7 januari 2020 |

MKG yttrar sig i Esbo-samråd om planerna på mellanlagring av radioaktivt avfall i Danmark

Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings (MKG) har den 7 januari 2020 lämnat ett yttrande till Naturvårdsverket inom samrådet enligt Esbokonventionen om de danska planerna för mellanlagring av radioaktivt avfall. MKG skriver i sitt yttrande att det är positivt att Danmark har beslutat att bygga ett nytt förvar för mellanlagring av radioaktivt avfall medan metod och plats för säker långsiktig hantering av avfallet tas fram. Föreningen påpekar särskilt vikten av att bästa möjliga plats och teknik används vid framtagandet av ett förvar. Detta kan ta tid och internationell samverkan kan behövas. 

MKG vill även i sitt yttrande fästa uppmärksamhet på att de 233 kg med bitar av använt kärnbränsle från hotcell-laboratoriet vid Risø endast bör kategoriseras som långlivat och högaktivt kärnavfall. I den bifogade miljökonsekvensbeskrivningen är detta avfall omnämnt som låg- och medelaktivt vilket inte stämmer och det är därför viktigt att framtida danska arbeten som tar upp detta avfall tydligt placerar det i kategorin långlivat och högaktivt avfall. 

Föreningen påpekar också att dessa 233 kg av använt kärnbränsle från Risø kan placeras i behållare som möjliggör en förvaring i ett annat land, till exempel Sverige.

MKG stödjer även att Sverige fortsatt medverkar i miljökonsekvensbedömningen eftersom det finns svenska erfarenheter som kan vara viktiga för att det danska arbetet blir strålsäkert.

MKG:s yttrande om planerna på mellanlagring av radioaktivt avfall i Danmark enligt Esbo-samråd:
MKG:s yttrande enligt Esbo-samråd om mellanlagring av radioaktivt avfall i Danmark, 200107 >>


Läs även:

MKG yttrar sig i Esbo-samråd om nytt finskt slutförvar, 160916 >>

Logga in