Nyheter

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 21 april om kärnbränsleförvaret och SFR-tillbyggnaden

Den 21 april höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB om bolagets pågående tillståndsprövningar om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, en inkapslingsanläggning i Oskarshamn (Clink) och en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR i Forsmark.

SSM har granskat Svafos, Cyclifes och Studsviks helhetsbedömningar

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, informerade den 21 april om att myndigheten avslutat granskningen av Cyclife Sweden AB:s, Studsvik Nuclear AB:s och AB Svafos första s.k. helhetsbedömningar.

Slutförvarsträff mellan SSM och miljörörelsen

Den 20 april anordnade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, en träff med miljörörelsen om slutförvar och strålsäkerhet. Bland annat presenterade SSM:s enhetschef för slutförvar, Ansi Gerhardsson, myndighetens förberedelser inför mark- och miljödomstolens huvudförhandlingar i höst.

SSM yttrar sig om Fud-16 till regeringen

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har den 29 mars skickat in sitt yttrande till regeringen över kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskning- och utvecklingsprogram, Fud-16. SSM föreslår att programmet godkänns. 

Ny VD på SKB

Från och med den 1 april tillträder Eva Halldén som tillförordnad VD för kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB. Eva Halldén har bland annat varit VD för både Ringhals och Forsmarks kärnkraftverk. Därefter har hon lett arbetet i att genomföra program Ringfors samt BA Generations förbättringsarbete.

Domstolen planerar för huvudförhandling om slutförvar i september

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt beslutade den 17 mars att det ska förberedas för en huvudförhandling i september 2017 för kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Bolaget ges tillfälle att senast den 3 april lämna ett förslag till förhandlingsordning.

SKB lämnar översiktligt bemötande i sak i hamnmålet

Den 15 mars har kärnavfallsbolaget SKB lämnat ett översiktligt bemötande till Marks- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt av inkomna synpunkter på bolagets ansökan om tillstånd till utökad verksamhet vid Forsmarks hamn.

SKB yttrar sig över samordning av mål

Kärnavfallsbolaget SKB har den 10 mars svarat på en remiss från Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt om det finns samband mellan bolagets fyra pågående mål hos domstolen och om det finns behov av samordnad prövning av ansökningarna i dessa mål. Bolaget anser att kärnbränsleförvarsmålet, artskyddsmålet och hamnmålet bör prövas samordnat.

MKG:s medel för 2017 säkrade

Naturvårdverket beslutade den 9 mars att bevilja Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, med 1 730 000 kr för år 2017 för arbete med hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle. MKG beviljades i slutet av 2016 även 282 000 kr ur Kärnavfallsfonden av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, för arbete under januari månad 2017.

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande över Fud-16

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 7 mars lämnat sitt yttrande över kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskning- och utvecklingsprogram, Fud-16, till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

Logga in