8 april 2013 |

MiniCan-försöket visar på omfattande korrosion

Ett av försökspaketen har tagits upp i MiniCan-försöket i Äspölaboratoriet. Kärnavfallsbolaget SKB har nu publicerat en rapport från försöket. Rapporten visar att det pågått väldigt mycket korrosion av järn orsakad av mikrobiell aktivitet i försöket. Det finns även kopparbitar i försökspaketen men den stora järnkorrosionen gör det omöjligt att dra några slutsatser om korrosionshastigheter. Eftersom MiniCan-försöket därmed inte kan ge svar om kopparkorrosion i syrgasfri miljö måste nya separata korrosionsförsök med bara koppar påbörjas i Äspölaboratoriet.

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB bedriver forskning i berglaboratoriet Äspö vid Oskarshamns kärnkraftverk. Sedan 2007 har experimentet MiniCan pågått i laboratoriet med syfte att ta reda på vad som händer med kopparkapslar i ett förvar om de inte är täta. Detta är av intresse för den planerade KBS-metoden, som bolaget vill använda för att slutförvara använt kärnbränsle i Forsmark. SKB har låtit fem miniatyrkapslar av koppar med järninsatser inneslutas i försökspaket i en tunnel i berglaboratoriet. Det finns förborrade hål i miniatyrkapslarna och de omsluts av bentonitlera av olika täthet. Det finns även försökskuponger av järn och koppar i försökspaketen.

Huvudavsikten med försöket är att studera var som händer med järninneslutningen när det går hål på en kopparkapsel. Dessutom mäts korrosionshastigheter av järn och koppar kontinuerligt med prober som finns i försökspaketen. När försökspaketen tas upp kan kapslarna och järninneslutningen studeras och korrosionshastigheten på försökskupongerna mätas.

Det första försökspaketet, försökspaket 3, togs upp i augusti 2011. Skälet till detta var att det avslöjats att kärnavfallsbolaget SKB fuskat med redovisningen av de uppmätta korrosionshastigheterna i de olika försökspaketen i en rapport. Se nyhet om detta nedan.

Det var i försökspaket 3 som de uppmätta korrosionshastigheterna för koppar var så höga att kärnavfallsbolaget inte trodde på dem och därmed helt ovetenskapligt inte tog med dem i rapporten. För att undersöka vad som hände i försökspaket 3 togs det upp. Bolaget gick även med på att låta den referensgrupp som bolaget upprättat för att följa delar av den kopparkorrosionsforskning som bolaget bedriver följa upptaget och få en insyn i hur försökspaketet skulle analyseras. På det sjunde referensgruppsmötet redovisades hur upptaget skulle ske och analyseras. Det åttonde mötet ägde rum på Äspölaboratoriet så att gruppen skulle kunna följa upptaget av försökspaket 3. Länkar till nyheter om dessa möten finns nedan. 

I april 2013 har SKB publicerat en rapport med analyser från den första kapseln. Rapporten finns nedan. I rapporten är det tydligt att det förekommit mycket hög korrosion av det järn som funnits i försökspaketet. Orsaken är att det blivit en hög aktivitet av svavelreducerande bakterier när systemet blivit syrgasfritt vilket skett mycket snabbt. Även koppar har korroderat i försöket men eftersom det samtidigt pågått så mycket korrosion av järn vilket påverkar korrosionen hos andra metaller så är det svårt att dra några slutsatser om hur stor kopparkorrosionen hade varit utan närvar av så mycket järn. Detta medför även att de andra försökspaketen i MiniCan-försöket med stor sannolikhet inte heller kan ge entydiga resultat om kopparkorrosion som sågs som en möjlighet.

Inget av materialet i rapporten har presenterats för referensgruppen innan publicering trots att det är tydligt att det hade kunnat leda fram till att rapporten skulle kunna vara bättre. Exempelvis hade det varit bra att redovisa metallurgiska tvärsnitt på kopparytorna för att se om den korrosion som förekommit kunde anses vara gropfrätning.

MKG lämnade referensgruppen hösten 2011 eftersom gruppen inte fick den insyn i kärnavfallsbolagets kopparkorrosionsforskning som föreningen krävt som en del av kompletteringskraven på slutförvarsansökan för använt kärnbränsle. Att rapporten publicerats utan att gruppen fått kommentera innehållet är ännu ett exempel på hur gruppen inte fått insyn i pågående kopparkorrosionsforskning.

 

 

Länkar:

SKB:s rapport TR-12-09 Analysis of MiniCan Experiment 3 >> (24 MB)

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB har fuskat i redovisning av resultat av kopparkorrosionsforskning I MiniCan-försöket >>

Nyhet på MKG:s hemsida om det åttonde referensgruppsmötet, på Äspölaboratoriet 110823 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om det åttonde referensgruppsmötet, på Äspölaboratoriet 110621 >>

Logga in