12 juni 2014 |

Naturskyddsföreningen och MKG följer upp med ett nytt kompletteringsyttrande

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skickat ett yttrande daterat den 12:e juni till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och mark- och miljödomstolen. Föreningarna förmedlar bl.a. sin syn på prövningsprocessen av ansökan om ett slutförvar, de följer upp sina synpunkter rörande forskningen om koppar och lera som skyddsbarriärer och riskerna vid jordbävningar. Uppdatering 1: SSM svarar den 25 juni att myndigheten avser att se över tidpunkten för svar på remiss i sak efter sommaren. Uppdatering 2: SSM skickade den 1 juli ut ett brev till remissinstanserna med ett besked om att tidsplanen för remissen i sak ändras och att det f.n. inte finns något sludatum för remissen. Se mer om de bägge uppdateringarna nedan.

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, granskar och ger synpunkter på kompletteringsbehovet i kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Föreningarna har juni skickat in ett yttrande daterat den 12.e juni till Strålsäkerhetsmyndigheten som en komplettering till tidigare inskickade yttranden i myndighetens prövningsprocess. Föreningarna skickade också yttrandet till mark- och miljödomstolen, som prövar ansökan parallellt med myndigheten. Än så länge är ansökan inte komplett nog för att kungöras. Prövningsprocesserna handlar därför fortfarande i första hand om vilka kompletteringar av ansökan kärnavfallsbolaget måste göra. Trots att över tre år har gått sedan ansökan lämnades in.

Dessutom diskuteras olika mer juridiska och procedurella frågor i domstolen. En viktig fråga är hur mycket av strålsäkerhetsfrågor som ska hanteras i domstolsprocessen där kärnavfallsbolaget helt vill undvika prövning av sådana frågor. Alla andra parter anser att strålsäkerhetsfrågor ska ingå i domstolsprövningen i en betydande omfattning. Naturskyddsföreningen och MKG anser att detta är viktigt eftersom dessa frågor annars inte blir en del i en öppen prövning där alla kan delta.

Nästa steg i prövningen i mark- och miljödomstolen är att domstolen ska pröva om omfattningen av de krav på kompletteringar av ansökan som begärts, och indirekt hur kärnavfallsbolaget är villig att tillmötesgå olika krav, kan anses vara ett processhinder. Om det är så finns det en möjlighet att ansökan avvisas.

I det nya yttrandet följer Naturskyddsföreningen och MKG i första hand upp de kompletteringar som kärnavfallsbolaget sedan i december 2013 har lämnat in till Strålsäkerhetsmyndigheten. Men föreningarna tar även upp att Strålsäkerhetsmyndigheten skickat ut ansökan på remiss i sak innan den är komplett och kungjord. Föreningarna vill skicka likalydande yttranden i sak till myndigheten och till mark- och miljödomstolen så som de gjort i kompletteringsfrågor. I och med att Strålsäkerhetsmyndigheten skickat ansökan ut på remiss i sak kommer detta med stor sannolikhet inte vara möjligt. Eftersom föreningarna är angelägna om att miljöprövningarna hos Strålsäkerhetsmyndigheten och i mark- och miljödomstolen blir parallella och sammanhållna vill de lyfta frågan om myndighetens agerande eventuellt måste anpassas så att yttranden i sak kan skickas in samtidigt som yttranden i sak ska skickas in till domstolen.

Föreningarna vill även med yttrandet följa upp sina tidigare inlämnade synpunkter på bolagets metodförslag, KBS-metoden. Bolaget har bedrivit forskning vid Ångströmslaboratoriet vid Uppsala universitet rörande kopparkorrosion i syrgasfritt vatten, som föreningarna ställer sig mycket kritiska till. Bolaget har dessutom lämnat en rad kompletteringar till Strålsäkerhetsmyndigheten i kapselrelaterade frågor, både om koppar och lera, som föreningarna har flera synpunkter på.

Föreningarna följer också upp frågorna kring jordbävningsrisker, alternativa metoden djupa borrhål, inlandslokalisering som alternativ plats och redovisning av nollalternativet. 

Du kan ladda ner föreningarnas yttrande nedan. På MKG:s hemsida kan du också enkelt ladda ner samtliga SSM:s begäranden om kompletteringar och SKB:s inlämnade svar. Se länk nedan.

Uppdatering 1: SSM svarade MKG i frågan om remiss i sak den 25 juni. Ansi Gergardsson, chef för enheten för slutförvaring av radioaktivt avfall och projektledare för myndighetens granskningsprojekt skriver i svaret att:

"När det gäller frågan om remisshantering har jag förståelse för föreningarnas synpunkter rörande tidplanen. SSM kommer att se över tidplanen för granskningsarbetet, inklusive remisshantering och kungörelse, efter sommaren när bilden av SKB:s yrkande och leveranser har blivit tydligare."

Svaret finns för nedladdning nedan.
Uppdatering 2: SSM skickade den 1 juli ut ett brev till remissinstanserna där myndigheten meddelade en ny tidsplan för remissen i sak. Eftersom kärnavfallsbolaget SKB meddelat att några kompletteringar inte kommer förrän vid årsskiftet 2014/2015 så tas slutdatumet för att svar på remissen bort och ett nytt slutdatum kommer att meddelas senare.

Naturskyddsföreningen och MKG konstaterar att i och med att tidsplanen är ändrad och inget slutdatum för remissen är satt så finns det förutsättningar för en samordnad och parallell remiss efter att ansökan är kungjord.
Länk till nyhet om SSM:s brev med ändrad tidsplan finns nedan. 

Länkar:
Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande, 140610 med bilagor >>

Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande, 140610 utan bilagor >>

Bilaga 1: Uppsala universitets svar till Johan Swahn, 130110 >>
Bilaga 2: Öppet brev från Johan Swahn med svar till Uppsala universitet, inkl. 5 bilagor, 140225 >>
Bilaga 3: E-postmeddelande från Leygraf, 140228 och Wikberg, 140306 >>

SSM:s svar angående remissen i sak 140625 >>

Nyhet om att SSM ändrat tidsplanen för remissen i sak 140701 >>

Naturskyddsföreningen och MKG:s tidigare inskickade yttranden >> 

Myndighetens diarium med SSM:s kompletteringsbegäranden och SKB:s svar på MKG:s hemsida >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om SSM:s remiss i sak, 140428 >>

Logga in