1 november 2006 |

Motion om alternativa metoder för lagring av radioaktivt avfall

En motion till riksdagen har lämnats in som behandlar behovet av utredning av alternativa metoder att ta hand om kärnavfallet. Motionen är skriven av miljöpartiets Per Bolund och Tina Ehn

Motionen innehåller ett förslag till riksdagsbeslut enligt följande:

”Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om att regeringen ska verka för att metoden för
förvaring av radioaktivt avfall i djupa borrhål i Sverige grundligt
utreds.”

Förslaget motiveras med att slutförvaringsmetoden djupa borrhål kan vara en intressant metod för omhändertagande av radioaktivt avfall eftersom metoden inte bara förlitar sig på konstogjorda barriärer. Det faktum att avfallet skulle läggas i det djupa stabilt skiktade grundvattnet som inte har kontakt med markytan gör att metoden är mer robust. Motionen pekar också på vikten att miljödomstol och regering har ett fullgott beslutsunderlag när väl beslut ska tas. En god utredning av alternativa metoder är en del i ett sådant underlag.


Läs motionen på riksdagens hemsida >>

 Motionen som pdf >>

Logga in