Nyheter

MKG svarar på uppföljande frågor från SSM i kvalitetsgranskningen av LOT

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM har läst Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG:s, första inskickade skrivelse med bakgrundssynpunkter inför myndighetens granskning av kärnavfallsbolagets SKB:s kopparkorrosionsresultat från LOT-försöket. SSM har ställt några uppföljande frågor och MKG har svarat och samtidigt rättat några fel i skrivelsen.

Regeringen skickar den sjunde rapporten till IAEA:s Joint Convention om kärnavfall

Den 26 oktober skickade regeringen in den senaste rapporten till Joint Convention, det internationella kärnenergiorganet IAEA:s fördrag om säkerheten vid hanteringen av radioaktivt avfall. Rapporten tas fram var tredje år och är den sjunde i ordningen.

Förvarsmetoden djupa borrhål uppmärksammas på flera håll

Förvarsmetoden djupa borrhål som ett alternativ för långsiktig förvaring av kärnavfall har fått ökad uppmärksamhet det senaste året. I november arrangeras två webbseminarier om djupa borrhål, dels av IFNEC, International Framework for Nuclear Energy Cooperation, och dels av SITEX_Network, Sustainable network for Independent Technical Expertise on radioactive waste management.

SSM arbetar med att uppdatera den nationella planen för allt radioaktivt avfall

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM arbetar med att uppdatera den nationella planen för allt radioaktivt avfall. Planen är Sveriges version av det krav på att varje medlemskap ska ha ett nationellt program för ansvarsfull och säker hantering använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.

SKB till regeringen: Vill ha beslut om kärnavfallsavgifter för hela perioden 2021-2023

Vart tredje år tar regeringen beslut om nya nivåer på kärnavfallsavgifterna och de ekonomiska säkerheter som ska garanteras av reaktorägarna. Riksgäldens granskningsarbete har dock försenats på grund av Covid-19, särskilt vad gäller möjligheterna att ta fram den säkerhet som kallas kompletteringsbelopp.

Naturskyddsföreningens och MKG:s synpunkter i samrådet om uttag av havsvatten i Forsmark

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har samlat in synpunkter i ett avgränsningssamråd om havsvattenuttag i Forsmark för en avsaltningsanläggning av havsvatten. Anläggningen ska användas för att en försörjning av industrivatten till byggnation och drift av de planerade anläggningarna  SFR 2 och kärnbränsleförvaret.

Östhammar säger ja till kärnbränsleförvar

På kvällen den 13 oktober 2020 hölls ett extra kommunfullmäktige i Östhammar. Efter att flertalet kritiska debattinlägg från förtroendevalda i församlingen som undrade varför kommunen har så bråttom och inte inväntar varken granskningsresultat från LOT-försöken eller en eventuell fråga från regeringen, röstade kommunfullmäktige igenom det föreslagna beslutet som är ett oreserverat ja till etablering av kärnbränsleförvaret i Forsmark.

MKG bidrar med synpunkter till myndighetens LOT-granskning

Som ett led i Strålsäkerhetsmyndighetens SSM:s arbete med att kvalitetssäkra kärnavfallsbolaget SKB:s kopparkorrosionsresultat från upptaget av de två 20 åriga försökspaketen i LOT-experimentet hade myndigheten den 30 september ett möte med Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG och Naturskyddsföreningen.

Informationsblad om kvarstående barriärfrågor från Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport

Hur mycket kan kopparkapseln korrodera utan att säkerheten i slutförvaret för använt kärnbränsle minskar? Riskerar gjutjärnsinsatsen att bli spröd, och hur mycket påverkar den radioaktiva strålningen korrosionen?

Riksgäldens nya föreskrifter om kärnavfallsfinansiering börjar gälla

De nya föreskrifterna om kärnavfallsfinansiering som Riksgälden beslutade att utfärda den 19 februari 2020 har trätt i kraft den 1 oktober 2020. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om kostnadsberäkningar, ansökningar om medel ur kärnavfallsfonden och redovisningar av hur utbetalade fondmedel använts.

Logga in