Nyheter

Kärnkraftskommunerna betonar vikten av en fortsatt beslutsprocess

Den 6 april skickade Kärnkraftskommunernas Samarbetsorgan, KSO, in en skrivelse till riksdag och regering där de betonar vikten fortsatt hantering och beslutsprocess av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle.  

Nya försök i amerikanskt laboratorium visar på syrgasfri kopparkorrosion

Ytterligare en forskarrapport har publicerats om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten, denna gång från U.S.A. Rapporten visar att koppar korroderar i en uppmätt syrgasfri miljö som är gjord för att efterlikna en slutförvarsmiljö.

SSM beviljas förlängd remisstid hos domstolen för SFR 2

Strålsäkerhetsmyndigheten har fått förlängd tid av mark- och miljödomstolen från den 19 mars till den 21 januari 2019 att svara på remissen angående ansökan om att få bygga en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR, i Forsmark, med en ny anläggning för rivningsavfall, SFR 2.

Regeringen har fattat beslut om Fud-16

Den 21 mars beslutade regeringen att kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall (Fud-programmet) uppfyller kraven enligt kärntekniklagen. Regeringen ställde vissa villkor för den framtida forsknings- och utvecklingsverksamheten men krävde inga kompletteringar.

Seminarium om Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2018

Kärnavfallsrådet anordnade den 21 mars ett seminarium om rådets årliga rapport till regeringen: ”Kunskapsläget på kärnavfallsområdet: Beslut under osäkerhet”. Rådet överlämnade rapporten till regeringen den 18 februari.

Guldspadenominering för kärnavfallsgranskning

Kerstin Lundell på Naturskyddsföreningens redaktionellt oberoende medlemstidning Sveriges Natur har nominerats till ett av Sveriges finaste journalistpriser, Guldspaden, i kategorin Magasin.

Danmarks radioaktiva avfall föreslås mellanlagras 50 år

Det danska radioaktiva avfallet från den nedlagda kärnforskningsanläggningen på Risö föreslås bli kvar i 30-50 år i väntan på beslut om slutförvar. Frågan diskuteras nu i det danska Folketinget.

Kärnavfallsrådets uppdrag förlängs

Den 1 mars tog regeringen beslut om att Kärnavfallsrådet från och med 2018 ska redovisa sina kunskapslägesrapporter vart annat år till skillnad från varje år. Rådets uppdrag blir även förlängt till 2022 och kan därefter förlängas med högst fem år i taget.

Regeringen överlämnar Riksrevisionens finansieringskritik till riksdagen

Den 13 mars skickade regeringen en skrivelse till riksdagen med sin bedömning av Riksrevisionens granskningsrapport från december. Riksrevisionen varnade i sin rapport för att finansieringssystemet med stor sannolikhet är underfinansierat.

Translation into English of the Swedish Environmental Court’s opinion on the final repository for spent nuclear fuel – as well as some comments on the decision and the further process

MKG, the Swedish NGO Office for Nuclear Waste Review has made an unofficial translation into English of the Swedish Environmental Court opinion on the power industry’s Nuclear Waste Company SKB’s license application for a final repository for spent nuclear fuel in Forsmark, Sweden.

Logga in