21 december 2010 |

Nyhetsbrev 4/2010

21 december 2010

Nyhetsbrev 4/2010 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.

MKG:s nyhetsbrev 4/2010 >> 

Nyhetsbrevet kan även läsas nedan. Vid varje nyhet har du möjlighet att ta dig vidare för mer information på MKG:s hemsida.

 

Innehållsförteckning

* Krav på full öppenhet i SKB:s forskning
* Naturskyddsföreningen och MKG yttrande över SKB:s forskningsplan Fud-10
* Naturskyddsföreningen och MKG lämnar yttrande över förslaget till EU-direktiv om kärnavfall

* Seminarium om bästa möjliga teknik
* MKG agerar internationellt
* Fler nyheter ....

PRESSTOPP: SKB har valt Nacka miljödomstol. Läs nyheten >>

Krav på full öppenhet i SKB:s forskning

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kräver att kärnavfallsbolaget SKB ska offentliggöra samtliga interna forskningsrapporter. Föreningarna skickat in en samrådsinlaga till SKB om riskerna med kopparkorrosion, lererosion och långsiktiga miljöproblem för ett slutförvar av använt kärnbränsle.

Naturskyddsföreningen är den största medlemsföreningen i MKG. Föreningarna agerar därför gemensamt i samrådet inför en kommande ansökan från SKB om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Samrådet fortsätter
Naturskyddsföreningen och MKG anser att samrådet inte är avslutat eftersom samrådsunderlaget inte varit fullgott. Föreningarna vill samråda om preliminära versioner av den långsiktiga säkerhetsanalysen SR-Site och de särskilda dokument om platsval och metodval som ska lämnas in med ansökan. Den nu aktuella inlagan berör, förutom kravet på öppenhet, de risker som finns för korrosion av kopparkapseln, erosion av leran och hur det påverkar den långsiktiga miljösäkerheten för ett slutförvar enligt KBS-metoden.

De första tusen åren
Naturskyddsföreningen och MKG har förstått att det finns stora osäkerheter rörande de korrosionsprocesser som kan påverka den kopparkapsel som ska omsluta de använda kärnbränslestavarna. Utgående från den vetenskapliga diskussion som ägt rum de senaste åren finns det skäl att befara att det finns en risk att kopparkapslarna vid en lokalisering i Forsmark förstörs i tidsperspektivet hundratals år. Även om det tar längre tid än så för kapslarna att korrodera, skulle koppar från kapslarna kunna förstöra leran så att de inte kan antas ha den förväntade långsiktigt skyddande funktionen kvar. Att problemet är så akut i början av slutförvarets livslängd beror på att kopparkapslarna är upphettade de första tusentals åren. Dessutom det tar lång tid i Forsmarksberget för leran att svälla och nå det skyddande initialtillstånd som antas i den långsiktiga säkerhetsanalysen. Dessa frågor behandlas utförligt i samrådsinlagan. 

Problem på lång sikt
En annan fråga som berörs i inlagan är att det på senare år har uppstått tvivel om den buffert av bentonitlera som långsiktigt ska skydda kopparkapseln mot korroderande grundvatten. De hydrologiska förhållanden som råder under en glaciationscykel riskerar att orsaka en snabbare erosion (bortspolning) av bufferten än vad som är tidigare antagits. Ett slutförvarssystem ska enligt kriterierna för långsiktig miljösäkerhet hålla för upprepade istider.

Full öppenhet
I juni publicerade Strålsäkerhetsmyndigheten en kvalitetsgranskningsrapport över kärnavfallsbolaget SKB:s kopparkorrosionsforskning i Äspö-laboratoriet – det underjordiska berglaboratoriet nära Oskarshamns kärnkraftverk. Rapporten innehöll allvarlig kritik av bolagets forskning och visade även att bolaget fuskat vid redovisning av forskningsresultat. Under hösten har vetenskapligheten i bolagets forskningsarbete diskuterats och MKG har ställt krav på ökad vetenskaplighet och öppenhet. Bolaget har beslutat att släppa en rapportserie med forskningsrapporter från laboratoriet i Äspö (IPR-rapporter). MKG anser att detta inte räcker eftersom inte alla resultat publiceras i denna rapportserie. I samrådsinlagan kräver därför Naturskyddsföreningen och MKG att bolaget offentliggör alla rapporter med resultat från försök med koppar och lera, även ”företagsinterna”, samt minnesanteckningar från forskningsprojektmöten som ägt rum.

 

Till nyhet om att Naturskyddsföreningen och MKG har skickat en samrådsinlaga till SKB om kopparkorrosion, lererosion och rapporter >>

Till innehållsförteckningen >>

 

Naturskyddsföreningen och MKG yttrande över SKB:s forskningsplan Fud-10

Vart tredje år lämnar kärnavfallsbolaget SKB in en forskningsplan till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Detta är ett krav enligt kärntekniklagen och efter yttranden från myndigheten och Kärnavfallsrådet ska regeringen ta beslut om planen kan godkännas. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har har skrivit ett gemensamt yttrande till SSM över den senaste forskningsplanen Fud-10.

I sitt yttrande har föreningarna synpunkter på några olika nivåer. Först diskuteras ansvarsfördelningen i det svenska slutförvarssystemet och förslag ges på hur systemet kan förbättras. Sedan beskrivs de generella problem som finns med kärnavfallsbolaget SKB:s forskning. Slutligen går föreningarna igenom och har synpunkter på den forskning som beskrivs i forskningsplanen samt det som saknas.

En ny svensk modell

I Sverige är det enligt lagstiftningen kärnkraftsindustrins ansvar att ta fram lösningar för hur kärnavfall ska hanteras och slutförvaras på miljömässigt bästa sätt. Industrin har bildat kärnavfallsbolaget SKB, som är ett aktiebolag vilket inte möjliggör offentlig insyn i kärnavfallsarbete. Naturskyddsföreningen och MKG menar att för att den svenska ansvarsmodellen ska kunna fungera måste organisationsformen för kärnkraftsindustrins kärnavfallsarbete ses över för att möjliggöra full offentlig insyn i att denna verksamhet. Dessutom menar föreningarna att det behövs en möjlighet att finansiera kärnavfallsforskning fristående från kärnkraftindustrin med medel ur Kärnavfallsfonden. Dessutom bör Strålsäkerhetsmyndighetens ges befogenheter för att ingripa och påverka industrins arbete, eventuellt genom att kunna föreslå regeringsingripanden, utöver den alltför svaga möjlighet som nu finns i Fud-processen. 

Ovetenskaplig forskning
MKG har under flera års tid granskat kärnavfallsbolaget SKB:s forskning om kopparkorrosion. Föreningen har med tiden förstått att bolagets forskningsarbete bedrivs med mycket begränsad vetenskaplighet. SKB har haft som policy att endast utåt publicera resultat som bolaget ”förstår och litar på”. Bolaget vägrar att redovisa alla forskningsresultat som finns, bl.a. konsultrapporter från bolagets underjordiska forskningslaboratorium under Äspö nära Oskarhamns kärnkraftverk. Naturskyddsföreningen och MKG anser att bolaget måste börja arbeta vetenskapligt och  kräver att samtliga konsultrapporter och minnesanteckningar från forskningsprojektmöten offentliggörs för att möjliggöra en fullständig granskning av bolagets arbete.

Stora luckor i planen
Naturskyddsföreningen och MKG går även igenom forskningsprogrammet i mer detalj och konstaterar att i ett flertal avseenden är bolagets arbete helt otillräckligt.  De planer som beskrivs kommer inta att ge de svar som behövs för att garantera ett bra underlag för att kunna bedöma KBS-metoden långsiktiga miljösäkerheten. Dessutom saknas många viktiga frågor hel och hållet.

 

Till nyhet om Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande över Fud-10 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB har lämnat in forskningsprogrammet Fud-10 till SSM, 100930 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM håller ett informationsmöte om Fud -10 för remissinstanserna, 101022 >>

Mer om Fud-processen på MKG:s hemsida >>

Till innehållsförteckningen >>

 

Naturskyddsföreningen och MKG lämnar yttrande över förslaget till EU-direktiv om kärnavfall

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skickat ett yttrande till Miljödepartementet rörande EU-kommissionens förslag på direktiv om kärnavfallshantering. Direktivet är ett led i kommissionens arbete att främja byggandet av ny kärnkraft i Europa.

Naturskyddsföreningen och MKG ser att det är bra att EU-kommissionen engagerar sig i kärnavfallsfrågorna, men anser att kommissionen inte har tillräckligt med belägg för att påstå att slutförvarsfrågan för använt kärnbränsle är löst. Föreningarna anser att EU-kommissionens okritiska främjande av kärnkraft inte är i linje med ansträngningarna att uppnå ett långsiktigt hållbart energisystem för Europa.

Frågor i yttrandet
Naturskyddsföreningen och MKG skriver i sitt yttrande att direktivet indirekt godkänner miljömässigt sämre slutförvarsalternativ för låg- och medelaktivt avfall genom att tillåta förvaring ovan jord. I Sverige placeras dessa minst 50 meter under jord. Direktivet hävdar också att ett geologiskt slutförvar som den svenska KBS-metoden bygger på är säkert. Detta trots att flera frågor om den långsiktiga säkerheten är kvarstår.  Föreningarna anser också att direktivets definitioner om vad som är avfall måste stramas upp samt att diskussionen i direktivet om allmänhetens rätt till insyn i kärnavfallsarbetet inte är tillräckligt tydlig.

 

Till nyhet om att Naturskyddsföreningen och MKG lämnar yttrande över EU:s föreslagna kärnavfallsdirektiv 2010-12-13 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Miljödepartementet har skickat ut EU-kommissionens förslag till direktiv på remiss 101101 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att EU-kommisionen föreslår ett kärnavfallsdirektiv, 101103 >>

Till innehållsförteckningen >>

 

Seminarium om bästa möjliga teknik

 Den 17 november höll Kärnavfallsrådet ett seminarium med hur begreppet bästa möjliga teknik (BAT) kan komma att användas som beslutskriterium i en kommande tillståndsprocess för ett slutförvar för använt kärnbränsle.

 I miljöbalkens finns krav på att bästa möjliga teknik, BAT, ska användas för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa och miljö. Temat på Kärnavfallsrådets seminarium den 17 november var hur begreppet BAT kan komma att tolkas och användas vid prövningen av ett slutförvar för använt kärnbränsle.

BAT ges en viktig roll
Föredragande på seminariet var bl.a. Ulf Bjällås, f d ordförande i Miljööverdomstolen, Lars Högberg, f d generaldirektör på Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Anders Wiebert, myndighetsexpert på Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Dagen avslutades med en paneldebatt. På mötet var SSM tydlig med att BAT kommer att spela en viktig roll i myndighetens prövning av både bolagets metod- och platsförslag jämfört med alternativa metoder och platser. 

Paneldebatt på Kärnavfallsrådets BAT-seminariumPaneldebatt på Kärnavfallsrådets BAT-seminarium

 

Nyhet på MKG:s hemsida om Kärnavfallsrådets seminarium om bästa möjliga teknik 2010-11-17 >>

Till innehållsförteckningen >>

 

MKG agerar internationellt

Under den senaste tiden har Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG deltagit på flera internationella möten och kunnat bidra med synpunkter på kärnavfallssituationen i Sverige.

EU-parlamentet i Bryssel
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi vid EU-parlamentet höll ett öppet utskottsförhör den 1 december med temat ”Management of spent fuel and radioactive waste”. MKG:s kanslichef Johan Swahn var inbjuden för att redogöra för MKG:s syn på kärnavfallsfrågan i Sverige. 

Workshop i Las Vegas
Den 5-11 december arrangerade atomenergiorganet IAEA och Sandia National Laboratories en workshop i Las Vegas om ”Stakeholder Confidence”. Mötet riktade sig till kärnavfallsaktörer och MKG:s ordförande Kenneth Gunnarsson var inbjuden att tala om sina erfarenheter från den svenska samrådsprocessen för det planerade slutförvaret av använt kärnbränsle.

Konferens om återtagbarhet
OECD:s kärnenergibyrå Nuclear Energy Agency, NEA, anordnade en konferens 14-17 december i Reims. Konferensen behandlade frågan om återtagbarhet av använt kärnbränsle och MKG:s kanslichef Johan Swahn höll ett föredrag om problemen med återtagbarhet av ett KBS-slutförvar och riskerna för långsiktig kärnvapenspridning.

 

Till nyhet om att MKG deltog i utskottsförhör i EU-parlamentet 2010-12-01 >>

Till nyhet om MKG på workshop för kärnavfallsaktörer i Las Vegas, 2010-12-07 >>

Till nyhet om MKG på NEA:s konferens om återtagbarhet 2010-12-14 >>

Till innehållsförteckningen >>

 

Fler nyheter

-       Förslag på ändring i finansieringsförordningen 
-       Fortsatta medel till MKG
-       Seminarium om ekonomiska risker i stora projekt
-       Dokumentären Into Eternity visas i SVT

 

Förslag på ändring i finansieringsförordningen 

MKG har i skickat in ett förslag till Miljödepartementet om att förlänga den tidsgräns som finns i finansieringsförordningen för hur länge miljöorganisationer har möjlighet att få stöd ur kärnavfallsfonden. Berörda kommuner och Kärnavfallsrådet stödjer förslaget; Strålsäkerhetsmyndigheten och kärnavfallsbolaget SKB stödjer det ej.

Till nyhet om yttrandet över förslaget att ändra finansieringsförordningen 101112 >>

Till nyhet om att MKG föreslår ändringar i finansieringsförordningen >>

Till innehållsförteckningen >>

 

Fortsatta medel till MKG

Den 29 november beviljades MKG ett ekonomiskt stöd på 1 925 000 kr ur kärnavfallsfonden för 2011. Det erhållna beloppet var detsamma som tidigare års stöd sedan 2005, vilket innebär att föreningen återigen arbetar med i reella värden minskade resurser. MKG hade även sökt extra medel direkt från Miljödepartementet. Strålsäkerhetsmyndigheten motsatte sig detta och regeringen avslog ansökan.

Till nyhet om fortsatta medel till MKG för 2011 >>

Till innehållsförteckningen >>

 

Seminarium om ekonomiska risker i stora projekt

Strålsäkerhetsmyndigheten anordnade ett seminarium den 9 december om ekonomisk riskhantering i stora komplexa projekt relaterat till slutförvarsprogrammet för kärnavfall. Förutom företrädare från myndigheten och kärnavfallsbolaget SKB deltog forskare från Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, ”NTNU”.

Till Nyhet om att SSM höll seminarium om riskhantering i stora komplexa projekt 101209 >>

Till innehållsförteckningen >>

 

Dokumentären Into Eternity visas i SVT

Kl.20 den 4 februari 2011 kommer K Special i SVT2 visa en en-timmesversion av dokumentärfilmen Into Eternity av Michael Madsen. Filmen handlar om slutförvar av använt kärnbränsle ur ett etiskt perspektiv och om hur man kan varna framtida generationer. Bilder visas från arbetet med slutförvaret i Finland.

Till kalendernyhet om att Into Eternity visas i SVT 110204 >>

Till innehållsförteckningen >>


God Jul och ett gott nytt kärnavfallsår!

Önskar MKG:s ordförande Kenneth Gunnarsson, och Johan Swahn och Christine Anvegård på MKG:s kansli

Logga in