23 juni 2014 |

Nyhetsbrev 2/2014

23 juni 2014

Nyhetsbrev 2/2014 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.

MKG:s nyhetsbrev 2/2014 >> 

Nyhetsbrevet kan även läsas nedan. Vid varje nyhet har du möjlighet att ta dig vidare för mer information på MKG:s hemsida.

 

Innehållsförteckning 

* Nya kompletteringar av slutförvarsansökan i väntan på domstolens nästa beslut
* Missade du MKG:s internationella seminarium? – Se det i efterhand på webben!
* Kärnavfallsrådet yttrar sig över Fud-13
* SFR 2-ansökan kraftigt försenad
* SSM bedömer MKG:s ändringsförslag i finansieringslagstiftningen 

 


Nya kompletteringar av slutförvarsansökan i väntan på domstolens nästa beslut

I slutet av juni månad väntas kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB lämna en större mängd begärda kompletteringar till ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Det är osäkert om kompletteringarna bara går till Strålsäkerhetsmyndigheten eller om de även lämnas till mark- och miljödomstolen. Nästa viktiga steg blir hur domstolen ställer sig till den stora mängd kompletteringskrav som ställts och hur bolaget har hanterat dessa.

Sakta rullar tillståndsprövningen för ansökan om ett slutförvar framåt. Sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har jobbat länge med de kompletteringar som begärts direkt av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, inom prövningen av ansökan enligt kärntekniklagen. I slutet av juni väntas nästa leverans till myndigheten, bl.a. om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten, korrosionsrisker p.g.a. läckströmmar i Forsmarksbergrunden och den alternativa metoden djupa borrhål.

Det är osäkert om bolaget även kommer att skicka kompletteringar till mark- och miljödomstolen inom miljöbalksprövningen. Även i den prövningen har SSM, som remissinstans, begärt att få in samma kompletteringar, något som bolaget vägrar. I domstolsprocessen har även Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, Kärnavfallsrådet, kärnavfallskommunerna och andra remissinstanser ställt ett stort antal kompletteringskrav på ansökan. Bolaget har varit negativ till att komplettera ansökan och anser att den är komplett.

Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt presenterade i mars en ny tidsplan. Det nya och väldigt viktiga i tidsplanen var att domstolen kommer att avvakta bolagets junikompletteringar och därefter besluta om ”ytterligare kompletteringsbehov och om de kompletteringar som begärs av myndigheter och organisationer är av sådan karaktär att processhinder föreligger”. Beslutet kan komma när som helst fram till slutet av oktober. Om processhinder föreligger kan det bli så att ansökan avvisas. Om domstolen beslutar att hinder inte föreligger fortsätter domstolens arbete med att bestämma om vilka kompletteringar som eventuellt måste göras innan ansökan kan kungöras. 

Lite oväntat beslutade SSM i slutet av april att skicka ut ansökan på remiss i sak med sista remisstid den 31 oktober. Remiss i sak görs normalt sett inte innan ansökan är kungjord vilket ska göras samordnat med domstolen. Myndigheten tog därmed inte hänsyn till domstolens arbete med att bestämma vilka kompletteringar som kärnavfallsbolaget måste göra i prövningen enligt miljöbalken.

Naturskyddsföreningen och MKG ställer sig frågande inför SSMs remiss och föreningarna skickade in ett yttrande i bägge prövningsprocesserna den 12 juni. Föreningarna anser att det är viktigt att båda processerna prövas parallellt och samordnat och vill skicka in samma yttrande i sak till domstolen och myndigheten efter det att kungörelse sker. Detta blir inte möjligt om inte remisserna i sak samordnas. Föreningarna menar att SSM ändå inte kommer att få något problem med att hinna ta del av remissinstansernas synpunkter innan myndigheten i sak ska yttra sig till domstolen. Liksom i domstolens remiss om kompletteringsbehov kommer SSM att få en längre tid än andra remissinstanser att yttra sig i sak.

I föreningarnas yttrande tas dessutom upp ett antal frågor som kärnavfallsbolaget SKB kompletterat om till SSM i december och februari. Det gäller främst frågor om kopparkorrosion och hur bentonitlera beter sig i slutförvaret. Men även frågor som rör den alternativa metoden djupa borrhål, och jordbävningsrisker under en istid.

Hänt i prövningen
Våren 2011 lämnade kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB in en ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Ansökan prövas av Strålsäkerhetsmyndigheten enligt kärntekniklagen och mark- och miljödomstolen enligt miljöbalken. Sedan inlämnandet har både myndighet och domstol efterfrågat synpunkter på kompletteringsbehov och myndigheten har också begärt flera kompletteringar av bolaget. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG har deltagit i granskningen av ansökan genom att skicka in yttranden om kompletteringsbehov till båda prövningarna. Inte förrän ansökan är komplett kan den kungöras och prövas i sak hos domstolen.

Naturskyddsföreningen och MKG följer upp med ett nytt kompletteringsyttrande, 140612 >> 

Avstämningsmöte i sak med SKB om ytterligare kompletteringar om kapselfrågor, 140411 >> 

SSM skickar ut SKB:s ansökan om ett slutförvar på remiss, 140428 >> 

Till innehållsförteckningen >>

 

 

Missade du MKG:s internationella seminarium? – Se det i efterhand på webben!

Den 3 juni anordnade MKG ett internationellt seminarium om djupa borrhål och den tyska kärnavfallssituationen. Seminariet sändes live via webben och går också att se i efterhand. Du hittar det på: www.bambuser.se/channel/MKGlive

Talarna under seminariet var:
- Fergus Gibb, professor emeritus, University of Sheffield, Storbritannien. Gibb är en av de personer som arbetat längst med att undersöka förutsättningarna för slutförvarsmetoden djupa borrhål. 

- Beate Kallenbach, chef för enheten på Økoinstitut som arbetar med kärntekniska frågor, Tyskland. Kallenbach har lång erfarenhet av arbete med kärnavfallsfrågor och är medlem av det tyska miljöministeriets kommission för hantering av kärnavfall (ESK).

Brittiska forskare ser positivt på metoden djupa borrhål och deltar i amerikanskt pilotprojekt, 140416 >> 

MKG:s internationella seminarium om djupa borrhål och den tyska kärnavfallssituationen, 140603 >>

Till innehållsförteckningen >>

 

 

Kärnavfallsrådet yttrar sig över Fud-13

Enligt kärntekniklagen ska kärnkraftverkens tillståndshavare vart tredje år ta fram ett forskningsprogram för hantering och slutförvaring av radioaktivt avfall och rivningen av kärnkraftsreaktorerna. Senaste programmet, Fud-13, lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i höstas och var därefter ute på remiss. Den 28 mars skickade myndigheten ett yttrande om Fud-13 till regeringen och den 16 juni skickade Kärnavfallsrådet sitt yttrande. Tidigast till senhösten kommer regeringen att ta ett beslut om forskningsprogrammet med eventuella krav på kompletteringar. 

Kärnavfallsrådet riktar i sitt yttrande kritik mot bolaget och vill att regeringen ställer som krav att bolaget i Fud-processen ska visa att det teoretiskt säkra slutförvaret också i realiteten lever upp till säkerhetsanalysens krav. Rådet förtydligar: ”den totala bristen på insikt om nödvändigheten av en sådan analys i Fud-programmet skapar berättigat tvivel om kärnkraftsindustrin vilja och förmåga att bygga ett kärnbränsleförvar som uppfyller säkerhetsanalysens alla krav”. Rådet går i yttrandet också in på den teknikutvecklingen för den kapseln som ska förvara det använda kärnbränslet och de processer kapseln kommer utsättas för. 

Kärnavfallsrådet har lämnat sitt yttrande över Fud-13, 140616 >> 

Till innehållsförteckningen >>

 

SFR 2-ansökan kraftigt försenad 

Efter ett samråd med bristande underlag och mycket kritik skjuter kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB fram inlämnandet av ansökan om att få bygga ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2. Tiden ändrades först från 31 mars till 7 maj. Nu talas det om att ansökan kan komma att lämnas in i september. Bolaget behöver mer tid för att färdigställa ansökan och .avvaktar förmodligen även mark- och miljödomstolens beslut om kompletteringar av slutförvarsansökan för använt kärnbränsle (se artikeln på sidan 1). En viktig fråga är att ansökan enligt samrådssynpunkter från många aktörer bör röra en ny anläggning och inte endast en utbyggnad av en befintlig. Detta förtydligade Kärnavfallsrådet extra i ett särskilt yttrande till bolaget den 6 maj. En ny anläggning omfattas av bestämmelserna enligt 17 kapitlet i miljöbalken, vilka innefattar en obligatorisk tillåtlighetsprövning av regeringen samt bestämmelserna om s.k. kommunalt veto. Det är också viktigt enligt att bolaget, i och med detta, redovisar alternativa platser samt att val av plats är den bästa möjliga. 

Kärnavfallsrådet förtydligar: SFR 2 ska ses som en ny anläggning, 140505 >> 

SKB drar tillbaka sin hemställan till regeringen om SFR 2, 140314 >> 

SKB skjuter fram inlämnandet av ansökan om SFR 2, 140310 >> 

Naturskyddsföreningen och MKG skickar in synpunkter efter det tredje samrådsmötet för SFR 2, 140217 >> 

Skralt med underlag på det ”sista” samrådsmötet om SFR 2, 140201 >>

Till innehållsförteckningen >>

 

 

SSM bedömer MKG:s ändringsförslag i finansieringslagstiftningen

Miljödepartementet har skickat vidare de ändringsförslag som MKG lagt fram för finansieringslagstiftningen. Miljödepartementet låter Strålsäkerhetsmyndigheten göra en bedömning med redovisning senast den 31 oktober. Föreningarna föreslår bl.a. att den tidsgräns som idag finns för miljöorganisationers användande av medel från kärnavfallsfonden ska tas bort samt att medel även ska kunna användas för arbete med annat än använt kärnbränsle, t.ex. låg- och medelaktivt radioaktivt avfall och rivning av reaktorer.

Miljödepartementet ger SSM i uppdrag att bedöma MKG:s förslag om ändringar i finansieringslagstiftningen, 140528 >>

Till innehållsförteckningen >> 

 

Logga in