Nyheter

SKI och SSI slås samman

Regeringen föreslår en sammanslagning av Statens kärnkraftinspektion, SKI och Statens strålskyddsinstitut, SSI, från den 1 april 2008.

Förstudie till KASAM:s genomlysningsprojekt klar

Kjell Anderson, Karita Research, har på uppdrag av Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, nu slutfört en förstudie till KASAM:s projekt "Genomlysning av beslutsprocess och beslutsunderlag på kärnavfallsområdet" .

MKG:s yttrande om SSI:s förslag till föreskrifter om deponering av lågaktivt avfall i markförvar

MKG har yttrat sig över Statens strålskyddsinstituts, SSI:s, förslag till föreskrifter och allmänna råd om uppförande och drift av markförvar för deponering av lågaktivt kärnavfall.

Granskning av slutförvarsansökan avbryts

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, välkomnar beskedet från Statens strålskyddsinstitut, SSI, att myndigheten avbryter granskningen av kärnkraftsindustrins, SKB:s, ansökan om att få bygga en inkapslingsanläggning för högaktivt kärnkraftsavfall. Ansökan är för dålig och den borde dessutom av juridiska skäl aldrig ha lämnats in.

MKG:s kommentar angående KASAM-seminarium om djupa borrhål den 14-15 mars

Den 14-15 mars anordnade Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, ett seminarium om djupa borrhål. På seminariet framkom uppgifter som visar att borrindustrin har kommit långt och ser inga hinder i att borra till de djup som det handlar om. Inte heller bergspänningar som kan skada hålet ses som ett problem.

Gör en oberoende utredning om djupare borrhål för kärnavfall!

Kärnkraftsindustrin har trots krav från regering och myndigheter inte seriöst undersökt alternativet med tio gånger djupare borrhål för slutförvar av högaktivt kärnkraftsavfall. Det framgick på ett seminarium om slutförvaring av kärnavfall.

Inför KASAM-seminarium om djupa borrhål den 14-15 mars

Den 14-15 mars anordnar Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, ett seminarium om djupa borrhål.

Möten i Östhammar och Oskarshamn inställda

MKB-forum i Oskarshamn och Samråds- och MKB-grupp Forsmark har ställt in de möten som de hade planerat att ha i slutet av mars och i början av april.

MKG på besök hos statssekreteraren på miljödepartementet

Den 28 februari uppvaktade MKG statssekreterare Åsa-Britt Karlsson på miljödepartementet.

Brev från kommunerna till regeringen om myndigheternas resursbehov för granskning av ansökningarna

Två kommuner i Sverige har varit extra involverade i lokaliserandet av ett eventuellt slutförvar för kärnavfall, nämligen Östhammar och Oskarshamn. Den 12 februari skrev de två kommunerna ett brev till regeringen. I brevet tar de upp deras oro att de granskande myndigheterna inte ska ha tillräckligt med resurser för att granska ansökningarna från kärnkraftsindustrin, SKB.

Logga in