17 januari 2012 |

Nya rön om kopparkorrosion

Ett forskarlag vid Materialvetenskapliga institutionen vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH, har genomfört en studie på uppdrag av kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB. Syftet med studien har varit att öka förståelsen för egenskaperna hos olika former av koppar, speciellt kopparhydroxider. Ett viktigt resultat är att den enklaste hydroxiden CuOH är mer stabil än tidigare antaget. Upptäckten har betydelse för förståelsen för hur kopparkorrosion kan ske i kapslarna i den slutförvarsmetod för använt kärnbränsle som SKB sökt tillstånd för.

Det är forskarna Pavel Korzhavyi och Börje Johansson vid Materialvetenskapliga institutionen på KTH som lett studien som är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Artikeln finns nedan.

Sedan korrosionsforskarna Gunnar Hultquist, Peter Szakálos m fl vid avdelningen för yt- och korrosionsvetenskap vid KTH har publicerat resultat som visar att koppar kan korrodera i en syrgasfrimiljö har diskussioner förekommit om kopparhydroxider kan vara en korrosionsprodukt vid en sådan process. Denna studie är nyligen upprepad av forskare på Studsvik på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Den nya studien visar att den enklaste kopparhydroxiden CuOH är mer stabil än det tidigare antagits. Därmed finns det en möjlig korrosionsprodukt som innehåller vätemolekyler. Hydroxiden är inte stabil utan omvandlas till kopparoxid efter en tid.

Resultaten är ytterligare en pusselbit i förståelsen för hur koppar kan korrodera (”rosta”) i en slutförvarsmiljö. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att de publicerade resultaten visar på den stora avsaknad om kunskap det finns om hur koppar beter sig när syret tar slut i slutförvaret. Det behövs omfattande kompletteringar av denna kunskap innan slutförvarsansökan kan börja sakgranskas. 


Länkar:

Pressmeddelande på KTH:s hemsida, 120117 >>

Nyhet om försöket på SKB:s hemsida >> 

Den vetenskapliga artikeln i PNAS >>

Nyhet om att försök med syrgasfri kopparkorrosion upprepats vid Studsvik >>

Lista med nyheter på MKG:s hemsida om kopparkorrosion >>

Länk till nyheten "Skapade en bukett rosor i jakten på kopparkorrosion" på Farads hemsida >>

Logga in