17 februari 2014 |

Naturskyddsföreningen och MKG skickar in synpunkter efter det tredje samrådsmötet för SFR 2

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB planerar för att ansöka om att få bygga ett nytt slutförvar för kortlivat låg- och medelaktivt rivningsavfall från reaktorer, SFR 2. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 17 februari skickat in en ny inlaga i samrådet med anledning av det samrådsmöte kärnavfallsbolaget genomförde i Östhammar den 1 februari. Föreningarna kritiserar bolaget för att inte betrakta SFR 2 som en ny kärnteknisk anläggning i avsikt att undvika en fullständig miljöprövning. Föreningarna vill dessutom se ett bättre underlag att samråda om, särskilt vad gäller lokalisering och långsiktig säkerhet, och varnar för en lång prövningsprocess med många kompletteringskrav om inte en attitydförändring sker hos kärnavfallsbolaget.

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB driver sedan 1988 ett slutförvar för kortlivat låg- och medelaktivt radioaktivt avfall, SFR 1, 50 meter under havsbotten utanför Forsmark. För att kunna ta emot kortlivat radioaktivt rivningsavfall från kärnkraftverken ska det byggas ett nytt slutförvar. Därför förbereder sig bolaget på att ansöka om att få bygga ett nytt slutförvar, SFR 2, alldeles intill det befintliga förvaret. Ett samråd enligt miljöbalken har pågått inför ansökan och tre öppna samrådsmöten har hållits i november 2011, november 2012 och en tredje gång den 1 februari 2013 i Östhammar. Kärnavfallsbolaget planerar att lämna in ansökan under våren 2014.

Den 17 februari har Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, lämnat in en samrådsinlaga efter samrådsmötet den 1 februari.

Föreningarna är eniga med Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, Kärnavfallsrådet och Östhammars kommun om att SFR 2, även om den samförläggs med SFR 1, är en ny kärnteknisk anläggning och ska miljöprövas förutsättningslöst och fullt ut enligt miljöbalken och kärntekniklagen. Kärnavfallsbolaget vill ha en så begränsad miljöprövning som möjligt och anser att det nya slutförvaret endast är att betraktas som en utbyggnad av den befintliga anläggningen SFR 1. Därmed trotsar bolaget SSM och andra aktörer vilket föreningarna anser vara anmärkningsvärt. Bolaget hänvisar till att länsstyrelsen inte krävt redovisningar av "andra jämförbara sätt att nå samma syfte", som länsstyrelsen enligt miljöbalken 6 kap 7§ kan göra. Länsstyrelsen har enligt miljöbalken att verka för att MKB:n får den inriktning och omfattning som behövs. MKG har efter det senaste samrådsmötet om SFR skrivit till länsstyrelsen för att uppmärksamma på att bolagets agerande i samrådet ger en risk att MKB:n inte kommer anses vara fullgod i en kommande prövning. Du hittar MKG:s brev längst ner på sidan bland länkarna.

Kärnavfallsbolaget gjort en hemställan till regeringen där de argumenterar för att en tillåtlighetsprövning enligt miljöbalken inte behövs för SFR 2 eftersom det bara är fråga om en enkel utbyggnad. Föreningarna påpekar att bolagets agerande, om det inte blir en ändring, kommer att leda fram till en lång utdragen prövningsprocess på liknande sätt som nu är fallet för prövningen av ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle.

Ett annat problem som föreningarna lyfter i samrådsinlagan är kärnavfallsbolaget verkar tro att samrådet i första hand är till för att informera om det tänkta projektet. Men så är det inte. Samrådet  är till för att få in synpunkter som leder till att kvalitén på den miljökonsekvensbeskrivning; MKB, som ska bifogas ansökan ska bli så hög som möjligt. Detta ställer krav på samrådet och på samrådsunderlaget. SSM, och föreningarna vill samråda om en preliminär MKB där det finns en omfattande redovisning av lokaliseringsprocessen och om säkerhetsanalysen och dess resultat kopplat till krav i miljöbalken och SSM:s förskrifter. Detta har kärnavfallsbolaget avvisat och anger tidsbrist som skäl. Med tanke på att ansökan ska gälla ett slutförvar som ska vara säkert i tiotusentals år anser föreningarna att detta är ett tveksamt skäl. Föreningarna pekar också på det krav som finns på att bolaget i ansökan ska redovisa hur synpunkter som framförts i samrådet har beaktats i ansökan. 

En viktig fråga för föreningarna är att platsvalet utreds ordentligt och finns väl redovisat i MKB:n, inklusive hur krav på långsiktig miljösäkerhet har hanterats i platsvalsprocessen. Föreningarna vill bl. a. ha utrett om det kan finnas fördelar med en lokalisering i ett inströmningsområde för storregional grundvattenströmning, t.ex. i Hultsfred. Dessutom vill föreningarna att eventuella nackdelar med förekomsten av termogen gas på havsbotten utanför Forsmark, risker för korrosion från läckströmmar från kraftöverföringen till Finland (Fenno-Skan) och hotet mot naturvärden tas med i värderingen av val av plats.

Föreningarna vill också att verksamhetsutövaren öppet redovisar att en säkerhetsprincip för SFR 2, och SFR 1, är att släppa ut radioaktiva ämnen i Öregrundsgrepen/Östersjön. Detta har inte redovisats i samrådet. Dessutom bör det vara tydligt att om fördröjningen av uttransport av radioaktiva ämnen ur slutförvaret inte fungerar kan resultatet bli oacceptabelt höga halter i Öregrundsgrepen/Östersjön.

Föreningarna för även fram synpunkter på följande områden:
- Metodval och alternativa metoder
- ”Worst-case”-analyser i säkerhetsanalysen och MKB:n
- Konsekvenser på naturvärden
- Vilken roll djupet på förvaret har
- Kemiska risker
- Landhöjningens påverkan på intrångsrisker
- Konsekvenser av vatteninströmning efter tillslutning i SFR 1
- Påverkan på boendemiljö, turism och fiske
- Är det ekonomiskt försvarbart att slutförvara hela reaktortankar i SFR 2
- Ansvarsfördelningen mellan verksamhetsutövaren och tillståndshavarna för kärnkraften

Hela samrådsinlagan och tidigare nyheter på MKG:s hemsida om samrådet kan du hitta bland länkarna nedan. Där finns även tre äldre säkerhetsanalyser för SFR 1 och samrådsinlagor inlämnade av andra aktörer, inklusive Oss, och Naturskyddsföreningen i Uppsala län som även är medlemmar i MKG.

 

Länkar:

Naturskyddsföreningen och MKG:s samrådsinlaga för SFR 2, 140217 >> 

Andra instansers samrådsinlagor:

Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss 140201 >>

Naturskyddsföreningen Uppsala län 140216 >>

Strålsäkerhetsmyndigheten, 140211 >>

SGU >> 

Östhammars kommuns förslag till yttrande 140213 >> (OBS! Endast ett förslag)

Milkas, 140217 >>


Tidigare säkerhetsanalyser för SFR:

SFR Slutförvar för reaktoravfall, Preliminär säkerhetsrapport (SAR 1982) >>

SFR-1 Fördjupad säkerhetsanalys (SAR 1991) >>

SFR säkerhetsanalys SAFE 2001 - avsnitt 5 Analys av säkerhetsfunktionen >>


MKG:s brev till länsstyrelsen, 140206:

Brev till länsstyrelsen "Samrådet och innehållet i MKB:n för SFR 2" >>

Bilaga 1: Länsstyrelsen Uppsala läns beslut om betynande miljöpåverkan, 100929 >>
Bilaga 2: Länsstyrelsen Uppsala läns kommentarer till samråd, 100929 >>
Bilaga 3: SKB:s protokoll från samrådsmötet SFR 2, 100929 >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Om det ”sista” samrådsmötet om SFR 2, 140201 >>

Om det andra samrådsmötet för SFR 2, 121126 >>

Om det första samrådsmötet för SFR 2, 111122 >>

SSM är inte nöjda med SKB:s svar rörande läckströmmars påverkan på SFR, 140109 >> 

SKB försöker begränsa prövningen av nya slutförvaret SFR 2, 140127 >>

Logga in