21 september 2011 |

Nionde mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning

Den 21 september träffades referensgruppen för kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskningsprojekt om kopparkorrosion i syrefritt vatten för nionde gången sedan referensgruppen bildades i mars 2010. Gruppen träffades på Ångströmslaboratoriet vid Uppsala universitet där SKB finansierar ett forskningsprojekt som ska upprepa KTH-forskarna Gunnar Hultquist och Peter Szakálos med fleras försök som visar på vätgasgenerering och korrosion av koppar i rent syrgasfritt vatten. Strålsäkerhetsmyndigheten finansierar liknande försök vi Studsvik och Aaltouniversitetet i Finland. Preliminära resultat från Studsvik visar på vätgasutveckling men det återstår att förklara vissa resultat i försöket.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har efterfrågat tydligare studier av kopparkorrosion vid upptaget av de yttersta två kapslarna i Prototypförsöket vid Äspölaboratoriet. På mötet beskrev SKB ett nytt projekt för sådana studier. [Uppdatering: Mötesanteckningar från mötet finns nu nedan.]

Referensgruppen fick på mötet en visning av de lokaler och den utrustning vid Ångströmslaboratoriet som ska användas för det SKB-finansierade försöket att upprepa KTH-forskarnas försök som visar på vätgasproduktion och kopparkorrosion i rent syrgasfritt vatten. Försöket ska pågå under hösten och preliminära resultat kan finnas till nästa referensgruppsmöte i slutet av november. Presentationen från mötet finns nedan. 

På mötet redovisade även Kenneth Möller vid SP de senaste resultaten, från sin undersökning av koppartrådar i ett gammalt palladiumförslutet provrör. Prov har visat att det har funnits en försämrad genomsläpplighet av vätgas genom palladiummembranet som gör det svårt att dra några slutsatser om vad som hänt i provröret. Försöket kommer att slutrapporteras i en rapport. Presentationen från mötet finns nedan.

På mötet berättade Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG:s kanslichef Johan Swahn att det pågår två likande försök finansierade av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, vid Studsvik samt vid Altouniversitetet i Finland och att de erfarenheter som finns avrapporterade till SSM kan vara intressanta för försöket vid Ångströmlaboratoriet. Bland annat finns ett ”recept” skickat från Studsvik till Aaltouniversitetet med tips för hur utrustningen ska fås tät nog för att genomföra försöket. Det finns en statusrapport från Studsvik från början av september som visar på vätgasproduktion i försöket, med vissa frågor återstår att utreda. Rapporten finns nedan. Aaltouniversitetet har haft problem med läckor i experimentutrustningen men kan även de ha preliminära resultat klara. 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har på de två senaste referensgruppsmötena efterfrågat tydligare studier av kopparkorrosion vid upptaget av de yttersta två kapslarna i Prototypförsöket vid Äspölaboratoriet. På mötet beskrev SKB ett nytt projekt för sådana studier. Presentationer finns nedan. 

På denna punkt blev det en diskussion om hur lång tid det kan antas att kopparkapslarna i Prototypförvaret har varit utsatta för syrgas. SKB:s ansvariga för kopparkorrosionsstudier i försöket, Claes Taxén och Bo Rosborg har visat sig ha som utgångsantagande att det funnits syrgas i systemet under alla de 8 år som försöket pågått. Detta trots att det finns andra experiment gjorda av SKB som visar att syrgasfrihet skulle kunna uppträda efter veckor eller månader. Efter mötet skickade MKG in ett förslag på att göra en mikrobiologisk undersökning av leran i samband med upptaget av den andra prototypf100928 >>ant försökaget finns nedan.ket var sygasfritt med upptaget av den andra prototypfäav SKB som visar att syrgasfriket finörvarskapseln. Ett sådant försök skulle kunna ge besked om försöket var syrgasfritt vid upptaget. Förslaget finns nedan. 

Dagordning och minnesanteckningar från mötet finns nedan.

Länkar:

Dagordningen till nionde referensgruppsmötet >>

Mötesanteckningar från nionde referensgruppsmötet, 110921 >>

Bilaga A: Presentation ”Koppars korrosion i ultrarent vatten” av Mats Boman >> 

Bilaga B: Presentation ”Korrosion av koppar i rent syrefritt vatten” av Kenneth Möller >>

Bilaga C: Presentation ”Brytning av Prototypförvaret” av Lars-Erik Johannesson >>

Bilaga D: Presentation ”Korrosionsundersökningar `Prototyp´kapsel 5” av Claes Taxén >>

Statusrapport från Studsvikförsök om kopparkorrosion 100906 >>

Meddelande från MKG till referensgruppen med förslag på att mikrobiologiska studier 100927 >>

Nyhet om tionde referensgruppsmötet 2011-11-28 >>

Nyhet om det åttonde referensgruppsmötet 2011-08-23 >>

Nyhet om det sjunde referensgruppsmötet 2011-06-21 >>

Nyhet om det sjätte referensgruppsmötet 2011-04-28 >>

Nyhet om det femte referensgruppsmötet 2011-03-23 >> 

Nyhet om det fjärde referensgruppsmötet 2010-11-15 >>

Nyhet om det tredje referensgruppsmötet 2010-08-27 >>

Nyhet om det andra referensgruppsmötet 2010-06-07 >>

Nyhet om det första referensgruppsmötet 2010-03-24 >>

Logga in