Nyheter

SSI föreslår regeringsvillkor i yttrandet om industrins forskningsprogram Fud-07

Den 15 maj lämnade Statens strålskyddsinstitut, SSI, in sitt yttrande över kärnkraftsindustrins, SKB:s, forskningsprogram Fud-07 till Statens kärnkraftinspektion, SKI.

Miljödepartementet skickar ut Statskontorets utredning på remiss

Statskontoret har på uppdrag av regeringen genomfört en utvärdering av miljörörelsens möjlighet att ansöka om medel ur kärnavfallsfonden. Utvärderingen samt ett förslag till ny förordningstext har lämnats till Miljödepartementet som har skickat ut förslagen på remiss. Remissen från miljödepartementet samt länk till MKG:s nyhet med Statskontorets rapport finns nedan.

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande över Fud-07 som rapport

Naturskyddsföreningens och MKG:s gemensamma yttrande över Fud-07 finns nu som rapport. Rapporten innehåller föreningarnas yttrande, missivet till yttrandet samt en kort beskrivning av Fud-processen.

MKG medverkade på Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys

Den 24:e april anordnade Kärnavfallsrådet en hel dags utfrågning om systemanalys. Syftet med utfrågningen var att ge ökad kunskap och nå ökad klarhet hur kärnavfallsindustrin kan uppfylla krav på att genomföra systemanalyser som regering tillsynsmyndigheter och berörda kommuner har ställt. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, medverkade på utfrågningen.

Nyhetsbrev 1/2008 april

Nyhetsbrev 1/2008 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan laddas ner här som en PDF-fil.

Statskontorets utvärdering av miljöorganisationernas medel klar

Statskontoret har utvärderat den försöksverksamhet som innebär att miljöorganisationer kan få stöd ur Kärnavfallsfonden för att följa och bedöma frågor om slutförvar av använt kärnbränsle. Utvärderingen visar att medlen har använts på avsett sätt och att det har bidragit till att frågan om slutförvaret fått en allsidig belysning. Statskontoret föreslår att stödet förlängs.

MKG bjuder in till två seminarier om läget inom kärnavfallsområdet 16 maj 2008

Naturskyddsföreningen och MKG om industrins forskningsprogram Fud-07:

Brister i hanteringen av kärnavfallsfrågan – regeringen måste agera!

Ska miljöorganisationerna även fortsättningsvis kunna söka finansiering ur kärnavfallsfonden för att kunna arbeta med kärnavfallsfrågan?

MKG motsätter sig en ändring av miljöbalken vid prövningen av ansökan för slutförvar

Samarbetsavtal mellan Oskarshamns och Östhammars kommuner

De två platsundersökningskommunerna för slutförvar av använt kärnbränsle, Oskarshamn och Östhammar, har tecknat ett avtal för att sätta press på industrin för att kommunerna ska gynnas oavsett var slutförvaret kommer att hamna. Kommunerna understryker att de kan dra sig ur slutförvarsprocessen om inte industrin bidrar till mervärden i båda kommunerna.

Logga in