 201125 >>

143. Protokoll uppvaktning 4 november 2020, 201104 >>

142. Skrivelse med kopia av handlingar till aktförvararna i Oskarshamns- och Östhammars kommun, 201104 >>

141. Presentation till möte RK/SKB, 201104 >>

a. Följemail >>

140. Skrivelse från Östhammarskommun, sammanträdesprotokoll, 201020 >>

139. Skrivelse från Östhammars- och Oskarshamnskommun; fråga om tidplan för beslut, 201008 >>

138. Protokoll från uppvaktning, SKB, 200909 >>

137. Skrivelse från Milkas, Ang. regeringenshantering av SKB:s KBS-3och SFR ansökningar, 200903 >>

136. Skrivelse till aktförvararna i Oskarshamns kommun och Östhammars kommun, 200716 >>

135. Yttrande, SKB, 200702 >>

a. Följemail >>

134. Yttrande, Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen, 200618 >>

a. Bilaga 1; Uppsala universitet:, 2017: Paul Wallin: Hur kan joniserande strålning inducera cancer?>>

b. Bilaga 2; Cancerstatistik >>

133. Yttrande, Jacqueline Otabbong, 200617 >>

132. Skrivelse, Ditta Rietuma, 200617 >>

a. Bilaga 1; MMD-DR-8.9 >>

b. Bilaga 2; Mailkonversation >>

c. Bilaga 3; IHWOCG authority liberation oath >>

d: Bilaga 4; Direktiv om omorganisation av regeringskansliet >>

e. Bilaga 5; IHWOCG decree on final repository in Forsmark >>

f. Bilaga 6; Gmail - Direktiv om omorganisation av Regeringskansliet m.m  >>

g. Bilaga 7; Nacka tingsrätt M1333-11, Aktbilaga 583 >>

131. Yttrande, Gröna Kvinnor, Ewa Larsson, 201617 >>

130. Yttrande, Miljöpartiet Enköping, 200617 >>

129. Yttrande, Miljöpartiet de gröna i Uppsala län och Miljöpartiets kommunföreningar i Uppsala län, 200617 >>

128. Yttrande, Föreningen Värmland mot Kärnkraft, 200617 >>

a. Följemail >>

127. Remissvar; frågor om yttrande till regeringen och ersättning för rättegångskostnader, Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen, 200616 >> 

126. Synpunkter på risker med kopparkapslar, Karin Gustafsson, 200616 >>

125. Yttrande, Christine Vaple, 200616 (Dubbelregistrerat).

124. Yttrande, Christine Vaple, 200616 >>

123. Yttrande, Kärnavfallsrådet, 200616 >>

122. Skrivelse till regeringen och SKB från Länsstyrelsen Uppsala, 200612 >>

a. Mail från Länsstyrelsen Uppsala, 200612 >>

b. Bilaga 1; Beslut i anmälningsärenden, daterat 2020-04-03 dnr 525-2852-2020  >>

c. Bilaga 2; Beslut i anmälningsärenden, daterat 575-1137-2020 >>

d. Bilaga 3; PM tidiga arbeten på fastigheten Östhammar Forsmark 6:20, Mannheimer och Swartling, daterat 2020-05-04 >>

e. Bilaga 4; Minnesanteckningar från möte den 9 mars 2020 mellan länsstyrelsen och SKB samt med deltagande av FKA >>

121. Yttrande, Ostkustens Framtid, 200616 >>

120. Yttrande; synpunkter slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, Ylva Lundh, 200615 >>

119. Komplettering, MILKAS, 200615 >>

118. Yttrande, Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar (Oss) gm Joachim Stormvall, 200615 >>

117. Synpunkter slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, Hans Jivander, 200615 >>

116. Synpunkter angående slutförvaring av använt kärnbränsle, Herbert Henkel, 200612 >>

115. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde, Östhammars kommun, 200612 >>

a. Följemail >>

114. Protokoll vid uppvaktning, Östhammars kommun, 200603 >>

113. Skrivelse från Nils-Axel Mörner med synpunkter på kärnbränsleförvaret, 200606 >>

a. Följemail >>

112. Skrivelse med kopior avhandlingar till aktförvararna i Oskarshamns kommun och Östhammars kommun, 200604 >>

111. Protokoll vid uppvaktning MKG, Naturskyddsföreningen och Peter Szakalos KTH, 200515 >>

110. Synpunkter/Komplettering Torbjörn Åkermark, 200522 >>

a. Följemail >>

109. Protokoll vid uppvaktning SKB, 200505 >>

108. Yttrande/synpunkt Sture Grönblad, 200506 >>

107. Komplettering av yttrande från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG, 200428 >>

a. Följemail >>

106. Tjänsteanteckning från Miljödepartementet, 200417 >>

105. Kungörelse från Miljödepartementet, 200401 >>

104. Skrivelse med handlingar i ärendet till aktförvararen Östhammars kommun, 200327 >>

103. Skrivelse med handlingar i ärendet till aktförvararen Oskarshamns kommun, 200327 >>

102. Yttrande från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG, 200227 >>

a. Bilaga 1 >>

b. Bilaga 2 >>

c. Bilaga 3 >>

d. Följemail >>

101. Skrivelse för kännedom från Strålskyddsmyndigheten, 200218 >>

100. Protokoll uppvaktning, SKB 200211 >>

a. Bilaga till protokollet >>

99. Protokoll uppvaktning Östhammars kommun, 200205 >>

98. Komplettering till yttrandet från MKG, Naturskyddsföreningan och Jordens Vänner, 200122 >>

a. Bilaga 1 >>

97. Yttrande Sveriges energiföreningars riksorganisation, 191228 >>

a. Bilaga 1 SERO synpunkter på kopparkapsel i slutförvaret >>

b. Bilaga 2 SEROS deltagande i granskning av kärnavfallsprocessen >>

c. Bilaga 3 SERO – Synpunkter på utökat SFR-2 >>

d. Bilaga 4 Slutförvar av kärnavfall >>

e. Bilaga 5 Independent waste technology report, Juniper Consultancy Services Limited, 2008 >>

96. Yttrande SKB, 191218 >>

a. Bilaga 1 Förslag enligt villkor >>

95. Skrivelse synpunkter slutförvarsprocess Roland Davidsson, 191212>>

a. Bilaga 1 Björkbacka 2015, Radiation induced corrosion of copper >>

b. Bilaga 2 YM 2001, Analysis of the total systemlife cycle cost of the civilian radioactive waste management program >>

c. Bilaga 3; Patentskrift SE

d. Bilaga 4; Patentshrift DE

94. Remissvar Milkas, 191205 >>

93. Remissvar yttrande Östhammars kommun, 191203 >>

b. Bilaga 1 Protokollutdrag >>

a. Följemail >>

92. Remissvar Energimyndigheten, 191202>>

91. Remissvar utom listan, Torbjörn Åkermark , 191127 >>

a. Följemail >>

90. Svar från SSM till MKG, 191127 >>

a. Följemail >>

89. Protokoll uppvaktning SKB, 191126 >>

a. Bilaga 1 presentation SKB >>

88. Remissvar SERO, 191126 >>

a. Följemail >>

87. Komplettering av remissvar från forskare på KTH, 191122 >>

a. Följemail >>

b. Tidigare remissvar (aktbilaga 70) >>

86. Andra komplettering av yttrande från Naturskyddsföreningen, Jordens vänner och MKG, 191119 >>

a. Bilaga 1

b. Följemail

85. Remissvar Sveriges lantbruksuniversitet ArtDatabanken, 191119 >>

84. Skrivelse med remissvar för synpunkter till SKB, 191119 >>

Kommentar: Kärnavfallsbokaget SKB ges möjlighet att kommentera inkomna remissvar. I remissen hänvisas till att remissvaren, förutom några som bifogas, finns på regeringens hemsida. Alla remisssvar kan hittas på denna sida.

83. Remissvar Kammarkollegiet, 191119 >>

a. Följemail kammarkollegiet

82. Remissvar kompletteringsyttrande Oskarshamns kommun, 191030 >>

a. Bilaga 1 Protokoll kommunens sammanträde

b. Tillhörande följemail

81. Komplettering remissvar, Naturskyddsföreingen, MKG, Jordens vänner, 191030 >>

aBilaga 1, frågor till SSM från MKG >>

bTillhörande följemail >>

80. Information SKB, förslag till agenda, 191015 >>

79. Protokoll uppvaktning SKB, 191015 >>

78. Protokoll uppvaktning Östhammars kommun, 191009 >>

77. Yttrande Ingvar Sagefors, 191009 >>

a. Bilaga 1

b. Bilaga 2

c. Bilaga 3

d. Bilaga 4

76. Remissvar Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner, MKG, 190930 >>

75. Remissvar med yttrande SSM, 190930 >>
a. Bilaga till yttrande, granskningsrapport 190930 >>

74. Remissvar utom listan, Miljövänner för Kärnkraft, 190912 >>

73. Remissvar Försvarsmakten, 190916 >>

72. Anstånd beviljas MILKAS, 190916 >>

71. Remissvar Trafikverket, 190913 >>

70. Remissvar utom listan Forskare på KTH, 190913 >>

69. Remissvar länstyrelsen Kalmar län, 190913 >>

68. Remissvar Naturvårdsverket, 190913  >>

67. Remissvar Sveriges geologiska undersökning, 190913 >>

66. Remissvar Kärnavfallsrådet, 190913 >>

65. Remissvar Länstyrelsen Uppsala län, 190913 >>

64. Remissvar Energiföretagen, 190913 >>

63. Begäran om anstånd MILKAS, 190912 >>

62. Remissvar SGI, 190912 >>

61. Remissvar Stockholms universitet, 190911 >>

60. Protokoll uppvaktning SSM, 190911 >>

59. Remissvar KTH, 190911 >>

58. Remissvar Myndigheten för sammhällsskydd och beredskap, 190911 >>

57. Remissvar Havs- och vattenmyndigheten, 190910 >>

56. Remissvar utom listan SKS, 190910 >>

55. Remissvar Uppsala universitet, 190910 >>

54. Komplettering till remissvar Torbjörn Åkermark, 190909 >>

53. Anstånd beviljas Östhammars kommun, 190903 >>

52. Anstånd beviljas MKG, 190902 >>

51. Begäran om förlängd remisstid Östhamars kommun, 190829 >>

50. Anstånd beviljas Oskarshamns kommun, 190829 >>

49. Anståd beviljas SSM, 190821 >>

48. Anstånd sökes SSM, 190821 >>

47. Protokoll från uppvaktning SKB, 190620
a. Protokoll från uppvaktning >>
b. SKB:s presentation från uppvaktning >>

46. Yttrande från Sjöfartsverket, 190820 >>

45. Yttrande från Torbjörn Åkermark, 190705 >>

44. Anstånd till Oskarshamns kommun, 190618 >>

43. SKB:s komplettering, 190425  >>

42. Protokoll från uppvaktning av SKB, 190424 >>

41. Remiss av SKB:s kompletterande yttrande
a. Remiss av SKB:s kompletterande yttrande, 190425 >>
b. Yttrande till regeringen, 180123 >>

40. Mail från SKB angående komplettering av SKB:s ansökningar, 190404 >>

Komplettering och yttandre från SKB, 190404 >>
Bilagor:
1a. Komplettering om kapselintegritet från SKB, 190404 >>
1b. Supplementary information on canister integrity issues, 190404 >>
2. Komplettering om avgränsning av Kärnbränsleförsvarets verksamhetsområden, 190404 >> 
3. Förslag till villkor enligt 17 kap. 7 § miljöbalken, 190404 >> 

39. Protokoll vid uppvaktning i ärenden om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall, 190319 >>

38. Protokoll möte Finland, 190312 >>

Bilagor: 

a. Presentation av Finlands Arbets- och näringsministriet, 190312 >>

b. Presentation av Posiva, 190312 >>

c. Presentation av Miljö- och energidepartementet, 190312 >>

37. Protokoll vid uppvakting av SKB, 190212 >>

36. PM Miljöbalken och Strålsäkerheten olika prövningsanordningar-samma mål, 190128 >>

35. Protokoll vid uppvakting av SKB, 190122 >>

34. Protokoll vid uppvaktning av Östhammar kommun, 190115 >>

33. Protokoll vid uppvaktning av SKB, 181113 >>
Bilaga: SKB:s presentation vid mötet >> 

32. Protoll vid uppvaktning av KTH-forskarna, 181030 >>
Bilagor:
a.Analys av kärnbränsleförvarsfrågan, 181030 >>
b.Letters to nature "Migration of plutonium in ground wate at the Nevada Test Site", >>  

31. Protoll vid uppvaktning av Kärnkraftskommunerna, KSO, 181023 >>
Bilaga: Skrivelsen, 180406 >> 

30. Skrivelse från Kärnkraftskommunerna, KSO, 180406 >>

29. Protokoll vid uppvaktning i ärenden om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall, SKB, 180925 >>
Bilaga: Presentation av SKB, 180925 >> 

28. Miljödepartementets mail, 180629 >>
Bilaga: Miljödepartementets beviljande av anstånd, 180629 >>

27. Mail från SKB, 180628 >>
Bilaga: SKB:s begäran om anstånd, 180628 >>

26. Mail från Oskarshamns kommun, 180625 >>
Bilaga: Oskarshamns kommunbeslut om vetofrågan, 180625 >>

25. Skrivelse från Mörner och Henkel - forskare inom geologi, 180617 >>

24. Kommunicering med SKB om yttranden, 180601 >>
Aktbilagor som bifogas: 
- Skrivelse från Länsstyrelsen Kalmar län, 180209 >>
- Skrivelse från Berit Holmgren, 180209 >>
- Skrivelse från Radiation Free Lakeland, 180214 >>
- Protokoll uppvaktning SSM, 180216 >>
- Presentation SSM, 180216 >>
- Protokoll uppvaktning SSM, 180306 >>
- Presentation SSM, 180306 >>
- Skrivelse från MKG, 180323 >>
- Skrivelse Torbjörn Åkermark, 180323 >>
- Skrivelse Peter Szakálos, 180427 >>
- Protokoll uppvaktning Naturskyddsföreningen och MKG, 180508 >>
- Presentation från uppvaktning Naturskyddsföreningen och MKG, 180508 >>
- Synpunkter enligt miljöbalken från uppvaktning Naturskyddsföreningen och MKG, 180508 >> 
- Rättat PM från Naturskyddsföreningen och MKG, 180514 >> 

23. SKB ges tillfälle att komplettera, 180601 >>
Bilagor: 
Sammanfattning av yttrande från mark- och miljödomstolen, 180123 >>
Yttrande från mark- och miljödomstolen, 180123 >>
- Beslut om överlämnande till regeringen, 180123 >> 

22. Mailkorrespondens ang. rättat PM från MKG, 180514 >>
Bilaga:
1. Rättat PM - Synpunkter enlight miljöbalken från Naturskyddsföreningen och MKG, 180514 >> 

21. Protokoll från möte med SKB den 15 maj 2018, 180515 >>
Bilaga:
1. Powerpointpresentation från SKB >> 

20. Protokoll från möte med Naturskyddsföreningen och MKG den 8 maj 2018, 180515 >>
Bilagor:
1. Powerpointpresentation från Naturskyddsföreningen och MKG >>
2. Synpunkter enligt miljöbalken från Naturskyddsföreningen och MKG >>

19. Skrivelse från Kungliga Tekniska Högskolan KTH, "Analys av kärnbränsleförvarsfrågan", 180426 >>

18. Protokoll vid uppvaktning 10 april 2018, av SKB, 180410 >>
SKB:s presentation Clab 11 000 ton >>
SKB:s presentation Verksamhetsområdet ovan mark och under mark >> 

17. Skrivelse från Torbjörn Åkermark, 180323 >>

16. Skrivelse från MKG, 180323 >> (som lämnades in i samband med ett möte på departementet 180323)

15. Presentation av SSM om Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport, 180321 >>

14. Protoll uppvaktning SSM om Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport, 180321 >>

13. Dubbelt diarieförd

12. Presentation av SSM, 160216 >>

11. Protokoll uppvaktning SSM, 160216 >>

10. Presentation av SKB, 160213 >>

9. Protokoll uppvaktning SKB, 160213 >>

8. Skrivelse från Berit Holmgren, 180209 >>

7. Skrivelse från Berit Holmgren, 180209 >>

6. Skrivelse från Berit Holmgren, 180209 >>

5. Skrivelse från Länstyrelsen Kalmar län, 180209 >>

4. Skrivelse från Radiation Free Lakeland, 180214 >>

3. Sammanfattning av yttrande från mark- och miljödomstolen, 180123 >>

2. Yttrande från mark- och miljödomstolen, 180123 >>

1. Beslut om överlämnande till regeringen, 180123 >>

Logga in