19 april 2006 |

MKG lyfter frågor i ett brev ställt till myndigheterna SSI och SKI gällande den långsiktiga säkerheten för ett slutförvar av KBS-typ under en istid

Ett slutförvar för använt kärnbränsle måste vara säkert i minst 100 000 år. Det finns många saker som kan hota den långsiktiga säkerheten. Ett av dem är en istids påverkan på ett slutförvar av KBS-typ.

Enligt myndigheterna Statens kärnkraftinspektions (SKI) och Statens strålskyddsinstituts (SSI) fastlagda kriterier ska slutförvaret inte påverkas negativt under en istid. MKG anser att det finns oklarheter om ett slutförvar kommer att klara av att inte börja läcka under nästa istid, som förväntas komma och gå under de närmaste 100 000 åren. Följande saker kan hända som påverkar slutförvaret negativt enskilt eller i kombination:

  • grundvatten med en hög salthalt kan tränga in i slutförvaret och skada den skyddande leran kring kopparkapslarna som innehåller det radioaktiva använda kärnkraftsbränslet eller leran som används som fyllnadsmaterial i deponeringstunnlarna
  • när inlandsisen drar sig tillbaka kan smältvatten med hög syrehalt tränga ner i slutförvaret och göra att kopparkapslarna skadas genom korrosion (i vardagligt tal "rosta")
  • det kommer att bli många och stora jordbävningar när marken sjunker och reser sig igen under en istid. Dessa jordbävningar kan skada berget och kopparkapslarna.

MKG är orolig för att påfrestningarna på ett slutförvar av KBS-typ under en istid kan bli så stora att utsläpp från slutförvaret kan orsaka skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön, om än i en framtid som ligger efter nästa istid. Frågan om säkerheten av ett slutförvar under en istid är mycket viktig för att kunna bedöma lämpligheten av att använda den nu planerade metoden för slutförvar av använt kärnbränsle i Sverige.

Det som gör att MKG nu vänder sig till myndigheterna i ett brev med denna fråga är att dessa frågeställningar har varit kända för kärnavfallsbolaget och myndigheterna under en längre tid. Detta har varit fallet utan att frågorna har utretts på ett sätt som gör att man kan avfärda dem som ett långsiktigt hot mot säkerheten för ett slutförvar av KBS-typ. Samtidigt finner inte MKG att frågeställningarna hanteras aktivt i nuläget. I brevet till myndigheterna ställer MKG frågor om hur SSI och SKi kommer att arbeta med frågan om långsiktig säkerhet och istid i framtiden.

MKG lyfte under våren 2005 frågan om att ge föreningen observatörsstatus på de särskilda samråden mellan kärnavfallsbolaget och myndigheterna och på de gemensamma expertrådsmöten som genomförs. I brevet till myndigheterna gör MKG en uppföljning av denna fråga.

MKG inväntar nu svar från de båda myndigheterna.

Läs pressmeddelandet från 2006-04-20 >>

  Läs brevet till myndigheterna från MKG >>

Mer information om långsiktig säkerhet på MKG:S hemsida >>

Logga in