M2018/00221/Ke Regeringsprövning enligt Kärntekniklagen

Här kan du direkt ladda ner de diarieförda handlingarna som du är intresserad av i ärende M2018/00221 om yttrandet från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. 

- Innehållsförteckning, 191008 >>

Aktbilagor:

79. Remissvar Naturskyddsföreningen, MKG, Jordens Vänner, 190930

78. Remissvar SSM, 190930

77. Remissvar utom listan, forskare på KTH, 190913

76. Remissvar Lunds universitet, 190916 >>

75. Anstånd beviljas Milkas, 190913 >>

74. Remissvar Länsstyrelsen Kalmar län, 190913 >>

73. Remissvar utom listan Kärnavfallsrådet, 190913 >>

72. Remissvar Luleå tekniska universitet, 190913 >>

71. Remissvar SGU, 190913 >>

70. Remissvar Länsstyrelsen Uppsala län, 190913 >> 

69. Remissvar Miljövänner för kärnkraft, 190912 >>

68. Remissvar Göteborgs universitet, 190912 >>

67. Begäran om anstånd Milkas, 190912 >>

66. Remissvar Statens Geotekniska Institut, 190912 >>

65. Remissvar Stockholms universitet, 190911 >>

64. Remissvar KTH, 190911 >>

63. Protokoll från uppvaktning av SSM, 190911 >>

62. Remissvar Swedac, 190910 >>

61. Remissvar Uppsala universitet, 190910 >>

60. Remissvar Umeå universitet, 190910 >>

59. Remissvar Mittuniversitetet, 190910 >>

58. Remissvar Karlstads universitet, 190909 >>

57. Svar på begäran om förlängd remisstid Östhammars kommun, 190903 >>

56. Begäran om anstånd med yttrande SMM, 190821 >>

55. Svar på begäran om anstånd rörande remisser MKG, 190902 >>

54. Remissvar Kävlinge kommun, 190902 >>

53. Remissvar Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, 190902 >>

52. Begäran om anstånd MKG, 190830 >>

51. Begäran om förlängd remisstid Östhammars kommun, 190829 >>

50. Remissvar  Linnéuniversitetet, 190826 >>

49. Beviljat anstånd, SSM, 190822 >>

48. Begäran om anstånd, SSM, 190821 >>

47. Remissvar  Riksarkivet, 190625 >>

46. Remissvar SKL, 190520 >>

45. Remissvar  Örebro universitet, 190520  >>

44. Remissvar  Högskolan i Halmstad, 190513  >>

43. Remissvar Vetenskapsrådet, 190513 >>

42. Remissvar  Mälardalens högskola, 190507 >>

41. Remissvar BTH, 190502 >>

40. SKB komplettering, 190425 >>

39. Protokoll från uppvaktning, 190424 >>

38. Remiss av SKB:s kompletterande yttrande, 190425
a. Remissmissiv >>
b. SKB:s kompletterande yttrande >>

37. Mail från SKB angående komplettering av SKB:s ansökningar, 190404 >>

Yttrande enligt kärntekniklagen från SKB, 190404 >>
Bilagor:
1a. Komplettering om kapselintegritet från SKB, 190404 >>
1b. Supplementary information on canister integrity issues, 190404 >>

36. Protokoll vid uppvaktning i ärenden om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall, 190319 >>

-Prövning av Clab, Clink och Kärnbränsleförvaret, 190319 >>

35. Protokoll möte Finland, 190312 >>

Bilagor:
- Presentation av Finlands Arbets- och näringsministriet, 190312 >>
- Presentation av Posiva, 190312 >>
- Presentation av Miljö- och energidepartementet, 190312 >>

34. Protokoll från möte med Svensk Kärnbränslehantering AB 190212 >>

33. PM Miljöbalken och strålsäkerheten olika prövningar - samma mål 190128 >>

32. Protokoll från möte med Svensk Kärnbränslehantering AB 190122 >>

31. Protokoll från möte med Östhammars kommun 190115 >>

30. Protokoll från möte med SKB, 181113 >>
Bilaga: SKB:s presentation "Prövning av Clab, Clink och kärnbränsleförvaret", 181113 >>

29. Skrivelse till regeringen som ges tillfälle att svara på aktbilaga 28, 181031 >>

28. Protokoll från möte med tekn.dr. Peter Szakálos, prof. em. Christofer Leygraf, prof. em. Anders Rosengren och tekn. dr. Jan Linder, 181030 >>
Bilaga:
1. Analys av kärnbränsleförvarsfrågan efter mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen >>
2. Letters to nature "Migration of plutonium in ground water at the Nevada Test Site" >> 

27. Protokoll från möte med Kärnkraftskommunernas Samarbetsorgan, KSO, 180925 >>
Bilaga: KSO:s brev till regeringen april 2018 >> 

26. Protokoll från möte med SKB 25 augusti, 180925 >>
Bilaga: Presentation av SKB, 180925 >> 

25. SKB ges möjlighet att ge synpunkter, 180911 >>
Bilaga: SKB R-17-17 In situ hydrogen charging of OFP copper during creep >>   

24. Skrivelse ang. väteförsprödning från Torbjörn Åkermark, 180910 >>
Bilaga: SKB R-17-17 In situ hydrogen charging of OFP copper during creep >>  

23. Regeringens beviljande av SKB:s anståndsbegäran, 180704 >>

22. Anståndsbegäran från SKB, 180628 >>

21. Regeringskansliet kommunikation med SKB, kompletterar tidigare begäran om synpunkter, 180627 >> (se handling 16)
Bilaga: Skrivelse från Mörner och Henkel, 180617 >> 

20. Protokollsutdrag från Oskarshamns kommun med kommunens tillstyrkan, 180611 >>

19. Skrivelse från Mörner och Henkel, forskare inom geologi, 180617 >>

18. Skrivelse från Kärnkraftskommunerna, april 2018 >>

17. Mail från Torbjörn Åkermark, 180604 >>
- Skrivelse från Torbjörn Åkermark >> 

16. Kommunicering med SKB, möjlighet att yttra sig, 180601 >>
Bilagor:
1. Kommentar av Torbjörn Åkermark, 180425 >>
2. Analys av Tekn.Dr.Peter Szakálos, m.fl.,  >>
3. Presentation av Naturskyddsföreningen och MKG, 180508 >>
 - Synpunkter av Naturskyddsföreningen och MKG, 180508 >>
4. Tematisk sammanställning av SSM, 180320 >>
5. SSM svar på synpunkter, 180518 >> 

15. Svar på begäran om synpunkter, Strålsäkerhetsmyndigheten, 180518 >>

14. Protokoll från möte med SKB den 15 maj 2018, 180515 >> 
Bilaga:
1. Powerpointpresentation från SKB >>  

13. Rättat PM - Synpunkter enligt miljöbalken från Naturskyddsföreningen och MKG, 180514 >>

12. Protokoll från möte med MKG och Naturskyddsföreningen den 8 maj 2018, 180515 >>
Bilagor:
1. Powerpointpresentation från Naturskyddsföreningen och MKG >> 
2. Synpunkter enligt miljöbalken från Naturskyddsföreningen och MKG >> (se handling 13)

11. Kommunicering med SSM för synpunkter, 180503 >>
Bilagor:
1. Skrivelse från Torbjörn Åkermark >> (se handling 9)
2. Skrivelse från Szakálos m.fl. >> (se handling 10)

10. Skrivelse från Peter Szakálos m.fl., "Analys av kärnbränsleförvarsfrågan efter mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen", 180426 >>

9. Skrivelse från Torbjörn Åkermark, "Kommentarer till M2018/00221 - Tematisk sammanställning av SSM:s beaktande av remissinstansernas synpunkter i kapselfrågor", 180425 >> (se aktbilaga 7)

8. Protokoll vid uppvaktning 10 april 2018, av SKB, 180410 >>
- SKB:s presentation Clab 11 000 ton >>
- SKB:s presentation Verksamhetsområdet ovan mark och under mark >> 

7. Promemoria - "Tematisk sammanställning av SSM:s beaktande av remissinstansernas synpunkter i kapselfrågor", 180405 >>

6. Protokoll från mötet med SSM om Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport, 6 mars, 180306 >>
- SSM:s presentation, 180316 >> (diarefört 180312)

5. Protokoll från mötet med SSM den 16 februari, 180216 >>
- SSM:s presentation, 180216 >>

4. Dagordning möte med SSM 16 februari 2018, 180215 >>

3. Protokoll vid uppvaktning, 180213 >> (diarefört 180220)
- SKB:s presentation >> 

2. Dagordning möte med SKB 13 februari 2018, 180206 >> (diarefört 180220)

1. Överlämnande av ansökningar av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) om tillstånd till anläggningar för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle, 180123:

SSM:s överlämnande av ansökningar om tillstånd till anläggningar, 180123 >>

SSM:s yttrande till regeringen, 180123 >>

2018:02 Sammanfattning, 180123 >>

2018:03 SSM:s beaktande av remissynpunkter avseende SKB:s ansökningar enligt kärntekniklagen om anläggningar för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle, 180123 >>

2018:04 Granskningsrapport Systemövergripande frågor, 180123 >>

2018:05 Granskningsrapport Inkapsling och fortsatt mellanlagring av använt kärnbränsle (Clink), 180123 >>

- 2016:06 Granskningsrapport Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen, 180123 >>

2018:07 Granskningsrapport Strålsäkerhet efter slutförvarets förslutning, 180123 >>

Logga in