15 december 2006 |

Nyhetsbrev 3/2006

15 december 2006

Årets sista nyhetsbrev från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, är nu klart och utskickat till nyhetsbrevslistan.

Nyhetsbrev 3/2006 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan laddas ner här som en PDF-fil.

 MKG:s nyhetsbrev 3/2006 >>

Nyhetsbrevet kan även läsas nedan med länkar till de nyheter där nyheten utvecklas och där det finns dokument.

 

KASAM-seminarium om beslutsprocessen

I november höll Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, ett seminarium om den juridiska beslutsprocessen för att få bygga ett slutförvar för högaktivt avfall. KASAM är ett rådgivande organ till regeringen i kärnavfallsfrågor. På mötet presenterade flera av Sveriges ledande miljöjurister beslutsprocessen för ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle. Juristerna menade bland annat att det är olämpligt att dela upp ansökan i två delar, en för en inkapslingsanläggning och en för ett slutförvar. En annan viktigt punkt som kom upp var att det saknas ett samhälleligt ändamål för slutförvaret. I dagsläget har kärnkraftsindustrin slutförvaret som ett mer begränsat projektmål – att genomföra KBS-metoden. Ytterligare en fråga som kom upp på mötet var behovet av ordentliga redovisningar av alternativa metoder och val av plats.

Nästa KASAM-seminarium kommer att handla om djupa borrhål (14-15 mars).


Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKGs, kanslichef Johan Swahn på KASAM-seminariet. Foto: Miles Goldstick

Nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

 

Oriktig ansökan om kapselfabrik för kärnavfall

Kärnkraftsindustrin ansökte i november om att få bygga en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle enligt kärntekniklagen. Trots att ansökan hade ett imponerande fysiskt omfång saknade den flera delar som tidigare utlovats myndigheterna. Industrin skrev i ansökan att den skulle kompletteras på flera områden när den fullständiga ansökan för slutförvaret lämnas in enligt både miljöbalken och kärntekniklagen, tidigast sent 2009.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att ansökan om att få bygga en inkapslingsanläggning för radioaktivt kärnkraftsavfall är ett försöka att kortsluta svensk miljölagstiftning. Industrin vill med den förtida ge sken av att slutförvarsmetoden är säker och i det närmaste godkänd.

SKI har i ett brev till samtliga remissinstanser meddelat följande om hanteringen av ansökan för inkapslingsanläggningen: ”SKI kommer att översända SKB:s ansökan till remissinstanserna för synpunkter efter det att SKB inkommit med aviserad komplettering. SKI kommer därför att begränsa distributionen av inkommet material till de parter som kan anses vara särskilt berörda samt de parter som själva efterfrågar materialet. SKI förväntar sig inga synpunkter från remissinstanserna förrän dessa tagit del av det kompletta materialet. Inget hindrar dock remissinstanser från att lämna synpunkter på behov av kompletteringar av nu inkommet underlagsmaterial till ansökan.”

MKG menar att denna hantering är helt riktig och visar att den kritik föreningen haft mot ansökansförfarande är riktig.

Nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

 

MKG kritiskt till kärnkraftsindustrins säkerhetsrapport SR-Can

Kärnkraftsindustrin presenterade den 1 november en ny version av säkerhetsanalysen för ett slutförvar. Denna version kallas SR-Can. Säkerhetsanalysen ska visa att ett slutförvar för långlivat högaktivt kärnavfall ska vara säkert i över 100 000 år. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att rapporten inte svarar på säkerhetsavgörande frågeställningar så som utlovats. Det är alltså ännu inte visat att ett slutförvar klarar en istid. Det återstår också för kärnkraftsindustrin att visa att stråldoser som framtida generationer kan få vid ett läckage kommer att ligga under myndigheternas gränsvärden.

MKG tycker även att det saknas argumentation kring problematiken med biokemin i djupförvaret, dvs hur mikrobiologin samverkar med de kemiska processerna och kan komma att skada kapseln så att radioaktivitet läcker ut. En annan viktigt fråga som inte behandlas i SR-Can är frågan om avsiktliga intrång i framtiden och hur de kan bidra till radiologiska risker för människa och miljö.

Nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

 

SKI och Länsstyrelsen i Uppsala län markerar om alternativredovisning

Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB AB, meddelade innan sommaren att industrins strategi för alternativredovisningar har ändrats. Istället för att ansöka om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle med olika alternativredovisningar har industrin sagt att de bara ska söka för att bygga just ett KBS-slutförvar med de redovisade alternativen vertikal och horisontell placering av kapslarna. Under hösten har både Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Länsstyrelsen i Uppsala län markerat kraftfullt mot detta. I augusti skrev Länsstyrelsen i Uppsala län ett brev till kärnkraftsindustrin och framförde att det krävs en bred beskrivning av alternativa metoder och val av platser i ansökan. SKI har efter samråd med Statens strålskyddsinstitut, SSI, i december i ett brev till kärnkraftsindustrin sagt att det är viktigt att industrin i miljökonsekvensbeskrivningen redovisar de alternativ som har utretts men som av olika anledningar har förkastats. Myndigheterna menar att det också är viktigt att industrin redovisar motiven till varför alternativen inte har utretts vidare.

Nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

 

KASAM genomför ett projekt för genomlysning av kärnavfallsfrågan

Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, har påbörjat ett projekt för genomlysning av beslutsprocess och beslutsunderlag på kärnavfallsområdet.

Projektet har startats med en förstudie under hösten 2006. Till denna förstudie har Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, i två dokument bidragit med frågeställningar som föreningen anser viktiga att lyfta upp för genomlysning.

Nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

 

Informationsmöte för kommuner och miljöorganisationer

Den 11 december hölls det första i en serie informationsmöten. På mötena informerar myndigheterna kommuner och miljöorganisationer om hur de ser på olika frågeställningar. Mötena har tillkommit på initiativ av Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG.

På informationsmötena ska myndigheterna Statens kärnkraftsinspektions, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, informera om deras granskningsarbete. Deltagarna kan ställa frågor och framföra synpunkter på arbetet. På det första mötet berättade myndigheterna om planerna för granskningen av ansökan för inkapslingsanläggningen enligt kärntekniklagen. Vidare redovisade myndigheterna synpunkter på de preliminära säkerhetsutvärderingarna av platsundersökningarna i Forsmark och Laxemar. Dessutom presenterades myndigheternas granskningsplaner av säkerhetsanalysen SR-Can och systemanalysen SYS-Inka.

I sina presentationer visade myndigheterna att det fortfarande saknas mycket information som krävs för att bedöma om KBS-metoden kommer att uppfylla de krav som ställs.

Nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

 

MKG:s borrhålsrapport på engelska

Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, rapport ”Slutförvaring av högaktivt kärnavfall i djupa borrhål” finns nu översatt till engelska. Rapporten är nummer 2 i MKG:s rapportserie och har den engelska titeln är ”Final Deposition of High-level Nuclear Waste in Very Deep Boreholes”.

Rapporten finns att hämta på MKG:s hemsida eller så kan den beställas från MKG:s kansli. (Observera att kansliet är stängt över jul och nyår.)

Nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

 

KASAM anordnar seminarium om ”djupa borrhål”

Den 14-15 mars kommer KASAM (statens råd för kärnavfallsfrågor) att anordna ett seminarium i Stockholm för att diskutera slutförvarsmetoden ”djupa borrhål”. Seminariet är en del i KASAM:s nystartade genomlysningsprojekt.

Nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

 

Slutförvaret behöver övervakas

Vid olika möten har kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB AB, framfört att slutförvaret inte behöver övervakas efter tillslutning. Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI genomför för närvarande en utredning på uppdrag av regeringen om ansvaret för ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle efter tillslutning.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har i ett brev till myndigheterna framfört att det finns ett behov av att övervaka slutförvaret efter tillslutning för att se till att klyvbart material och radioaktivt material inte avlägsnas ur slutförvaret för att användas för kärnvapen eller i terrorsyfte.

Det behövs således ett system för fysiskt skydd (kallas internationellt för safeguards) som innebär att slutförvaret övervakas. Eftersom det plutonium som kommer att finnas i slutförvaret är användbart för kärnsprängningar i över 100 000 år är övervakningsbehovet i allra högsta grad långsiktigt.

Nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

 

Kärnkraftsindustrin nekar miljöorganisationerna tillträde till viktiga möten

Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB AB, höll den 1 november ett informationsmöte om säkerhetsanalysen SR-Can för ett slutförvar av högaktivt kärnavfall. SR-Can är ett viktigt och omfattande dokument där industrin ska visa att den metod den valt för slutförvar av långlivat och högaktivt kärnkraftsavfall i form av använt kärnbränsle ska vara säkert i 100 000 år. Miljöorganisationer, som har som uppgift att granska den svenska kärnavfallsprocessen, var inte inbjudna.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, tycker att miljöorganisationer ska ha tillträde till denna typ av informationsmöten. Miljöorganisationerna har fått medel ur kärnavfallsfonden för att kunna delta i samrådsprocessen och det finns ingen anledning att så som kärnkraftsindustrin vill utesluta miljöorganisationer från viktiga informationsmöten. MKG vill att framtida informationsmöten öppnas för alla aktörer.

Nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

 

Storbritanniens regerings vetenskaplige rådgivare Sir David King på besök i Sverige

I oktober var Storbritanniens regerings vetenskaplige rådgivare Sir David King på besök i Sverige för att informera sig om det svenska kärnavfallsprogrammet. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, var med på ett rundabordsmöte på regeringskansliet i Stockholm och framförde MKG:s syn på slutförvarsfrågorna.

Den brittiska regeringen har ett särskilt råd för kärnavfallsfrågor Committee on Radioactive Waste Management (CoRWM). Rådet presenterade i somras sina rekommendationer för hur den brittiska regeringen ska planera ett slutförvar för kärnavfall. Den brittiska regeringen har använt rapporten under hösten för att ta beslut om den fortsatta vägen framåt. Bland annat öppnar rådet och regeringen för att alternativet djupa borrhål ska utredas vidare.

Nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

 

SIFO-mätning: Svenska folket underkänner industrins kärnavfallsförvar

Svenska folket tror inte på den slutförvarsmetod som kärnkraftsindustrin avser att söka tillstånd för om en månad. En SIFO-undersökning som genomförts på uppdrag av Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, visar att sju av tio i stället skulle välja den alternativa metoden djupa borrhål. Ännu fler anser att säkerhet för hälsa och miljö är avgörande för hur och var avfallet ska tas om hand.

Nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

 

MKG har lämnat yttranden i remisser angående kärnavfallsavgifter

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lämnat två yttranden angående kärnavfallsfinansiering under hösten. Båda yttranden gäller nivåer på kärnavfallsavgifter som Statens kärnkraftsinspektion, SKI, föreslår för 2007. I båda fallen höjs avgiften, vilket MKG menar är bra, men MKG menar att det finns ytterligare skäl att höja avgifterna och att detta bör göras.

Nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

Logga in