3 oktober 2014 |

MKG: SKBs slutsats om syrgasfri kopparkorrosion är förtida

Den 30 september gick kärnavfallsbolaget SKB ut med att de nu hade vetenskapliga bevis för att koppar inte korroderar i syrgasfritt vatten. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har analyserat bolagets rapport och konstaterar att de försök som pågår inte har slutförts och att det därmed inte går att dra den slutsatsen. Detta bekräftar även den forskare som arbetar med dem. MKG är kritisk till att kärnavfallsbolaget driver en PR-kampanj utan vetenskapligt stöd mitt inne i en miljöprövning.

Måndagen den 30 september skickade kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB in en lägesrapport till Strålsäkerhetsmyndigheten SSM om den omstridda frågan om koppar kan korrodera i syrgasfritt vatten. Kärnavfallsbolaget sa sig fastslå i rapporten, och i ett påkostat PR-försök att nå ut i media, att frågeställningen nu är avgjord. Bolaget hävdade att det nu var vetenskapligt visat att även om koppar kan reagera med syrgasfritt vatten så är detta endast en kortlivad yteffekt. Därmed skulle korrosionsprocessen inte vara ett hot mot den långsiktiga säkerheten i det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark.

Lägesrapporten var en komplettering till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i den pågående prövningen av en ansökan om att få bygga ett slutförvar. Prövningen pågår även i mark- och miljödomstolen men domstolen fick inte kompletteringen eftersom bolaget anser att detta är en strålsäkerhetsfråga som det räcker att SSM hanterar. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att kopparkorrosionsfrågan, som kan påverka den långsiktiga säkerheten i slutförvaret, i allra högsta grad är en fråga för domstolen.  

MKG har granskat bolagets lägesrapport och konstaterar att det inte går att dra de slutsatser som kärnavfallsbolaget drar. Försöken som redovisas måste slutföras innan någon slutsats kan dras. Det betyder att det måste ske upprepade evakueringar av provrören för att se om vätgas produceras långsiktigt. Detta bekräftas även av den forskare som utför försöken, Karsten Pedersen vid bolaget Mican i Mölnlycke, till Vetenskapsradion (länk nedan).  

Till att börja med måste försöken med repad s.k. Uppsalakoppar som släppt ifrån sig stora mängder vätgas utsättas för upprepade evakueringar. Det är känt att det kan bli en initialt högre vätgasproduktion när koppar som varit uppvärmd utsätts för syrgasfritt vatten. Om de undersökta proverna vid upprepade evakueringar av gas fortsätter att släppa ifrån sig väte upp till ett vätgastryck på 1 mbar så skulle det visa att det finns en korrosionsprocess. Så länge vätgastrycket är högre än detta tryck så ska det inte förekomma någon korrosionsprocess. Därmed är det problematiskt att kärnavfallsbolaget i figur 3 inte visar vad som händer efter när trycket nått 1 mbar. Om detta beror på att mätningarna avbrutits eller att resultaten inte redovisats är oklart. 

MKG anser att det även är viktigt att alla de prover som utsätts för värmebehandling vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet repas och sedan undersöks på samma sätt som den Uppsalakopparn, inklusive upprepade evakueringar. Detta för att bekräfta eller dementera möjligheten att uppvärmning av kopparprov i apparaturen i Uppsala ger ett passiviserande skikt, något som MKG i februari tog upp i ett öppet brev till forskningsledaren i Uppsala, Mats Boman.

Kärnavfallsbolaget framför teorin att vätgas som uppmäts i olika försök, inklusive de som KTH-forskare gjort, kommer från vätgas inifrån kopparn. Som stöd för det finns ett diagram i rapporten som visar att vätgas lämnar koppar som upphettas i Uppsala. För att kunna bedöma hur stora mängder det rör sig om som kommer ut ur olika kopparbitar måste det redovisas i absoluta värden och inte bara med en relativ skala som i rapporten. Annars går det inte att bedöma om mängderna vätgas motsvarar de som uppmäts i olika försök.  

MKG menar att den teori som kärnavfallsbolaget framför, att vätgas skulle börja strömma ut ur koppar när det sänks ner i syrgasfritt vatten, verkar svår att förklara teoretiskt. Väte som finns i koppar sitter relativt hårt fixerad i metallen, utom möjligtvis om det tillkommit väte i en ytbehandlingsprocess. 

MKG konstaterar att det finns prover med obehandlad koppar som inte verkar reagera med syrgasfritt vatten fast de borde göra det. Det finns därför även resultat som stödjer SKB:s linje. Samtidigt är det oklart varför det finns ett så pass högt bakgrundstryck (av vätgas?) som 0,2 mbar. Det måste utredas om det kan finnas någon felkälla i försöken som kan ge de resultat som i vissa fall redovisas, eller om kärnavfallbolaget endast redovisat en del provrör som ger resultat som bolaget "tror på" något som hänt tidigare (se länk till nyhet nedan).

Föreningen är kritisk till att bolaget i lägesrapporten och i sitt PR-utspel med en film, så tydligt framför att kontroversen om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten är avgjord till SKB:s fördel. Detta trots att bolaget inte genomfört de försök som måste göras för att avgöra frågan och det är därmed tydligt att SKB inte har ett tillräckligt vetenskapligt stöd för sitt ställningstagande.

Det är oklart om SKB avser att komma med ytterligare lägesrapporter i frågan trots att alla resultat inte redovisats.

Frågeställningen om koppar korroderar i syrgasfritt vatten är under en pågående miljöprövning i mark- och miljödomstolen och hos Strålsäkerhetsmyndigheten. Kärnavfallsbolaget har ett ansvar för att hantera frågan på ett vetenskapligt sätt. MKG menar att bolaget visat att det saknar förståelse för detta. Föreningen vill att Strålsäkerhetsmyndigheten ser till att granska kopparkorrosionsforskningen i Uppsala och hos Mican i Mölnlycke så att den kvalitetsäkras. Dessutom anser MKG att SSM bör kontraktera Karsten Pedersen vid Mican att utföra forskning åt myndigheten. Detta för att få en god och öppen forskning i frågan som är oberoende av kärnavfallsbolaget SKB. Naturskyddsföreningen och MKG framförde den möjligheten redan i ett yttrande till SSM och mark- och miljödomstolen den 12 juni. 

 

Länkar:

Nyhet på Vetenskapsradion: "Tolkningsstrid om kapslar för slutförvar" 141003 >>

Nyhet om SKB:s komplettering - en lägesrapport om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten 140930 >> (här kan du ladda ner kompletteringen och ta dig vidare till tidigare inlämnade kompletteringar)

Nyhet om Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande 140612 >>

Nyhet om MKG:s öppna brev till Uppsalagruppen 140224 >>

Nyhet om SKB:s ovetenskapliga hantering av resultat från MiniCan-projektet 101112 >>

Här kan du läsa alla nyheter på MKG:s hemsida om kopparkorrosion >>

Logga in