24 juni 2008 |

MKG:s yttrande över Statskontorets förslag till förlängning av medel för miljöorganisationerna

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har yttrat sig över Statskontorets förslag till fortsatt stöd för miljöorganisationer ut kärnavfallsfonden. MKG anser att utredaren har gjort en bra utredning av miljöorganisationernas verksamhet och menar att regeringen efter en så positiv utvärdering måste förlänga stödet. Föreningen menar att stödet inte bör tidsbegränsas och att möjligheten för att arbeta och informera om kärnavfallsfrågor inte bara bör gälla slutförvaring av använt kärnkraftsbränsle.

Under åren 2005-2008 har miljöorganisationer kunna erhålla medel ur Kärnavfallsfonden för deltagande i samrådet inför en kommande ansökan från industrin om att bygga ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle. Statskontoret har genomfört en utvärdering av verksamheten och föreslår att denna möjlighet förlängs.

Föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, sammanfattar på följande sätt sina synpunkter på Statskontorets förslag till fortsatt stöd för miljöorganisationer ur Kärnavfallsfonden:

MKG stödjer Statskontorets förslag att stödet bör förlängas med tillägget att stödet bör kunna användas för att följa och bedöma frågor som rör hantering och slutförvaring av kärnavfall och inte enbart använt kärnkraftsbränsle.

MKG delar inte utredarens syn på att medlen i Kärnavfallsfonden är kärnkraftsindustrins pengar och därmed inte utredarens förslag att tidsbegränsa stödet.

MKG menar att det inte behövs en tidsbegränsning för stödet men om regeringen bestämmer sig för att tidsbegränsa stödet enligt Statskontorets förslag bör följande förändringar göras i Statskontorets förslag till ändringar av finansieringsförordningen (2007:161):

Upphörande av stödet bör kopplas till tidpunkten för miljödomstolens kungörelse av en ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle.

Stödet bör utgå under minst tre kalenderår efter året då ansökan kungörs av miljödomstolen.

MKG delar inte Statskontorets syn att miljöorganisationernas behov av medel för sin verksamhet inom kärnavfallsområdet minskar när samrådet är avslutat men delar Statskontorets syn att stödet efter samrådets avslutande bör utgå från vilket behov respektive förening har av stöd för att kunna lämna väl underbyggda remissvar till miljödomstolen och myndigheten.

MKG pekar på att nuvarande kravet i finansieringsförordningen på att organisationer för att erhålla stöd ska utnyttja rätten att delta i samråd om ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle enligt miljöbalken måste tas bort eftersom stödet ska fortsätta efter det att samrådet avslutas.

MKG menar att det maximala årliga beloppet för stöd till miljöorganisationer bör sättas till 5 miljoner, dvs samma belopp som kan erhållas av en kommun, och att begränsningen att en organisation kan erhålla högst 2,5 miljoner kronor per år bör tas bort.

MKG stödjer Statskontorets förslag att stödet bör administreras och beslutas av Strålsäkerhetsmyndigheten med tillägget att uppdraget inom myndigheten bör ligga på avdelningen för finansiell kontroll.

MKG stödjer Statskontorets förslag att Strålsäkerhetsmyndigheten i ökad utsträckning bör kontrollera att föreningar som får ett betydande stöd använder dessa medel på avsett sätt men menar att en sådan uppgift inte är lämplig att läggas på revisorerna för de organisationer som erhåller stöd.

MKG menar även att regeringen måste se till att reglera hur andra aktörer får använda medlen och se till att kontrollen av deras användning av fondmedel stärks.

MKG stödjer Statskontorets förslag att stödet bör få avse kostnader för information riktad direkt till allmänheten med tillägget att stödet bör kunna användas för att informera om frågor som rör hantering och slutförvaring av kärnavfall och inte enbart av använt kärnkraftsbränsle.

MKG stödjer Statskontorets förslag att antalet medlemmar som krävs för att en förening ska kunna få stöd sänks från 2 000 till 1 000.

MKG påpekar att beslutet om förordningsändringen förmodligen måste innehålla en övergångsbestämmelse som reglerar ansökningstiderna inför år 2009.

Efter att remisstiden gått ut den 15 augusti måste det till en ändring av Finansieringsförordningen för att stödet ska förlängas. Nedan finns MKG:s hela yttrande. Längst bak i yttrandet finns en bilaga med förslag till förordningsändring. Remisstiden för förslaget går ut den 15 augusti så än finns tid att yttra sig.

MKG:s yttrande som pdf >>

Nyhet på MKG:s hemsida om remissen av Statskontorets förslag >>

Logga in