Nyheter

SKI svarar MKG om kopparkorrosion

MKG skriver brev till SSI om industrins bristande hantering av slutförvaret SFR

Som tidigare meddelats i en separat nyhet 2007-10-10 lämnade kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, i slutet av september in en ny ansökan om strålskyddsvillkor för att driva slutförvaret för låg- och medelaktivt kärnavfall, SFR, i Forsmark vidare.

Svenska forskare: Korrosion av koppar hotar slutförvaret -> MKG skriver till SKI

Tre svenska forskare anser att korrosion av koppar i syrefritt vatten kan vara ett hot mot det slutförvar för använt kärnbränsle som industrin vill bygga. De har publicerat en vetenskaplig artikel med resultaten av nya undersökningar. Publiceringen av uppgifterna har väckt visst medieintresse.

Myndigheterna skriver till industrin om regional grundvattenströmning

Myndigheterna Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, har skickat ett gemensamt brev till Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, Svensk kärnbränslehantering AB, SKB. I brevet säger myndigheterna att de tycker att industrins modelleringar av de regionala grundvattenflödena är väl utförda, men saknar dragna slutsatser från industrin.

SSI:s nya granskningsrapport om storregional grundvattenströmning

Statens strålskyddsinstitut, SSI, är nu klar med sin senaste granskning av frågan om en lokalisering av ett slutförvar i ett inströmningsområde skulle kunna ge en större långsiktig miljösäkerhet. Frågan benämns i rapporten som "storregional grundvattenströmning".

KASAM blir Kärnavfallsrådet

Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, byter namn till Kärnavfallsrådet. KASAM anger på sin hemsida att skälet till bytet är att förkortningen KASAM inte är kopplat till det fullständiga namnet – Statens råd för kärnavfallsfrågor.

MKG deltog på seminariet ”Under ytan”

SKI bjuder in remissinstanserna för FUD-2007 till informationsmöte

Den 26 oktober kl 9-15 arrangerar Statens Kärnkraftinspektion, SKI, en informationsdag om remissen av kärnkraftsindustrins, SKB AB:s, senaste forskningsprogram för kärnavfallshantering, FUD-2007. Industrin ska presentera sitt program och myndigheten sina planer för granskning.

Logga in