25 juni 2007 |

Nyhetsbrev 2/2007 juni

25 juni 2007

Nyhetsbrev 2/2007 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan laddas ner här som en PDF-fil.

 MKG:s nyhetsbrev 2/2007 >>

Nyhetsbrevet kan även läsas nedan med länkar till de nyheter där nyheten utvecklas och där det finns dokument.

Innehållsförteckning

MKG kommenterar KASAM:s rapport om kunskapsläget inom kärnavfallsområdet >>

SSI och SKI slås samman till en myndighet >>

SSI stoppar lagring av kärnavfall i kärnkraftindustrins anläggning i Forsmark >>

Friklassat radioaktivt skrot säljs på den svenska metallmarknaden >>

MKG deltog på “Kärnkraft 2007” >>

MKG deltog i samråd i Oskarshamn och Östhammar samråden i slutet av maj >>

Även SKI kräver kompletteringar av kärnkraftsindustrins ansökan om en kapselfabrik >>

Statskontoret utför planerad utvärdering av försöksverksamhet med avfallsfondmedel >>

MKG kommenterar KASAM:s rapport om kunskapsläget inom kärnavfallsområdet

Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, ger enligt regeringens direktiv vart tredje år ut en kunskapslägesrapport om kunskapsläget inom kärnavfallsområdet. Den senaste rapporten har nyss publicerats som “Kunskapsläget inom kärnavfallsområdet 2007, SOU 2007:38”. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har synpunkter på ett antal frågor som behandlas i rapporten och har därför publicerat en skriftlig kommentar till rapporten.

Till skillnad från tidigare lägesrapporter gör KASAM denna gång en summering och en uppdatering av de ståndpunkter som KASAM kommit fram till i de tidigare lägesrapporterna och andra KASAM-rapporter. Frågor som rör kärnavfallets farlighet, regelverket för slutförvaring, alternativa metoder, planeringsförutsättningarna, platsvalet och beslutsprocessen behandlas i rapporten.

I sin kommentar betonar MKG sin uppskattning över den nya lägesrapportens ambitioner. Lägesrapporten utgör en god bas för framtida diskussioner om viktiga frågor inom kärnavfallsområdet såsom miljöjuridiska frågor och frågor som gäller det samhälleliga målet för slutförvarsprojektet.

Samtidigt anser MKG att KASAM inte i alla frågor flyttar fram kunskapsläget till den nivå som behövs för att ge ett tillfredställande underlag för fortsatta diskussioner. Detta gäller till exempel riskerna för avsiktliga intrång i ett slutförvar i syfte att få tillgång till material för massförstörelsevapen

Frågor som rör multipla barriärer för olika slutförvarsmetoder behandlas också i ett förenklat, men för svenska förhållanden traditionellt perspektiv som kan behöva utvidgas. MKG har även synpunkter på behovet av ytterligare kunskap för att kunna göra rättvisande värderingar av olika slutförvarsmetoder.

Nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

SSI och SKI slås samman till en myndighet

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lämnat ett yttrande över förslaget att slå samman myndigheterna Statens strålskyddsinstitut, SSI, och Statens kärnkraftsinspektion, SKI. Förslaget har gått ut på remiss från Miljödepartementet och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skrivit ett yttrande till regeringen. I yttrandet skriver MKG att föreningen inte tar ställning i frågan om en sammanslagning av myndigheterna men att vid en eventuell sammanslagning måste den nya myndigheten fokusera på skydd av människa och miljö, vara öppen mot allmänheten och genomföra en kritisk och oberoende granskning av kärnkraftsindustrin.

Nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

SSI stoppar lagring av kärnavfall i kärnkraftindustrins anläggning i Forsmark

Statens strålskyddsinstitut, SSI, beslutade den 29 maj 2007 om förbud mot ytterligare deponering av kärnavfall i kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolags, SKB:s, anläggning SFR intill Forsmarks kärnkraftsverk. Beslutet trädde i kraft den 21 juni 2007.

SSI konstaterar att de redovisningar SKB lämnat till myndigheten i december 2006 visar att satta gränser för vissa radionuklider överskrids. SSI är också missnöjda med de kontroll- och mätmetoder som SKB använder sig av och tycker inte att de förbättrat dem i den grad som borde ha gjorts. Myndigheten anser sig heller inte kunna uttyda från redovisningarna om SFR drivs på bästa sätt och om bästa möjliga teknik används.

– SSI ställer mycket hårda krav för deponering i slutförvar. Den måste ske på ett sätt som är säkert för människa och miljö både i dagsläget och tusentals år framåt i tiden, säger Anders Wiebert vid SSI i ett pressmeddelande.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att det är ytterst allvarligt att kärnkraftsindustrin kärnavfallsbolag, SKB, uppenbarligen inte har tagit sin uppgift på allvar när det gäller den långsiktiga miljösäkerheten av slutförvaringen av låg- och medelaktivt kärnavfall i SFR. Industrin har inte följt gällande lagstiftning och inte heller tagit myndigheternas granskning på allvar. MKG ser samma problem med industrins arbete med att ta fram en metod för slutförvaring av använt kärnkraftsbränsle – ett mycket mer långlivat och farligt avfall. Det är dags för regeringen att ingripa och se över hur regelverket för ansvaret för kärnavfallshanteringen fungerar.

Nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

Friklassat radioaktivt skrot säljs på den svenska metallmarknaden

Studsvik Nuclear AB i Nyköping tar emot radioaktivt skrot från andra länder för att ta bort en del av radioaktiviteten. Metallen friklassas sedan och säljs på den kommersiella marknaden.

Generellt sett säljs det friklassade materialet på den svenska marknaden för skrot. Det frånskilda radioaktiva materialet skickas dock tillbaka till ägaren eftersom handel med radioaktiva ämnen inte får ske. Enligt en artikel i Nuclear Fuel kommer den friklassade men lätt radioaktiva metallen att behållas av Studsvik i Sverige för att sedan säljas på metallmarknaden.

Nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

MKG deltog på “Kärnkraft 2007”

Den 31 maj anordnade STF ingenjörsutbildning ett heldagsseminarium om kärnkraft med titeln “Kärnkraft 2007”. Johan Swahn från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, deltog och redogjorde för MKG:s syn på omhändertagande av avfallet från kärnkraften.

Nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

MKG deltog i samråd i Oskarshamn och Östhammar samråden i slutet av maj

Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB AB, höll den 28 maj i Oskarshamn och den 31 maj i Forsmark samrådsmöten inför ansökan av byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle. Temat på samråden var säkerhet och strålskydd. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, deltog på båda samrådsmötena och kommenterade industrins kärnavfallsprojekt och ställde frågor. MKG har även skickat kommentarer och frågor till kärnavfallsbolaget som kommer att besvaras i samrådsprotokollet.

Kommentarerna och frågorna behandlar samråds- och beslutsprocessen och juridiska frågor, långsiktig miljösäkerhet, alternativa metoder och alternativa lokaliseringar och övriga frågor. Några exempel på frågeställningar:

  • Syn på miljörörelsen som aktör i samrådsprocessen
  • Behovet av ett samhälligt mål för ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle
  • Frågan om existensen av ett kommunalt veto av ett slutförvar för kärnkraftsavfall
  • Risker med påverkan av tektoniska spänningar på ett slutförvar i den s k Forsmarkslinsen
  • De viktigaste faktorerna som hotar att förstöra lerbarriären
  • Tid för genombrott i kopparkapsel på grund av korrosion
  • Kopparkapseln som enda barriär – avsaknad av fungerande naturlig barriär.

Nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

Även SKI kräver kompletteringar av kärnkraftsindustrins ansökan om en kapselfabrik

Statens kärnkraftsinspektion, SKI, har begärt genomgående och omfattande kompletteringar av den ansökan enligt kärntekniklagen om en inkapslingsanläggning som kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB, lämnade in till Statens kärnkraftsinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, under hösten 2006. Det är ett flertal punkter som SKI anser behöver kompletteras i ytterligare och/eller annan omfattning än industrin själv redan sagt att den ska göra. SSI har tidigare meddelat att myndigheten inte kommer granska ansökan innan bättre underlag finns.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att ansökan är juridiskt oriktig och är tänkt att kortsluta beslutsprocessen. Därför bör även SKI nu avbryta sin granskning av ansökan i avvaktan på en ansökan, tidigast 2009, för att få bygga hela slutförvarssystemet enligt miljöbalken och kärntekniklagen.

Nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

Statskontoret utför planerad utvärdering av försöksverksamhet med avfallsfondmedel

I ett beslut från den 31 maj meddelar regeringen att det blir Statskontoret som ska utföra den planerade utvärderingen av den fyraåriga försöksverksamheten som möjliggjort för miljöorganisationer att erhålla medel ur Kärnavfallsfonden.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG och andra miljöorganisationer har sedan 1 januari, 2005, kunnat erhålla medel ur Kärnavfallsfonden. Denna möjlighet är en försöksverksamhet under fyra år som avslutas 31 december, 2008. Inför eventuell fortsättning av finansieringen ska utfallet av försöket granskas. Den 31 maj beslutade regeringen att det blir Statskontoret som ska göra utvärderingen som ska svara på frågorna om medlen ”använts på avsett sätt, vilken effekt stödet har haft och om stöd fortsättningsvis bör utgå.”

Nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

Glad Sommar till alla våra läsare!

Logga in