6 november 2006 |

MKG har lämnat ett yttrande över SKI:s förslag till avgifter enligt "Studsvikslagen" (1988:1537)

MKG har lämnat ett yttrande över Statens kärnkraftsinspektions, SKI:s, förslag till avgift för 2007 enligt lagen om finansiering av hantering av visst radioaktivt avfall mm (”Studsvikslagen” 1988:1537). MKG anser att avgifterna är för låga och att kunskapen om hur mycket pengar som kommer att behövas är bristfällig.

MKG anser att de avgifter Statens kärnkraftinspektion, SKI, föreslår för 2007-2009 för finansiering av avfallshantering, rivning av reaktorer samt sanering och återställning av lokaler och områden som täcks i Studsvikslagen (1988:1537) är för låga. De osäkerheter som finns i kostnadskalkylerna och den korta tid som avgifterna ska betalas gör att avgifterna måste vara betydligt högre och att de bör betalas under en betydligt längre tid.

MKG anser att det är för tidigt att ta ett beslut som fastställer en viss nivå på fondens innehåll inför framtida avfallshantering, rivning och sanering. I dagsläget saknas en kartläggning över innehållet i de tusentals behållare som finns i tält och bergrum på Studsviksområdet. Innan detta är gjort finns det ingen möjlighet att uppskatta de framtida kostnaderna. Denna situation är SSI medveten om och bör ligga till grund för den oro som myndigheten visar i sitt yttrande till SKI (2006-05-29, SSI dnr 2006/1610-255).

Om den föreslagna nivån och inbetalningsperioden fastslås av regeringen kommer det enligt MKG inte att finnas någon reserv för de kostnadsökningar som i detta sammanhang och med SKI:s och SSI:s yttranden som underlag måste ses som ofrånkomliga. En rimlig reserv med tanke på de osäkerheter som både SSI och SKI redovisar är att fonden tillförs minst 30% mer än de nu beräknade medlen för framtida användning, vilket motsvarar ca 480 miljoner kronor. Detta kan exempelvis åstadkommas genom att ytterligare fördubbla avgiften till totalt 0,6 öre per KWh och samtidigt förlänga uttagsperioden i ytterligare 10 år, dvs till 2019.

MKG anser att därutöver måste ett system införas som garanterar att kommande kostnadsökningar som inte täcks in av de avgifter som tas in under den period som regeringen nu beslutar belastar kärnkraftsindustrin och inte det allmänna.

Regeringen lämnade den 19 mars 2007 en proposition angående lagen. I propositionen föreslås bland annat ”att den avgift kärnkraftsföretagen betalar för avvecklingen av viss verksamhet vid Studsvik höjs med 0,1 öre per kilowattimme.” Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007.

  Läs MKG:s yttrande till miljödepartementet 061106 >>
Miljödepartementets remiss om Studsviksavgifter för 2007 >>

SKI:s yttrande om Studsviksavgifter för 2007 >>

SSI:s yttrande till SKI om Studsviksavgifter för 2007 >>

   Läs regeringens proposition (2006/07:93) >>

Logga in