Nyheter

Slutförvaret behöver övervakas efter tillslutning

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har i ett brev till myndigheterna påpekat att ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle måste övervakas under mycket lång tid. Kärnkraftsindustrin hävdar på olika möten motsatsen.

MKG ställde frågor på samrådsmöte med kärnavfallskommunerna

Den 6 december höll MKB-forum Oskarshamn och Samråds- och MKB-grupp Forsmark ett gemensamt möte på Arlanda.

KASAM startar genomlysningsprojekt

Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, har påbörjat ett projekt för att genomföra en genomlysning av kärnavfallsfrågan.

SKI och Länsstyrelsen i Uppsala län markerar om alternativredovisning

Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB AB, meddelade innan sommaren att industrins strategi för alternativredovisningar har ändrats. Under hösten har både Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Länsstyrelsen i Uppsala län markerat kraftfullt mot detta.

Yttrande om kärnavfallsavgifter för 2007

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lämnat två yttranden angående kärnavfallsfinansiering under hösten. Båda yttranden gäller nivåer på kärnavfallsavgifter som Statens kärnkraftsinspektion, SKI, föreslår för 2007. I båda fallen höjs avgiften, vilket MKG menar är bra, men MKG menar att det finns ytterligare skäl att höja avgifterna och att detta bör göras.

KASAM-seminarium om beslutsprocessen

Den 15 november höll Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, ett seminarium om beslutsprocessen när det gäller ett slutförvar för radioaktivt avfall. På seminariet presenterade landets främsta miljöjurister sin syn på läget.

Oriktig ansökan om kapselfabrik för kärnavfall

– Kärnkraftsindustrins ansökan om att få bygga en inkapslingsanläggning för radioaktivt kärnkraftsavfall är ett försöka att kortsluta svensk miljölagstiftning. Man vill ge sken av att slutförvarsmetoden är säker och i det närmaste godkänd. Inget kunde vara mer felaktigt, säger Catharina Lihnell Järnhester, ordförande i Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG.

MKG har lämnat ett yttrande över SKI:s förslag till avgifter enligt "Studsvikslagen" (1988:1537)

MKG har lämnat ett yttrande över Statens kärnkraftsinspektions, SKI:s, förslag till avgift för 2007 enligt lagen om finansiering av hantering av visst radioaktivt avfall mm (”Studsvikslagen” 1988:1537). MKG anser att avgifterna är för låga och att kunskapen om hur mycket pengar som kommer att behövas är bristfällig.

Kärnkraftsindustrin nekar miljöorganisationerna tillträde till viktigt informationsmöte

Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB AB håller den 1 november mellan 9-17 ett informationsmöte om säkerhetsanalysen SR-Can för ett slutförvar av högaktivt kärnavfall.

Motion om alternativa metoder för lagring av radioaktivt avfall

En motion till riksdagen har lämnats in som behandlar behovet av utredning av alternativa metoder att ta hand om kärnavfallet. Motionen är skriven av miljöpartiets Per Bolund och Tina Ehn

Motionen innehåller ett förslag till riksdagsbeslut enligt följande:

Logga in