22 januari 2016 |

Naturskyddsföreningen och MKG har skickat in synpunkter på förslag för att modernisera finansiellt stöd till organisationer ur kärnavfallsfonden

Under 2013 och 2014 har Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, tagit fram förslag på ändringar för att modernisera finansieringslagstiftningen som reglerar stödet till miljöorganisationer. Dessa förslag inklusive Strålsäkerhetsmyndighetens synpunkter från oktober 2014 har remissinstanser haft möjlighet att kommentera. Den 22 januari skickade Naturskyddsföreningen och MKG in sina synpunkter till Miljö- och energidepartementet.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG skickade under 2013 in förslag till regeringen på ändringar i lagen och förordningen som styr hur miljöorganisationer kan använda medel ur kärnavfallsfonden. Föreningen skickade även tillsammans med Naturskyddsföreningen in ytterligare ändringsförslag i januari 2014, i föreningarnas gemensamma remissvar över Strålsäkerhetsmyndighetens översyn av finansieringslagstiftningen. Föreningarna föreslog bl.a. att tidsbegränsningen för användning av fondmedel bör tas bort. Idag får föreningar endast använda medel ur kärnavfallsfonden fram till ett år efter kungörandet av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Föreningarna föreslog också att medel inte bör begränsas för arbete med använt kärnbränsle utan även ska kunna innefatta arbete med t.ex. låg- och medelaktivt radioaktivt kärnavfall och rivning av reaktorer. 

Regeringen skickade i maj 2014 vidare föreningarnas förslag till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, med uppdrag att bedöma förslagen och föreslå författningsändringar. Den 31 oktober 2014 skickade SSM in sitt svar till Miljödepartementet. SSM anser att stödet bör förlängas fram till dess att regeringen fattat sitt beslut om ett slutförvar för använt kärnbränsle och att stödet därefter kan omprövas för ev. ytterligare förlängning. SSM anser inte att föreningarna ska få stöd för granskning av annat radioaktivt avfall eller rivning av reaktorer, utan endast få stöd för hanteringen av det använda kärnbränslet, enligt nuvarande lag.

Den 18 december 2015 skickade miljö- och energidepartementet ut MKG:s förslag och SSM:s yttrande på remiss och den 22 januari 2016 skickade Naturskyddsföreningen och MKG in sitt svar. Föreningarna tycker det är viktigt att regeringen i sitt arbete med att modernisera finansieringslagstiftningen grundar sina beslut på ett aktuellt beslutsunderlag och inte på det underlaget som användes vid lagens införande 2004. Föreningarna håller fast vid att tidsbegränsningen för användandet av medel bör tas bort och att användningsområdet ska utökas till att beröra mer än bara det högaktiva använda kärnbränslet. Läs mer om föreningarnas synpunkter i yttrandet som finns länkad nedan. 

 

Länkar: 

Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande, 160122 >>

Bilagor:

1. Utdrag ur Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande om finansieringslagstiftningen, inkl. bilaga 6, 140131 >>

2. MKG:s förslag på ändring i finansieringsförordningen, 150820 >>

3. MKG:s förslag på ändring i finansieringsförordninge, 130325 >>

 

Miljö- och energidepartementets remissmissiv ang MKG:s förslag i fråga om finansiellt stöd ur kärnavfallsfonden, 151218 >>

SSM:s yttrande till regeringen ang MKG:s förslag om finansiellt stöd ur kärnavfallsfonden, 141031 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Miljö- och energidepartementet skickar ut sin remiss, 151218 >>

Andra remissinstansers svar:

Milkas yttrande, 160122 >>


Logga in