Myndighetsprövningen

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM mottog i mars 2011 två ansökningar från kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB som ska prövas enligt kärntekniklagen. Bolaget ansöker om:
- en slutförvarsanläggning för använt kärnbränsle i Forsmark
- en gemensam anläggning för mellanlager och inkapsling av kärnbränsle i Oskarshamn (Clink) Här ingår även det nuvarande mellanlagret Clab.  

Detta har hänt:
SSM skickade under den inledande sakgranskningsfasen ut ansökan på remiss för insamling av synpunkter på kompletteringsbehov. SSM har också skickat flera kompletteringsbegäranden till sökanden, kärnavfallsbolaget SKB. Sedan oktober 2012 har SSM bedrivit sakgranskning av ansökan och under 2015 har SSM publicerat preliminära resultat. SSM, liksom mark- och miljödomstolen, kungjorde ansökan den 29 januari 2016.


Aktuellt:
SSM planerar att vid årskiftet skicka sitt yttrande till regeringen som kommer besluta om tillstånd eller ej.
SSM är även remissinstans i mark- och miljödomstolens prövning enligt miljöbalken och deltar därför på domstolens huvudförhandling under hösten 2017.
Här kan du följa domstolens prövning på MKG:s hemsida >>  

I högerspalten hittar du länkar där du kan: 

- Ladda ner hela ansökningarna eller endast de delar som du är intresserad av ur ansökan som rör slutförvarsanläggningen.

- Läsa myndighetens inledande bedömning av ansökningarna och vad som behövde kompletteras för att myndigheten formellt kunde starta granskningen av ansökan.

- Ta del av myndighetens arbete från den inledande sakgranskningsfasen där myndigheten begärde kompletteringar till ansökan. Här hittar du myndighetens remiss och de svar som inkommit.

- Följa myndighetens arbete i sakgranskningsfasen. Här hittar du nyheter i prövningen, remisser och de svar som inkommit från remissinstanser och allmänhet. 

- Läsa om den internationella granskning som skedde genom OECD:s kärnenergibyrå Nuclear Energy Agency, NEA 2011-2012.

- Följa och ladda ner handlingar från Strålsäkerhetsmyndighetens diarium. Här finns bl.a. ärenden med utskickade remisser och kompletteringsbegäranden.

- Få mer information om Strålsäkerhetsmyndighetens arbete. Här finns myndighetens granskningsplan och länkar till myndighetens hemsida och diariet.

Logga in